Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL LT PL

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

En återvändandepolitik som är effektiv och human: Åtta medlemsstater följer ännu inte återvändande­direktivet

Bryssel den 29 september 2011 – I dag uppmanade Europeiska kommissionen åtta medlemsstater att se till att de till fullo följer EU:s regler för hur olagliga migranter ska fås att återvända eller avvisas. Belgien, Cypern, Litauen, Nederländerna, Polen, Tyskland, Sverige och Österrike har ännu inte meddelat kommissionen några nationella åtgärder som genomför ”återvändandedirektivet” från 2008. Medlemsstaterna skulle införliva bestämmelserna i direktivet senast den 24 december 2010 och att så inte har skett gör att det gemensamma förfarandet för att få olagliga migranter att återvända riskerar att bli mindre effektivt och rättvist och dessutom undergrävs EU:s migrationspolitik.

Trots påstötningar per brev den 27 januari 2011 har de åtta medlemsstaterna fortfarande inte meddelat kommissionen att de antagit de lagar och andra författningar som behövs för att helt följa direktivet. Kommissionen har därför beslutat att sända dem motiverade yttranden (i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget). Om ett tillfredsställande svar inte kommer inom två månader kan kommissionen dra dessa medlemsstater inför EU-domstolen och begära att domstolen utdömer finansiella sanktioner.

Återvändandedirektivet innehåller tydliga, transparenta och rättvisa gemensamma regler rörande återvändande, avvisning, frihetsberövande och återinresa, som till fullo tar hänsyn till de berörda personernas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Tidigare har medlemsstaternas lagstiftning och praxis när det gäller återvändande varit mycket olika. Återvändandedirektivet innehåller en bindande gemensam rättslig ram för EU-ländernas återvändandepolitik och garanterar att det hela sker på ett humant och värdigt sätt.

Detta är också det första rättsliga EU-instrument som innehåller en gemensam katalog över särskilda rättigheter för olagliga migranter. Särskilt viktigt är att återvändandedirektivet utvidgar rätten till non-refoulement så att den omfattar alla personer som olagligen vistas i ett land. Denna rättighet var tidigare bara garanterad för asylsökare.

Direktivet är en del i en heltäckande och balanserad EU-migrationspolitik, som också innefattar regler för laglig invandring och för hur man ska komma åt människosmugglare och ekonomisk exploatering av migranter.

Bakgrund

Direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare ("återvändandedirektivet") trädde i kraft den 16 december 2008.

Alla stater som är bundna av återvändandedirektivet (samtliga EU-medlemsstater utom Irland och Storbritannien, liksom associerade Schengenstater – Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein) är skyldiga att anta nationell lagstiftning som överensstämmer med bestämmelserna i direktivet.

Tidsfristen för att införliva bestämmelserna i direktivet i den nationella lagstiftningen löpte ut den 24 december 2010. Den 27 januari sändes formella underrättelser till 20 medlemsstater som fortfarande inte hade meddelat kommissionen att de vidtagit åtgärder för att till fullo införliva direktivet. Efter det datumet har kommissionen avslutat överträdelseförfaranden mot Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Slovenien och Rumänien.

Den 15 september 2011 hade 19 EU-medlemsstater eller associerade Schengenstater meddelat kommissionen att de till fullo hade införlivat direktivet (Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Schweiz och Norge). Fyra EU-medlemsstater hade meddelat att direktivet hade införlivats delvis (Belgien, Litauen, Sverige och Nederländerna). I enlighet med artikel 4.1 i protokollet om Danmarks ställning som fogats till fördragen har Danmark valt att genomföra direktivet i sin inhemska lagstiftning.

Ytterligare upplysningar

MEMO/11/646

Hemsidan för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplatsen för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar