Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Finanssitransaktiovero: finanssialalta odotetaan kohtuullista panosta

Bryssel 28. syyskuuta 2011 – Komissio esitti tänään ehdotuksen Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa käyttöön otettavaksi finanssitransaktioveroksi. Vero perittäisiin kaikista finanssilaitosten välisistä rahoitusvälineillä suoritettavista transaktioista, joiden osapuolista ainakin yksi sijaitsee EU:ssa. Osakkeilla ja joukkovelkakirjoilla käytävästä kaupasta kannettaisiin veroa 0,1 % ja johdannaissopimuksilla käytävästä kaupasta 0,01 %. Tästä saataisiin vuosittain noin 57 miljardin euron verotulot. Komission ehdotuksen mukaan vero tulisi voimaan 1. tammikuuta 2014.

Komissio ehdottaa uutta finanssitransaktioveroa seuraavista 2 syystä:

  • Ensinnäkin on tarkoitus varmistaa, että finanssiala – joka oli keskeinen tekijä talouskriisin syntymisessä – antaa kohtuullisen panoksen julkisen talouden vakauttamiseen. Lasku valtavista pankkien pelastustoimista, joilla pyrittiin tukemaan finanssialaa, lankesi jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten veronmaksajien maksettavaksi. Lisäksi finanssialaa verotetaan nykyään matalammin kuin muita aloja. Ehdotuksen myötä finanssialalta saataisiin huomattavia lisäverotuloja julkisten varojen kartuttamiseksi.

  • Toisekseen EU:n tasolla halutaan ottaa käyttöön koordinoitu kehys EU:n sisämarkkinoiden lujittamiseksi. Tällä hetkellä 10 jäsenvaltiolla on käytössä jonkinlainen finanssitransaktiovero. Ehdotuksella otettaisiin käyttöön uusia vähimmäisverokantoja ja yhdenmukaistettaisiin EU:ssa jo voimassa olevia finanssitransaktioveroja. Näin voitaisiin vähentää kilpailun vääristymiä sisämarkkinoilla, estää riskialtis kaupankäynti ja täydentää säännöksiä, joilla pyritään välttämään tulevat kriisit. EU:n tason finanssitransaktiovero vahvistaisi EU:n asemaa edistettäessä tällaisen veron käyttöönottoa koskevia yhteisiä sääntöjä maailmanlaajuisella tasolla, erityisesti G20-ryhmän kautta.

Kolmanneksi verosta saatavat tulot jaettaisiin EU:n ja jäsenvaltioiden kesken. Osa verosta käytettäisiin EU:n omina varoina, mikä osittain pienentäisi kansallisia maksuosuuksia. Jäsenvaltiot voisivat päättää lisätä tulojen osuutta kantamalla finanssitransaktioista korkeampaa veroa.

Euroopan unionista tulee tämän ehdotuksen ansiosta edelläkävijä finanssitransaktioveron globaalin käyttöönoton alalla. Tämä hanke on kestävä ja toteuttamiskelpoinen. Tämä vero täyttää varmasti EU:n kansalaisten odotukset siitä, että finanssiala antaa kohtuullisen panoksensa. Olen varma myös siitä, että G20-ryhmä haluaa seurata EU:n esimerkkiä”, totesi verotuksesta, tullitoiminnasta, petosten torjumisesta ja tilintarkastuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Tausta

Finanssikriisin johdosta 27 EU:n jäsenvaltion valtion velka nousi 80 prosenttiin suhteessa BKT:hen, kun se vuonna 2007 oli ollut alle 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Finanssiala on saanut jäsenvaltioilta huomattavaa rahoitustukea. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet maksamaan 4,6 biljoonaa euroa pelastaakseen finanssialan. Lisäksi finanssiala on hyötynyt viime vuosina matalasta verotuksesta. Finanssiala saa vuosittain veroetua noin 18 miljardia euroa, koska finanssipalvelut on vapautettu alv:stä. Uudella finanssialan verolla varmistettaisiin, että finanssilaitokset antaisivat panoksen talouden elpymisen kustannuksiin, ja estettäisiin riskialtis ja tuottamaton kaupankäynti.

Finanssitransaktioveroa on tarkoitus kantaa 85 prosentista kaikista finanssilaitosten välisistä transaktioista. Kansalaisia ja yrityksiä ei verotettaisi. Asuntolainat, pankkilainat, vakuutussopimukset ja muut tavanomaiset yksityishenkilöiden tai pienten yritysten suorittamat rahoitustoiminnot eivät kuulu ehdotuksen soveltamisalaan.

Komissio on tutkinut finanssialan verottamista EU:n tasolla jo useiden kuukausien ajan. Se ilmoitti monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 29. kesäkuuta 2011 ehdottavansa finanssitransaktioveron käyttöönottamista EU:n talousarvioon otettavina omina (IP/11/799, MEMO/11/468).

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun oli tarkasteltu erilaisia verotusvälineitä, joilla finanssiala saataisiin antamaan panoksensa EU:n talouden elpymisen kustannuksiin.

Komissio on myös vuodesta 2009 lähtien tutkinut yhdessä G20-ryhmän (Pittsburghin ja Toronton kokoukset) kanssa keinoja ottaa käyttöön maailmanlaajuinen finanssitransaktiovero.

Jatkotoimet

Jäsenvaltiot keskustelevat ehdotuksesta EU:n ministerineuvostossa. Komissio esittää ehdotuksen G20-huippukokoukselle marraskuussa.

Ks. myös MEMO/11/640

Ehdotuksen koko teksti ja erilaisia verotusvälineitä tarkasteleva selvitys:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Verotuksesta, tullitoiminnasta, petosten torjumisesta ja tilintarkastuksesta vastaavan komissaarin Algirdas Šemetan kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

David Boublil (+32-2) 296 55 73

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar