Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/11/109

Брюксел, 31 януари 2011 г.

Комисията стартира план за действия с цел да се намали преждевременното напускане на училище

Над шест милиона млади хора в ЕС напускат системата на образование и обучение, след като са завършили най-много основно образование. Те срещат сериозни трудности при намирането на работа, по-често са безработни и по-често се издържат от социални помощи. Преждевременното напускане на училище препятства икономическото и социалното развитие и представлява сериозна пречка пред постигането на целта на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Днес Комисията одобри план за действия, който ще помогне на държавите-членки да постигнат главната цел по стратегия „Европа 2020“: до края на десетилетието средният дял на преждевременно напускащите училище в ЕС да бъде намален от 14,4 % понастоящем до по-малко от 10 %.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу изтъкна: „Европа не може да си позволи да изостави толкова млади хора, които имат потенциал да допринесат за нашите общества и икономики. За да излезем от кризата, е необходимо да реализираме потенциала на всички млади хора в Европа“.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу добави: „Резултатът от намаляването само с един процентен пункт на дела на преждевременно напускащите училище в цяла Европа би бил близо половин милион квалифицирани млади хора допълнително всяка година. Повечето от държавите в ЕС са отбелязали успех при намаляването на броя на младите хора, които напускат училище с ниска квалификационна степен, но трябва да бъдат положени още усилия.“

В новата инициатива на Комисията се очертава положението в цяла Европа по отношение на преждевременното напускане на училище, главните причини за това явление, свързаните с него рискове за бъдещото икономическо и обществено развитие и се предлагат начини за по-ефективното справяне с проблема.

В придружаващото предложение за Препоръка на Съвета се съдържат насоки за подпомагане на държавите-членки при разработването на всеобхватни и основани на конкретни факти политики за намаляване на преждевременното напускане на училище.

Положението в цяла Европа

Зад средния дял от 14,4 % на преждевременно напускащите училище в ЕС понастоящем се крият значителни разлики, които са налице между отделните държави:

  • Осем държави-членки вече са достигнали целевия показател от 10 %: Австрия, Литва, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Финландия и Чешката република.

  • В три държави-членки дяловете са над 30 %: Испания, Малта и Португалия.

  • В почти всички държави делът на преждевременно напускащите училище от 2000 г. насам е намалял.

  • В някои държави с високи дялове също беше постигнато значително намаляване: Италия, Кипър, Малта, Португалия и Румъния.

  • Значителен напредък беше отбелязан и в държави, в които в началото на десетилетието делът на преждевременното напускане на училище вече е бил нисък, като Литва, Люксембург, Нидерландия и Полша.

Независимо че са налице някои общи характеристики, положението в държавите-членки е различно по отношение на най-засегнатите групи, завършената най-висока образователна степен от преждевременно напускащите училище и техния трудов статус (за по-подробна информация вж. MEMO/11/52).

Как да се справим с преждевременното напускане на училище

Преждевременното напускане на училище е сложен проблем, който не може да бъде разрешен само посредством политиките за образование. За да бъдат ефективни, стратегиите за намаляване на преждевременното напускане на училище трябва да бъдат насочени към политиките за образованието, за младежта и за социалната закрила и да са съобразени с условията на местно, регионално и национално равнище. Тези стратегии следва да включват превантивни мерки, мерки за интервенция и мерки за компенсиране.

  • Превенцията на преждевременното напускане на училище трябва да започне възможно най-рано посредством подпомагането на децата в учебния процес и посредством избягването на условия, които могат да предизвикат преждевременно напускане, като принуждаването на даден ученик да повтори класа или неоказването на необходимата помощ на децата с различен майчин език.

  • Мерките за интервенция трябва да се справят бързо и ефективно с възникващи трудности като бягането от училище и слабите резултати.

  • Мерките за компенсиране трябва да предлагат възможности за учение, които предоставят „втори шанс“, в това число допълнителни часове в училище и възможности за пълнолетните млади хора да се завърнат в системата на образование и обучение.

По-доброто сътрудничество между държавите в ЕС, обменът на добри практики и по-целенасоченото използване на финансирането по линия на ЕС могат да спомогнат за справянето с проблема.

Следващи стъпки

Предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от министрите на образованието на тяхното заседание в рамките на Съвета, което ще се състои на 2—4 май в Брюксел. Държавите-членки ще бъдат приканени до края на 2012 г. да приемат всеобхватни стратегии въз основа на тази рамка и да ги прилагат посредством своите национални програми за реформи.

Комисията от своя страна ще насочи финансови средства посредством Програмата за учене през целия живот и Рамковата програма за научни изследвания за създаването новаторски начини за справяне с проблема, а посредством Европейския социален фонд — за финансирането на мерки на национално и регионално равнище за намаляването на преждевременното напускане на училище.

За допълнителна информация:

MEMO/11/52 със статистически данни по държави.

Европейска комисия: Съобщение [COM(2011)18] „Справяне с преждевременното напускане на училище: ключов принос към стратегията „Европа 2020““

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf

Предложение за Препоръка на Съвета относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище [COM(2011)19], 31 януари 2011 г.

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlyrec_en.pdf

Работен документ на службите на Комисията „Намаляване на преждевременното напускане на училище“ [SEC(2011)96], 31 януари 2011 г.

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf

Европейска комисия: Преждевременно напускане на училище

Графика 1: Процент от населението на възраст 18—24 години, което е завършило най-много основно образование и което не участва в никаква форма на образование или обучение (2009 г.), и промяна през периода 2000—2009 г.1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

1 :

Евростат (Изследване на работната сила), МК = бивша югославска република Македония;

Учащи се, които живеят по-дълго от една година в чужбина или отбиват военната си служба, не попадат в обхвата на Изследването на работната сила в ЕС. Това може да означава, че дяловете са по-високи от тези, които са на разположение на национално равнище. Това се отнася в особена степен за Кипър.

Данните за Словения и Хърватия не са надеждни поради малкия размер на извадката;

България, Полша и Словения: промяната се отнася за периода 2001—2009 г.

Ирландия, Латвия, Словакия, Хърватия и Чешката република: промяната се отнася за периода 2002—2009 г.

Във Финландия образователното ниво се измерва в началото на годината (данни от регистрите). Това означава завишаване на показателя в тази държава.


Side Bar