Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Daň z finančných transakcií: finančný sektor bude musieť zaplatiť svoj spravodlivý podiel

Brusel, 28. septembra 2011 - Komisia dnes predložila návrh týkajúci sa dane z finančných transakcií v 27 členských štátoch Európskej únie. Daň by bola uvalená na všetky transakcie s finančnými nástrojmi medzi finančnými inštitúciami, ak je aspoň jedna strana usadená v EÚ. Výmena akcií a dlhopisov by bola zdanená sadzbou vo výške 0,1 % a derivátové zmluvy sadzbou vo výške 0,01 %. Týmto by sa mohlo každý rok získať približne 57 miliárd EUR. Komisia navrhla, aby sa daň začala uplatňovať od 1. januára 2014.

Komisia sa rozhodla navrhnúť novú daň z finančných transakcií z týchto dôvodov.

  • Prvým bolo zaistenie toho, aby finančný sektor v čase fiškálnej konsolidácie v členských štátoch prispel spravodlivým dielom, keďže zohral dôležitú úlohu pri vzniku hospodárskej krízy. Vlády a široká európska verejnosť ako celok niesli náklady na rozsiahle záchranné opatrenia na podporu finančného sektora, ktoré sa platili z peňazí daňových poplatníkov. Okrem toho je finančný sektor v porovnaní s ostatnými sektormi v súčasnosti nedostatočne zdanený. Týmto návrhom by sa vytvorili značné dodatočné daňové príjmy z finančného sektora, ktorými by sa prispelo k verejným financiám.

  • Druhým dôvodom bol fakt, že prostredníctvom koordinovaného rámca na úrovni EÚ by sa pomohlo posilniť jednotný trh EÚ. V súčasnosti má 10 členských štátov zavedenú určitú formu dane z finančných transakcií. Pomocou tohto návrhu by sa v rámci EÚ zaviedli nové minimálne daňové sadzby a harmonizovali by sa rozličné už existujúce dane z finančných transakcií v rámci EÚ. Týmto sa znížia narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, odradí sa od rizikových obchodných aktivít a doplnia sa regulačné opatrenia zamerané na predchádzanie budúcim krízam. Daň z finančných transakcií na úrovni by posilnila pozíciu EÚ, čo sa týka podpory spoločných pravidiel pre zavedenie takejto dane na celosvetovej úrovni, najmä prostredníctvom skupiny G20.

Príjmy z dane by sa rozdelili medzi EÚ a členské štáty. Časť dane by sa použila ako forma vlastných zdrojov , ktorými by sa čiastočne znížili príspevky jednotlivých štátov. Členské štáty sa môžu rozhodnúť zvýšiť túto časť príjmov zvýšením sadzby dane z finančných transakcií.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Týmto návrhom sa Európska únia dostane do čela v celosvetovom úsilí zaviesť daň z finančných transakcií. Náš projekt je stabilný a uskutočniteľný. Nepochybujem o tom, že pomocou tejto dane je možné splniť očakávania občanov týkajúce sa spravodlivého príspevku finančného sektora. Som presvedčený o tom, že naši partneri v rámci skupiny G20 uvidia, že je aj v ich záujme ísť týmto smerom.“

Kontext

V dôsledku krízy verejný dlh vo všetkých 27 členských štátoch EÚ prudko narástol z menej ako 60 % HDP v roku 2007 na 80 % v nasledujúcich rokoch. Finančný sektor získal od vlád značnú finančnú podporu, pričom členské štáty EÚ vyhradili počas krízy 4,6 miliardy EUR na jeho záchranu. Okrem toho v posledných rokoch finančný sektor ťažil z nízkeho zdanenia a vďaka oslobodeniu od DPH v oblasti finančných služieb má daňové zvýhodnenie vo výške približne 18 miliárd EUR ročne. Novým zdanením finančného sektora by sa zaistilo, že finančné inštitúcie prispejú na náklady na oživenie hospodárstva a odradí ich to od riskantného a neproduktívneho obchodovania.

Daň z finančných transakcií je zameraná na zdanenie 85 % finančných transakcií, ktoré prebiehajú medzi finančnými inštitúciami. Občania a podniky by neboli zdanení. Do pôsobnosti tohto návrhu takisto nespadajú hypotéky, bankové úvery, poistné zmluvy a ďalšie bežné finančné činnosti vykonávané jednotlivcami alebo malými podnikmi..

Komisia sa myšlienkou zdanenia finančného sektora na úrovni EÚ zaoberá niekoľko mesiacov. Dňa 29. júna 2011 v kontexte viacročného finančného rámca oznámila, že navrhne zaviesť daň z finančných transakcií ako vlastný zdroj rozpočtu (IP/11/799, MEMO/11/468).

Rozhodnutie nasledovalo po analýze rôznych daňových nástrojov, pomocou ktorých by finančný sektor prispel k oživeniu hospodárstva EÚ.

Komisia súbežne od roku 2009 v spolupráci so svojimi medzinárodnými partnermi v rámci skupiny G20 (v Pittsburghu a Toronte) skúmala spôsoby, ako daň z finančných transakcií zaviesť na celosvetovej úrovni.

Ďalšie kroky

Návrh budú prerokovávať všetky členské štáty v rámci Rady ministrov EÚ a Komisia ho predloží na samite skupiny G20 v novembri.

Pozri aj MEMO/11/640.

Úplný text návrhu a štúdiu analyzujúcu rôzne daňové nástroje nájdete na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Domovská stránka Algirdasa Šemetu, komisára EÚ zodpovedného za dane, colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar