Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/109

V Bruselu dne 31. ledna 2011

Komise zahajuje akční plán proti předčasnému ukončování školní docházky

Více než šest milionů mladých lidí v EU ukončuje školní docházku již po dosažení nižšího stupně středního vzdělání nebo dříve. Tito mladí lidé se setkávají s vážnými obtížemi při hledání zaměstnání, jsou častěji nezaměstnaní a častěji závislí na sociálních dávkách. Předčasné ukončování školní docházky narušuje hospodářský a sociální rozvoj a představuje překážku inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, což je jeden z cílů Evropské unie. Komise dnes schválila akční plán, který pomůže členským státům naplnit jeden z hlavních cílů strategie Evropa 2020, jímž je snížit v EU do roku 2020 průměrný počet mladých lidí, kteří předčasně ukončili své vzdělávání, ze současných 14,4 % na méně než 10 %.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: Evropa si nemůže dovolit opomíjet tolik mladých lidí, kteří by mohli být přínosem pro společnost a hospodářství. Abychom překonali krizi, potřebujeme tento potenciál všech mladých Evropanů využít.“

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou jeho slova doplnila: „Snížení počtu osob bez ukončeného středního vzdělání o pouhé jedno procento by znamenalo, že by každoročně získalo kvalifikaci téměř půl milionu mladých lidí navíc. Většina zemí EU sice v tomto směru zaznamenala pokrok, je však třeba udělat víc.“

Nová iniciativa Komise nastiňuje situaci v Evropě, pokud jde o předčasné ukončování školní docházky, příčiny tohoto jevu, rizika, která představuje pro hospodářský a společenský rozvoj, a navrhuje způsoby účinnějšího řešení problému.

K ní je připojen návrh doporučení Rady s pokyny, které mají členským státům napomoci při rozvíjení komplexních a na poznatcích založených politik vedoucích ke snížení podílu mladých lidí, kteří předčasně ukončují své vzdělávání.

Situace v Evropě

V současnosti v průměru 14,4 % mladých lidí v EU nedokončí střední školu, mezi jednotlivými zeměmi však existují značné rozdíly:

  • Sedmi členským státům se již podařilo snížit tento podíl pod referenční úroveň 10 %: České republice, Finsku, Litvě, Polsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku.

  • Ve třech členských státech je těchto mladých lidí stále ještě více než 30 %: na Maltě, v Portugalsku a ve Španělsku.

  • Od roku 2000 se téměř všem zemím podařilo snížit míru předčasného ukončování školní docházky.

  • Některé země s vysokou mírou předčasného ukončování školní docházky rovněž dosáhly významného snížení: Rumunsko, Malta, Itálie, Kypr a Portugalsko.

  • Značný pokrok zaznamenaly také země, které dosáhly nízké míry předčasného ukončování školní docházky již na počátku desetiletí, např. Litva, Lucembursko, Nizozemsko a Polsko.

Přestože některé charakteristiky tohoto problému jsou společné všem členským státům, rozdíly existují zejména s ohledem na nejvíce dotčené skupiny, nejvyšší stupeň vzdělání, jehož dosahují osoby bez ukončeného středního vzdělání, a na zaměstnanecký status těchto osob (více viz MEMO/11/52).

Řešení problému

Předčasné ukončování školní docházky je komplexní problém a není možné ho vyřešit pouze v rámci politiky vzdělávání. Účinné strategie pro omezování tohoto jevu se musí týkat sociální politiky a politiky vzdělávání a mládeže. Je třeba, aby tyto strategie byly přizpůsobeny místním, regionálním a celostátním podmínkám. Měly by zahrnovat preventivní, intervenční a kompenzační opatření.

  • Prevence předčasného ukončování školní docházky musí začít co nejdříve, a to tak, že se dětem dostane podpory při učení a bude se předcházet okolnostem, které mohou být příčinou opuštění školy. Může se jednat například o ukládání opakování ročníku a nepřítomnost asistence pro děti s jiným mateřským jazykem.

  • Intervenční opatření musí rychle a účinně řešit nastalé problémy, jako je záškoláctví a slabé studijní výsledky.

  • Kompenzační opatření musí nabízet „druhou šanci“, pokud jde o příležitosti ke vzdělávání, kam patří zavedení doplňkových tříd ve školách a možnost pro dospělé mladé lidi navázat na nedokončené vzdělávání a odbornou přípravu.

K řešení tohoto problému může přispět lepší spolupráce mezi zeměmi EU, výměna osvědčených postupů a cílenější využívání finančních prostředků EU.

Další postup

O návrhu Komise budou jednat ministři školství na zasedání Rady v Bruselu ve dnech 2.−4. května. Členské státy budou vyzvány, aby do konce roku 2012 přijaly komplexní strategie založené na tomto rámci a uskutečnily je prostřednictvím národních programů reforem.

Komise pak vynaloží finanční prostředky z programu celoživotního učení a rámcového programu pro výzkum na vytvoření inovačních způsobů řešení problému a dále prostředky z Evropského sociálního fondu na financování národních a regionálních opatření určených ke snížení předčasného ukončování školní docházky.

Další informace:

MEMO/11/52, včetně statistik podle jednotlivých zemí

Evropská komise: sdělení [KOM(2011)18] „Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: významný příspěvek k programu Evropa 2020“ ze dne 31. ledna 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Návrh doporučení Rady o politikách ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky [KOM(2011) 19] ze dne 31. ledna 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Pracovní dokument útvarů Komise „Snížení míry předčasného ukončování školní docházky“ [SEK(2011) 96] ze dne 31. ledna 2011

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Evropská komise: Předčasné ukončování školní docházky

Graf č. 1: Procento obyvatelstva ve věku 18–24 let, které dosáhlo nanejvýš nižšího stupně středního vzdělání a neprochází procesem vzdělávání ani odborné přípravy (2009), a vývoj v letech 2000–2009 (relativní změna v  %)1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Eurostat (průzkum pracovních sil, Labour Force Survey); MK = Bývalá jugoslávská republika Makedonie;

Studující, kteří žijí v zahraničí déle než jeden rok nebo více, nebo vykonávají povinnou vojenskou službu, nejsou zahrnuti do průzkumu pracovních sil EU; údaj v procentech se z toho důvodu může jevit pro určité země vyšší. To se týká především Kypru.

Údaje pro Slovinsko a Chorvatsko nejsou spolehlivé, neboť vzorek není dostatečně velký;

Bulharsko, Polsko a Slovinsko: vývoj se týká období 2001–2009;

Česká republika, Irsko, Lotyšsko, Slovensko a Chorvatsko: vývoj se týká období 2002−2009.

Ve Finsku se úroveň dosaženého vzdělání měří na začátku roku (registrační údaje). Z toho vyplývá nadhodnocení příslušného ukazatele pro tuto zemi.


Side Bar