Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/109

Bruselj, 31. januarja 2011

Akcijski načrt Komisije za zmanjševanje osipa v teku

Število mladih Evropejcev, ki prekinejo izobraževanje ali usposabljanje z doseženo največ nižjo sekundarno stopnjo izobrazbe, presega šest milijonov. Takšni mladi izjemno težko najdejo zaposlitev, poleg tega pa so pogosteje brezposelni in odvisni od socialne podpore. Osip upočasnjuje gospodarski in družbeni razvoj ter Evropsko unijo resno ovira pri uresničevanju cilja pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Komisija je danes sprejela akcijski načrt, ki bo državam članicam pomagal doseči krovni cilj iz strategije Evropa 2020, po katerem je predvideno znižanje povprečne stopnje osipa v EU s sedanjih 14,4 % pod 10 % do konca desetletja.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Evropa si ne more privoščiti, da je tako veliko mladih, ki bi lahko znatno prispevali k naši družbi in gospodarstvu, prepuščenih samim sebi. Če želimo, da Evropa okreva po krizi, moramo uresničiti potencial vseh mladih.“

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dodala: „Če bi delež osipnikov v Evropi zmanjšali za samo eno odstotno točko, bi število usposobljenih mladih vsako leto povečali za skoraj pol milijona. Večina držav članic je dosegla napredek pri zmanjševanju števila mladih, ki prekinjajo šolanje z nizko stopnjo izobrazbe, vendar je potrebnih še več prizadevanj.“

Komisija je v svoji novi pobudi predstavila stanje na področju osipa v Evropi, glavne vzroke za ta pojav, tveganja za prihodnji gospodarski in družbeni razvoj ter predlagala različne načine za učinkovitejše reševanje tega vprašanja.

Predlog Priporočila Sveta, ki je priložen pobudi, zajema smernice, na katere se bodo države članice lahko oprle pri oblikovanju celovitih in z dejstvi podprtih politik zmanjševanja osipa.

Osip v Evropi

Sedanje evropsko povprečje 14,4 % osipnikov zakriva znatne razlike med državami.

  • Osem držav članic je že doseglo 10–odstotno referenčno vrednost: Avstrija, Češka, Finska, Litva, Luksemburg, Poljska, Slovaška in Slovenija.

  • V treh državah članicah stopnje osipa presegajo 30 %: na Malti, Portugalskem in v Španiji.

  • Skoraj vse države so od leta 2000 zmanjšale delež osipnikov.

  • Poleg tega so nekatere države z visokimi stopnjami uspele osip precej zmanjšati: Romunija, Malta, Italija, Ciper in Portugalska.

  • Znatno so napredovale tudi države, ki so že imele nizke stopnje osipa na začetku desetletja, kot so Litva, Luksemburg, Nizozemska in Poljska.

Države članice se kljub nekaterim skupnim značilnostim spopadajo z različnimi situacijami glede na najbolj prizadete skupine, najvišjo stopnjo izobrazbe, ki jo osipniki dosežejo, in njihov zaposlitveni status (za podrobnejše informacije glej MEMO/11/52).

Kako zmanjšati osip

Vprašanje osipa je zapleteno, zato ga ni mogoče rešiti samo s politikami izobraževanja. Učinkovite strategije za zmanjšanje osipa morajo zajeti socialne in izobraževalne politike ter politike mladih. Prilagojene morajo biti glede na lokalne, regionalne in nacionalne okoliščine. Vključevati morajo preprečevanje, intervencijsko ukrepanje in nadomestne ukrepe.

  • Preprečevanje osipa se mora začeti v čim zgodnejši fazi, pri čemer je treba otrokom pomagati pri učenju in preprečevati okoliščine, ki bi lahko povzročile osip, kot je ponavljanje šolskega leta ali neustrezna podpora za otroke z drugačnimi maternimi jeziki.

  • Z intervencijskimi ukrepi je treba hitro in učinkovito obravnavati sprotne težave, kot so odsotnost od pouka in slabi učni rezultati.

  • Z nadomestnimi ukrepi je treba zagotoviti „drugo priložnost“ za učenje, vključno z dodatnimi urami pouka v šolah in možnostjo povratka v izobraževanje ali usposabljanje.

Boljše sodelovanje med državami članicami, izmenjava dobrih praks in bolj usmerjena uporaba sredstev EU lahko prav tako prispevajo k zmanjševanju osipa.

Naslednji koraki

O predlogih Komisije bodo razpravljali ministri za izobraževanje na seji Sveta od 2. do 4. maja v Bruslju. Države članice bodo povabljene, da na podlagi tega okvira do konca leta 2012 sprejmejo celovite strategije in jih izvedejo v svojih nacionalnih programih reform.

Komisija bo sredstva usmerjala prek programa vseživljenjskega učenja in okvirnega programa za raziskave, s čimer bo zagotovila inovativne načine za reševanje vprašanja osipa, nacionalni in regionalni ukrepi pa se bodo financirali prek Evropskega socialnega sklada.

Za več informacij:

MEMO/11/52, vključno s statističnimi podatki po državah

Evropska komisija: Sporočilo [COM(2011) 18] „Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020“, 31. januar 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Predlog Priporočila Sveta o politikah za zmanjševanje osipa [COM(2011) 19], 31. januar 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Delovni dokument služb Komisije „Zmanjševanje osipa“ [SEC(2011) 96], 31. januar 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Evropska komisija: Early school leaving

Grafični prikaz 1: Odstotek prebivalstva v starosti od 18 do 24 let, ki ima največ nižjo sekundarno izobrazbo ter se ne izobražuje in ne usposablja (2009), ter razvoj 2000–2009 (% relativne spremembe)1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Eurostat (raziskava o delovni sili); MK = Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija;

študenti, ki živijo v tujini več kot leto ali več, ali vojaški obvezniki med služenjem obveznega vojaškega roka niso zajeti v raziskavi o delovni sili EU, kar lahko pomeni, da so stopnje višje od tistih na nacionalni ravni. To še posebej velja za Ciper.

Podatki za Slovenijo in Hrvaško niso zanesljivi zaradi majhnega reprezentativnega vzorca;

Bolgarija, Poljska in Slovenija: razvoj se nanaša na obdobje 2001–2009;

Češka, Irska, Latvija, Slovaška in Hrvaška: razvoj se nanaša na obdobje 2002–2009.

Na Finskem se učni uspeh meri na začetku leta (podatki iz registra). To pomeni, da se kazalec v državi precenjuje.


Side Bar