Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/109

V Bruseli 31. januára 2011

Komisia schválila akčný plán na zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky

Viac ako šesť miliónov mladých ľudí v EÚ dosiahne v rámci vzdelávania a odbornej prípravy maximálne nižšie sekundárne vzdelanie. Majú ťažkosti s hľadaním pracovného miesta, sú častejšie nezamestnaní a závislí na rôznych druhoch dávok. Predčasné ukončenie školskej dochádzky brzdí hospodársky a sociálny rozvoj a predstavuje vážnu prekážku v plnení cieľa Európskej únie, ktorým je dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Komisia dnes schválila akčný plán, ktorý členským štátom pomôže splniť jeden z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 – znížiť do konca desaťročia priemerný počet prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ zo súčasnej úrovne 14,4 % na úroveň nižšiu ako 10 %.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, k tomu povedal: „Európa nemôže zanedbávať riešenie problému toľkých mladých ľudí s potenciálom na to, aby boli prínosom pre našu spoločnosť a naše hospodárstvo. Aby sme sa mohli zotaviť z krízy, musíme využiť potenciál všetkých mladých ľudí v Európe.

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, dodala: „Zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky v Európe o čo i len jedno percento by každoročne predstavovalo zvýšenie počtu kvalifikovaných mladých ľudí takmer o pol milióna. Väčšina krajín EÚ dosiahla pokrok pri znižovaní počtu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku len s nižším sekundárnym vzdelaním. Je však potrebné vykonať viac.“

Nová iniciatíva Komisie načrtáva situáciu v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky v Európe, hlavné príčiny, riziká pre budúci rozvoj hospodárstva a spoločnosti a navrhuje spôsoby, ako účinnejšie riešiť tento problém.

Sprievodný návrh odporúčania Rady obsahuje usmernenia, ktoré majú členským štátom pomôcť vyvinúť komplexnejšie a o dôkazy sa opierajúce politiky na zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Situácia v Európe

Súčasný priemer v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky v EÚ predstavuje 14,4 %, avšak táto miera neodráža značné rozdiely medzi jednotlivými štátmi:

  • Osem členských štátov už dosiahlo úroveň 10 %: Česká republika, Fínsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko.

  • Tri členské štáty majú mieru vyššiu ako 30 %: Malta, Portugalsko a Španielsko.

  • Takmer všetky štáty znížili od roku 2000 mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky.

  • Niektoré z členských štátov s vysokou mierou predčasného ukončovania školskej dochádzky túto mieru takisto značne znížili: Rumunsko, Malta, Taliansko, Cyprus a Portugalsko.

  • Značný pokrok dosiahli aj krajiny, ktoré na začiatku desaťročia už mali nízku mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky – Holandsko, Litva, Luxembursko a Poľsko.

Hoci tento fenomén vykazuje isté spoločné črty, členské štáty čelia rozličným situáciám, pokiaľ ide o skupiny najviac zasiahnuté týmto vývojom, najvyššiu úroveň vzdelania, ktoré osoby predčasne ukončujúce školskú dochádzku dosiahli, a pokiaľ ide o ich stav zamestnanosti (podrobnosti nájdete tu: MEMO/11/52).

Riešenie otázky predčasného ukončovania školskej dochádzky

Predčasné ukončovanie školskej dochádzky je zložitý problém a nemožno ho vyriešiť výlučne v rámci politiky v oblasti vzdelávania. Efektívne stratégie ako znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky sa musia dotýkať politiky v oblasti vzdelávania, mládeže a v sociálnej oblasti. Je však potrebné ich navrhnúť tak, aby presne zodpovedali miestnym, regionálnym a celoštátnym podmienkam. Mali by zahŕňať prevenčné, intervenčné a kompenzačné opatrenia.

  • S prevenciou v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky je potrebné začať čo najskôr, a to prostredníctvom podpory detí pri učení a predchádzania situáciám, ktoré môžu viesť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ako je prinútenie dieťaťa opakovať ročník a nedostatočné poskytnutie pomoci dieťaťu s iným materinským jazykom.

  • Intervenčné opatrenia musia rýchlo a účinne riešiť vznikajúce problémy, ako je záškoláctvo a zlý prospech.

  • Kompenzačné opatrenia by mali ponúkať príležitosť vzdelávať sa ako tzv. druhú šancu, mali by zahŕňať ďalšie vyučovanie v škole a možnosti pre mladých dospelých ľudí vrátiť sa do procesu vzdelávania a odbornej prípravy.

Lepšia spolupráca medzi krajinami EÚ, výmena osvedčených postupov a cielenejšie využívanie finančných prostriedkov EÚ, to všetko môže pomôcť riešiť tento problém.

Ďalšie kroky

Návrhy Komisie budú predmetom diskusie ministrov školstva počas zasadnutia Rady v dňoch 2. – 4. mája v Bruseli. Členské štáty budú vyzvané, aby do konca roku 2012 prijali komplexné stratégie vychádzajúce z tohto rámca a implementovali ich prostredníctvom národných reformných programov.

Komisia použije finančné prostriedky v rámci programu celoživotného vzdelávania a rámcového programu pre výskum na vytvorenie inovatívnych spôsobov riešenia tohto problému a prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na financovanie vnútroštátnych a regionálnych opatrení na zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/52 vrátane štatistík podľa jednotlivých štátov

Európska komisia: Oznámenie [KOM(2011)18] „Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky: kľúčový príspevok k stratégii Európa 2020“, 31. januára 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Návrh odporúčania Rady o politikách na zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky [KOM(2011)19], 31. januára 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Pracovný dokument útvarov Komisie “Zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky” [SEK(2011)96], 31. januára 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Európska komisia: Predčasné ukončenie školskej dochádzky

Graf 1: Percentuálny podiel obyvateľstva vo veku 18 – 24 rokov, ktoré má nižšie sekundárne vzdelanie alebo horšie a ktoré nie je v procese vzdelávania ani odbornej prípravy (2009) a vývoj v období 2000 – 2009 (relatívna zmena v %)1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Eurostat (Labour Force Survey); MK= Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

Študenti, ktorí jeden rok alebo dlhšie žijú v zahraničí alebo absolvujú povinnú vojenskú službu, nie sú zahrnutí do prieskumu Labour Force EÚ, ktorý môže vykazovať vyššie miery než sú miery zistené na vnútroštátnej úrovni. Týka sa to najmä Cypru.

Údaje pre Slovinsko a Chorvátsko nie sú spoľahlivé, pretože vzorka nebola dostatočne veľká;

Bulharsko, Poľsko, Slovinsko: vývoj sa týka obdobia rokov 2001 – 2009;

Česká republika, Írsko, Lotyšsko, Slovensko a Chorvátsko: vývoj sa týka obdobia rokov 2002 – 2009.

Vo Fínsku sa výška dosiahnutého vzdelania meria na začiatku roku (registračné údaje) To naznačuje, že počty pre túto krajinu sú nadhodnotené.


Side Bar