Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES LT SL

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Konsumenci: Komisja Europejska podejmuje działania w celu zapewnienia ochrony konsumentom korzystającym z nieruchomości w określonym czasie (timeshare)

Bruksela, dnia 29 września 2011 r. – Komisja Europejska podjęła decyzję o podjęciu kroków prawnych przeciwko Hiszpanii, Polsce, Słowenii i Litwie w celu zapewnienia konsumentom ochrony przewidzianej w unijnych przepisach dotyczących umów timeshare (dyrektywa 2008/122/WE). W międzyczasie zamknięto sprawy toczące się przeciwko dziesięciu innym państwom członkowskim, jako że państwa te dokonały niedawno transpozycji dyrektywy do swoich przepisów krajowych. Przepisy unijne (dyrektywa dotycząca umów timeshare) zapewniają konsumentom ochronę przed niepożądanymi umowami timeshare – umowami zawieranym na okres ponad roku, w oparciu o które konsumenci nabywają prawo do korzystania w określonym czasie z zakwaterowania, takiego jak np. apartament w kurorcie wakacyjnym .

„UE wprowadziła wspólne przepisy, pragnąć chronić swoich obywateli przed niepożądanymi umowami timeshare lub podobnymi do umów timeshare”, powiedziała komisarz UE ds. sprawiedliwości, Viviane Reding. „Państwa członkowskie miały ponad dwa lata na dopełnienie swoich obowiązków. Jestem zatem bardzo rozczarowana, że niektóre z nich w dalszym ciągu nie zapewniają naszym obywatelom wymaganej ochrony; jest wśród nich Hiszpania, która jest popularnym miejscem docelowym turystów, i w której usługi timeshare mają znaczący udział w rynku”.

Wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeniesienia nowej dyrektywy dotyczącej umów timeshare do swoich przepisów krajowych do dnia 23 lutego 2011 r. Czternaście państw członkowskich (Belgia, Cypr, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) nie transponowało dyrektywy w przewidzianym czasie, w związku z czym w dniu 17 marca 2011 r. Komisja wszczęła przeciwko tym państwom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Po tej dacie dziesięć spośród wspomnianych państw poinformowało Komisję, że niezbędne środki transponujące zostały przez nie podjęte. Jednak Komisja nie otrzymała informacji o podjęciu takich środków od Hiszpanii, Polski, Słowenii i Litwy. Komisja podjęła zatem decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionych opinii i wezwaniu ich do dostosowania się do dyrektywy w ciągu dwóch miesięcy.

Po zgłoszeniu przepisów transponujących przez wszystkie państwa Komisja przeprowadzi szczegółową analizę ogólnej jakości i kompletności transpozycji.

Kontekst

Na podstawie dyrektywy przedsiębiorcy muszą dostarczyć konsumentom – w odpowiednim czasie przed związaniem konsumentów umową – informacji, w tym informacji dotyczących ceny, jaka ma zostać zapłacona, opisu produktu oraz dokładnego czasu i długości pobytu, do jakich konsument jest uprawniony na mocy umowy. Zgodnie z życzeniem konsumenta, informacje te powinny być udostępnione w jego języku ojczystym.

Ponadto dyrektywa gwarantuje konsumentom możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych; przedsiębiorcy nie mogą w tym okresie zażądać od konsumenta wpłacenia zaliczki czy też kaucji. Przed zawarciem umowy przedsiębiorca ma obowiązek wyraźnie zwrócić uwagę konsumenta na prawo do odstąpienia od umowy, na termin odstąpienia od umowy oraz na zakaz uiszczania zaliczek przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Ochrona ustanowiona na podstawie dyrektywy obejmuje również nowe produkty i umowy, które zostały opracowane w taki sposób, aby nie miały do nich zastosowania przepisy poprzedniej dyrektywy o umowach timeshare z 1994 r. Nowa dyrektywa obowiązuje również w odniesieniu do umów timeshare zawieranych na mniej niż trzy lata oraz ofert umożliwiających konsumentom wykorzystywanie do zakwaterowania różnych rodzajów ruchomości (np. statków wycieczkowych, przyczep turystycznych lub barek).

Dyrektywa obejmuje także umowy odsprzedaży oraz długoterminowe oferty wakacyjne. Państwa członkowskie mają obowiązek poinformowania konsumentów o przepisach prawa krajowego transponujących dyrektywę i zapewnienia stosownych kar dla przedsiębiorców nieprzestrzegających przepisów. Państwa członkowskie muszą także wspierać ustanawianie oraz rozwój odpowiednich i skutecznych pozasądowych procedur dotyczących skarg i odwołań służących rozstrzyganiu sporów.

Więcej informacji:

MEMO/11/646

Komisja Europejska – prawo konsumenta: podróże i timeshare

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Osoby do kontaktu:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar