Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Podatek od transakcji finansowych: należy sprawić, by sektor finansowy poniósł należne mu koszty kryzysu

Bruksela, 28 września 2011 r. – W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła wniosek w sprawie podatku od transakcji finansowych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podatek ten byłby nakładany na wszystkie transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe, przeprowadzane pomiędzy instytucjami finansowymi, jeżeli co najmniej jedna ze stron transakcji znajduje się w UE. Obrót akcjami i obligacjami byłby opodatkowany według stawki wynoszącej 0,1 %, a obrót instrumentami pochodnymi według stawki wynoszącej 0,01 %. Mogłoby to przynieść co roku około 57 miliardów euro. Komisja proponuje, aby podatek ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Komisja podjęła decyzję o zaproponowaniu nowego podatku od transakcji finansowych z 2 przyczyn:

  • Po pierwsze podatek ten byłby gwarancją, że sektor finansowy wniesie należyty wkład w chwili, gdy w państwach członkowskich przeprowadzana jest konsolidacja fiskalna. Sektor ten odegrał przecież pewną rolę w rozpoczęciu kryzysu gospodarczego. Rządy oraz społeczeństwo europejskie jako całość poniosło koszty przeprowadzonych na dużą skalę i sfinansowanych przez podatników akcji ratunkowych wspierających sektor finansowy. Ponadto sektor ten jest obecnie w mniejszym stopniu opodatkowany w porównaniu z innymi sektorami. Celem wniosku byłoby wygenerowanie znacznego dodatkowego dochodu podatkowego pochodzącego z sektora finansowego i stanowiącego wkład do finansów publicznych.

  • Po drugie istnienie skoordynowanych ram na poziomie UE mogłoby pomóc wzmocnić pozycję jednolitego rynku unijnego. W chwili obecnej 10 państw członkowskich stosuje u siebie w jakiejś formie podatek od transakcji finansowych. We wniosku wprowadza się nowe, minimalne stawki podatkowe i ujednolica różnorodne podatki od transakcji finansowych istniejące w UE. Pomoże to w ograniczeniu zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku, zniechęci do podejmowania ryzykownych transakcji oraz uzupełni środki regulacyjne, których celem jest unikanie kryzysu w przyszłości. Ustanowienie podatku od transakcji finansowych wzmocniłoby pozycję UE w promowaniu wspólnych przepisów dotyczących wprowadzenia takiego podatku na poziomie ogólnoświatowym, w szczególności w państwach G20.

Dochód z tego podatku byłby podzielony pomiędzy UE i państwa członkowskie. Jego część byłaby wykorzystana jako zasoby własne UE zmniejszające częściowo wkłady państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą zdecydować o podwyższeniu części dochodów opodatkowując transakcje finansowe według wyższej stawki.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Dzięki temu wnioskowi Unia Europejska jest pionierem w ogólnoświatowym wprowadzaniu w życie podatku od transakcji finansowych. Nasz projekt jest solidny i ma szanse realizacji. Nie mam wątpliwości, że podatek ten może spełnić oczekiwania obywateli UE, gdyż będzie stanowił odpowiedni wkład sektora finansowego. Wierzę, że nasi partnerzy z G20 uznają za interesujące pójście w tym kierunku.”

Kontekst

W następstwie kryzysu dług publiczny we wszystkich 27 państwach członkowskich wzrósł z poziomu poniżej 60 proc. w 2007 r. do poziomu 80 proc. w latach następnych. Sektor finansowy otrzymał znaczną pomoc finansową ze strony rządów. Państwa członkowskie UE podjęły zobowiązania w wysokości 4,6 bln euro, aby wesprzeć sektor finansowy podczas kryzysu. Ponadto, w ostatnich latach, sektor finansowy korzystał z niskich stawek opodatkowania. Sektor ten korzysta również z ulgi podatkowej wynoszącej około 18 mld euro rocznie dzięki zwolnieniu usług finansowych z podatku VAT. Nowy podatek nałożony na sektor finansowy zapewniłby udział instytucji finansowych w ponoszeniu kosztów ożywienia gospodarczego oraz zniechęciłby do podejmowania ryzyka i nieproduktywnych transakcji.

Celem podatku od transakcji finansowych jest opodatkowanie 85 proc. transakcji finansowych prowadzonych pomiędzy instytucjami finansowymi. Obywatele i przedsiębiorstwa nie byliby opodatkowani. Kredyty hipoteczne, pożyczki bankowe, umowy ubezpieczeniowe oraz innego rodzaju zwykła działalność finansowa prowadzona przez osoby prywatne lub małe przedsiębiorstwa nie wchodzą w zakres przedmiotowego wniosku.

Już od kilku miesięcy Komisja poddaje analizie koncepcję opodatkowania sektora finansowego na poziomie UE. W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja ogłosiła w kontekście wieloletnich ram finansowych swój wniosek ustanowienia podatku od transakcji finansowych jako źródła nowych zasobów własnych budżetu UE (IP/11/799, MEMO/11/468).

W ślad za tą decyzją podjęto analizę różnych instrumentów podatkowych z myślą o włączeniu sektora finansowego w wysiłki związane z ożywieniem gospodarki UE.

Równocześnie, począwszy od 2009 r. Komisja analizowała sposoby wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na poziomie ogólnoświatowym wspólnie ze swoimi partnerami z grupy G20 (Pittsburgh, Toronto).

Kolejne kroki

Wniosek będzie dyskutowany przez wszystkie państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej, a Komisja przedstawi go na szczycie państw G20 w listopadzie tego roku.

Zob. również MEMO/11/640

Pełen tekst wniosku oraz badanie poświęcone analizie różnych instrumentów podatkowych znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Strona komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar