Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/109

Bryssel den 31 januari 2011

Handlingsplan ska få fler ungdomar att gå klart skolan

Över sex miljoner ungdomar i EU slutar skolan med bara grundskolebetyg i bästa fall. De får svårt att hitta bra jobb och är oftare arbetslösa och beroende av a-kassa eller socialbidrag. Det hämmar den ekonomiska och sociala utvecklingen och gör det svårare för EU att nå målet om smart och hållbar tillväxt för alla. Kommissionen har i dag antagit en handlingsplan som ska hjälpa EU-länderna att nå Europa 2020-målet om att andelen elever som slutar skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent senast 2020. I dag är andelen 14,4 procent.

– EU har inte råd med att så många unga människor, som skulle kunna bidra till samhället och ekonomin, hamnar på efterkälken. Alla unga måste få utveckla sin potential för att vi ska komma ur krisen. Det säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Om vi minskar andelen elever i EU som hoppar av skolan med bara en procentenhet innebär det att vi får nästan en halv miljon fler utbildade ungdomar varje år. De flesta EU-länderna har lyckats väl med att minska avhoppen, men det måste göras mer. Det menar Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

I sitt nya initiativ ger kommissionen en överblick över skolavhoppen i EU, hur vanligt det är, vad det beror på och vilka konsekvenser det får för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Kommissionen föreslår också insatser för att lösa problemet.

Kommissionen har också lagt fram ett förslag till rådsrekommendation med riktlinjer som ska hjälpa EU-länderna att ta fram övergripande och evidensbaserade åtgärder för att minska avhoppen från skolan.

Hur ser det ut i EU?

Andelen elever som slutar skolan i förtid är i genomsnitt 14,4 procent i EU, men det finns stora skillnader mellan länderna.

  • Åtta länder har redan nått målet på 10 procent: Finland, Litauen, Luxemburg, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Österrike. Sverige ligger strax över målet med 10,7 procent.

  • I tre länder är andelen över 30 procent: Malta, Portugal och Spanien.

  • Nästan alla länder har förbättrat sina resultat sedan år 2000.

  • En del länder med många avhopp har gjort stora framsteg: Cypern, Italien, Malta, Portugal och Rumänien.

  • Det har också gjorts stora framsteg i länder som redan hade bra siffror i början av decenniet, t.ex. Litauen, Luxemburg, Nederländerna och Polen.

EU-länderna har vissa gemensamma problem men också olika resultat när det gäller de mest utsatta grupperna, de avhoppade elevernas utbildningsnivå och deras anställningsstatus (läs mer i MEMO/11/52).

Hur kan man minska avhoppen från skolan?

Problemet är komplext och går inte att lösa med bara utbildningsåtgärder. Andra politikområden måste samverka, till exempel ungdoms- och socialpolitik. Åtgärderna måste också anpassas efter lokala, regionala och nationella förutsättningar. De bör inriktas på att förebygga avhopp, ingripa när det finns risk för avhopp och hjälpa de elever som slutar i förtid att komplettera sin utbildning.

  • Förebyggande åtgärder måste sättas in så tidigt som möjligt så att skoltrötta elever inte hoppar av skolan. Det kan t.ex. vara inlärningsstöd, flexiblare utbildningsvägar och bättre hemspråksundervisning.

  • Ingripande åtgärder måste snabbt och effektivt ta itu med problem som t.ex. skolk och dåliga resultat.

  • Komplettering innebär att ge avhoppade elever en andra chans. Det kan vara extralektioner i skolan eller möjligheter för unga vuxna att komma tillbaka till skolan och göra klart sin utbildning.

Bättre samarbete mellan EU-länderna, utbyte av goda lösningar och mer riktat ekonomiskt EU-stöd kan bidra till att lösa problemen.

Vad händer nu?

EU:s utbildningsministrar ska diskutera kommissionens förslag den 2–4 maj i Bryssel. EU-länderna uppmanas att anta omfattande strategier som bygger på förslaget senast 2012 och genomföra dem i sina nationella reformprogram.

Kommissionen kommer att sätta av pengar i programmet för livslångt lärande och ramprogrammet för forskning för att hitta innovativa sätt att lösa problemet. Europeiska socialfonden kommer också att bidra till att finansiera nationella och regionala åtgärder.

Läs mer

MEMO/11/52 med bland annat statistik för varje land

Europeiska kommissionens meddelande [KOM(2011) 18] ”Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid: ett viktigt bidrag till strategin Europa 2020”, 31 januari 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Förslag till rådets rekommendation angående insatser för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid [KOM(2011) 19], 31 januari 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Kommissionens arbetsdokument ”Reducing early school leaving” [SEK(2011) 96], 31 januari 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

EU-kommissionens webbplats: Early school leaving

Diagram 1: Andel av befolkningen i åldern 18–24 år med högst grundskoleutbildning som inte är i utbildning (2009, samt utvecklingen 2000–2009 (% relativ förändring)1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Eurostat (arbetskraftsundersökningen). MK = f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Elever som bor utomlands i mer än ett år eller deltar i obligatorisk militärtjänst ingår inte i EU:s arbetskraftsundersökning och andelen kan därför vara högre än vad som anges på nationell nivå. Detta gäller särskilt Cypern.

Uppgifterna för Slovenien och Kroatien är inte tillförlitliga p.g.a. litet urval.

För Bulgarien, Polen och Slovenien gäller utvecklingen 2001–2009.

För Irland, Kroatien, Lettland, Slovakien och Tjeckien gäller utvecklingen 2002–2009.

I Finland mäter man utbildningsnivån i början av året (registeruppgifter). Det innebär en överskattning av landets indikator.


Side Bar