Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE NL SV EL PL

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Veiksminga ir humaniška grąžinimo politika. Aštuonios valstybės narės dar neįgyvendino Grąžinimo direktyvos

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 29 d. Šiandien Europos Komisija aštuonias valstybes nares paprašė užtikrinti, kad būtų laikomasi visų ES nelegalių migrantų grąžinimo ir išsiuntimo taisyklių. Austrija, Belgija, Kipras, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Švedija ir Vokietija kol kas nepranešė Komisijai apie nacionalines 2008 m. Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo priemones. Valstybės narės turėjo iki 2010 m. gruodžio 24 d. perkelti šios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, bet to nepadarė, o tai trukdo veiksmingai ir sąžiningai taikyti bendrą grąžinimo procedūrą ir vykdyti ES migracijos politiką.

2011 m. sausio 27 d. Komisija minėtoms aštuonioms valstybėms narėms išsiuntė raštus, tačiau jos iki šiol nepranešė Komisijai priėmusios įstatymus ar kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai visiškai įgyvendinti. Todėl Komisija nusprendė pareikšti joms pagrįstą nuomonę (pagal SESV 258 straipsnį). Per du mėnesius negavusi tinkamo jų atsakymo Komisija gali prašyti ES Teisingumo Teismą išnagrinėti atitinkamų valstybių narių veiksmus ir skirti joms finansines sankcijas.

Grąžinimo direktyvoje nustatytos bendros grąžinimo, išsiuntimo, sulaikymo ir sugrįžimo taisyklės yra aiškios, skaidrios ir sąžiningos. Jomis visapusiškai atsižvelgiama į aptariamųjų asmenų žmogaus teises ir pagrindines laisves. Anksčiau valstybių narių teisės aktai ir praktika grąžinimo srityje labai skyrėsi. Grąžinimo direktyvoje nustatyta bendra privaloma teisinė sistema, pagal kurią vykdoma Europos grąžinimo politika, ir užtikrinta, kad grąžinimas visada būtų vykdomas humaniškai ir nepažeidžiant žmogaus orumo.

Be to, tai pirmasis ES teisės aktas, kuriame pateiktas bendras nelegalių migrantų teisių sąvadas. Grąžinimo direktyvoje išplėstas negrąžinimo teisės taikymas – tokia teisė suteikiama visiems nelegaliai šalyje esantiems asmenims. Anksčiau ją turėjo tik prieglobsčio prašytojai.

Direktyva tėra vienas iš elementų, sudarančių visapusišką ir darnią ES migracijos politiką, taip pat apimančią teisėtos migracijos organizavimo ir kovos su prekyba žmonėmis ir ekonominiu migrantų išnaudojimu priemones.

Pagrindiniai faktai

Direktyva 2008/115/EB dėl bendrų valstybėse narėse nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (Grąžinimo direktyva) įsigaliojo 2008 m. gruodžio 16 d.

Valstybės, kurioms ši direktyva privaloma, (visos ES valstybės narės, išskyrus Airiją ir Jungtinę Karalystę, taip pat asocijuotosios Šengeno valstybės – Šveicarija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) turi pritaikyti nacionalinės teisės aktus prie šios direktyvos nuostatų.

Terminas, per kurį direktyvos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę, baigėsi 2010 m. gruodžio 24 d. 20-čiai valstybių narių, kurios nepranešė Komisijai priėmusios visiškam direktyvos perkėlimui reikalingų teisės aktų, sausio 27 d. išsiųsti oficialūs pranešimai. Per šį laikotarpį nutrauktos prieš Italiją, Latviją, Liuksemburgą, Prancūziją, Rumuniją ir Slovėniją vykdytos pažeidimo procedūros.

Iki 2011 m. rugsėjo 15 d. apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę pranešė 19 ES valstybių narių ar asocijuotųjų Šengeno valstybių (Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šveicarija ir Vengrija). Keturios ES valstybės narės (Belgija, Lietuva, Nyderlandai ir Švedija) pranešė perkėlusios direktyvą iš dalies. Pagal protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie sutarčių, 4 straipsnio 1 dalį Danija įsipareigojo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę.

Daugiau informacijos

MEMO/11/646

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar