Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Skatt på finansiella transaktioner – Finanssektorn måste stå för sin andel

Bryssel den 28 september 2011 – Kommissionen har i dag lagt fram ett förslag om en skatt på finansiella transaktioner i de 27 EU-länderna. Skatten ska tas ut på alla transaktioner med finansiella instrument mellan finansinstitut om minst en part i transaktionen är etablerad i EU. Aktie- och obligationstransaktioner ska beskattas med 0,1 % och derivatkontrakt med 0,01 %. Detta kan motsvara omkring 57 miljarder euro om året. Kommissionen har föreslagit att skatten ska börja tas ut från och med den 1 januari 2014.

Kommissionen har fattat beslutet om att föreslå den nya skatten av 2 skäl:

  • För det första för att se till att finanssektorn bidrar med en rimlig andel i dessa tider av budgetkonsolidering i EU-länderna. Finanssektorn bidrog till att den ekonomiska krisen uppstod. EU-länderna och de europeiska invånarna har via skattemedel fått stå för kostnaderna för massiva räddningsaktioner för att stötta finanssektorn. Sektorn är dessutom lågt beskattad jämfört med andra sektorer. Förslaget skulle därför generera stora ytterligare skatteintäkter från finanssektorn som bidrag till de offentliga finanserna.

  • För det andra skulle en samordnad ram på EU-nivå bidra till att stärka EU:s inre marknad. I dag finns det redan en form av skatt på finansiella transaktioner i tio EU-länder. Genom förslaget införs nya minimiskattesatser och olika nu gällande skatter på finansiella transaktioner i EU harmoniseras. Detta kommer att minska snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden, motverka handel som innebär stora risker och kompletterar lagstiftning som syftar till att förhindra framtida kriser. Skatten på finansiella transaktioner på EU-nivå skulle stärka EU:s position när det gäller att främja gemensamma regler för införandet av en sådan skatt på global nivå, särskilt genom G20.

Skatteintäkterna skulle delas mellan EU och EU:s medlemsstater. En del av skatten skulle användas som ett av EU:s egna medel som delvis skulle minska de nationella bidragen. EU-länderna kan bestämma sig för att öka andelen av intäkterna genom att beskatta finansiella transaktioner med en högre skattesats.

– Med det här förslaget går EU i bräschen för ett globalt införande av en skatt på finansiella transaktioner. Vårt projekt är sunt och genomförbart, och jag är övertygad om att den här skatten uppfyller invånarnas förväntningar i EU, nämligen att finanssektorn ska stå för ett rimligt bidrag. Jag är säker på att våra partner i G20 kommer att se att det ligger i deras intresse att slå in på samma väg, säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning.

Bakgrund

Som ett resultat av krisen har statsskulden i alla 27 EU-länder stigit markant från under 60 % av BNP 2007 till 80 % under de därpå följande åren. Finanssektorn har fått omfattande finansiellt stöd från EU-länderna. För att rädda finanssektorn under krisen ingick länderna finansiella åtaganden på motsvarande 4,6 biljoner euro. Finanssektorn har dessutom haft förmånen att ha låga skatter under de senaste åren. Sektorn har en skatteförmån på omkring 18 miljarder euro om året till följd av en momsbefrielse på finansiella tjänster. En ny skatt för finanssektorn säkerställer att finansinstituten bidrar till kostnaderna för den ekonomiska återhämtningen och motverkar improduktiv handel som för med sig stora risker.

Målet med skatten på finansiella transaktioner är att 85 % av de finansiella transaktioner som sker mellan finansinstitut ska beskattas. Privatpersoner och företag beskattas inte. Bolån, banklån, försäkringsavtal och andra normala finansiella aktiviteter som utförs av enskilda personer eller småföretag omfattas inte av förslaget.

Kommissionen har undersökt idén om att beskatta finanssektorn på EU-nivå under flera månader nu. Den 29 juni 2011 aviserade kommissionen i samband med den fleråriga budgetramen att man skulle lägga fram förslag om en skatt på finansiella transaktioner som nya egna medel för EU:s budget (IP/11/799, MEMO/11/468).

Beslutet fattades efter en analys av olika skatteinstrument som skulle kunna få finanssektorn att bidra till den ekonomiska återhämtningen i EU.

Kommissionen har även sedan 2009 tillsammans med sina internationella partner i G20 (Pittsburgh, Toronto) undersökt olika sätt att införa en skatt på finansiella transaktioner på global nivå.

Vad händer nu?

Förslaget ska diskuteras av alla EU-länder i EU:s ministerråd och kommissionen ska lägga fram det på G20-toppmötet i november.

Se även MEMO/11/640

För hela förslagstexten och studien med analysen av olika skatteinstrument se

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Kommissionär Algirdas Šemetas hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner :

David Boublil (+32 22965573)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar