Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Finantstehingute maks: finantssektoril tuleb hakata maksma õiglast osa

Brüssel, 28. september 2011 Täna esitas komisjon ettepaneku finantstehingute maksu kehtestamiseks Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Maksu kogutaks kõigilt finantseerimisasutuste vahel finantsinstrumentidega tehtavatelt tehingutelt, kui vähemalt üks tehinguosaline asub ELis. Võlakirjade ja aktsiatega tehtavate tehingute maksustamismäär oleks 0,1% ja tuletislepingute maksustamismäär 0,01%. See tooks sisse umbes 57 miljardit eurot aastas. Komisjoni ettepaneku kohaselt jõustuks maks alates 1. jaanuarist 2014.

Komisjon otsustas teha ettepaneku finantstehingute maksu kehtestamiseks järgmistel põhjustel.

  • Esiteks selleks, et tagada, et finantssektor annab õiglase panuse ajal, mil liikmesriikides toimub eelarvete konsolideerimine. Finantssektoril oli majanduskriisi põhjustamisel oluline osa. Valitsused ja Euroopa kodanikud üldiselt on kandnud finantssektori toetamiseks võetud ulatuslike maksumaksja poolt rahastatavate päästemeetmete kulusid. Lisaks on sektor praegu võrreldes teiste majandussektoritega alamaksustatud. Ettepaneku abil saadaks finantssektorist olulist täiendavat maksutulu riikide rahanduse toetuseks.

  • Teiseks, ELi tasandil kooskõlastatud raamistik aitaks tugevdada ELi ühtset turgu. Praegu on kümnes Euroopa riigis finantstehingute maks mingil kujul juba kehtestatud. Ettepanekuga kehtestatakse uued minimaalsed maksumäärad ja ühtlustatakse mitmesugused ELis finantsteenuste suhtes kehtivad maksud . See aitab vähendada konkurentsimoonutusi ühtsel turul, pidurdada riskantset kauplemist ja täiendada tulevaste kriiside ärahoidmiseks ettenähtud reguleerivaid meetmeid. ELi tasandil finantstehingute maks tugevdaks ELi positsiooni sellise maksu üleilmsel tasandil kehtestamise edendamiseks eelkõige G20 riikide abil.

Maksutulud jagataks ELi ja liikmesriikide vahel. Osa maksust kasutatakse ELi omavahendina, mis vähendaks osaliselt riikide panuseid. Liikmesriigid võivad otsustada tuluosa suurendada, maksustades finantstehinguid kõrgema määraga. .

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Selle ettepanekuga saab Euroopast teenäitaja finantstehingute maksu üleilmsel rakendamisel. Meie projekt on kindel ja teostatav. Ma ei kahtlegi, et see maks annab selliseid tulemusi, mida ELi kodanikud ootavad; see on finantssektori õiglane panus. Olen kindel, et meie G20 partnerid mõistavad, et selle tee järgimine on nende huvides.”

Taust

Kriisi tagajärjel tõusis riigivõlg kõigis ELi 27 liikmesriigis hüppeliselt vähem kui 60 %-lt SKP-st 2007. aastal 80 %-ni tulevastel aastatel. Finantssektor sai valitsustelt märkimisväärset rahalist toetust. ELi liikmesriigid panustasid kriisi ajal 4,6 triljonit eurot finantssektori päästemeetmeteks. Lisaks on finantssektori maksud olnud viimastel aastatel madalad. Finantssektor kasutab finantsteenuste käibemaksuvabastuse tõttu aastas umbes 18 miljardi euro suurust maksusoodustust. Uus finantssektori maks tagaks, et finantseerimisasutused aitaksid kanda majanduse taastamise kulusid, ning sellega vähendataks riskantset ja mitteproduktiivset kauplemist.

Finantstehingute maksuga soovitakse maksustada 85% finantseerimisasutuste vahel toimuvatest tehingutest. Kodanikke ja ettevõtjaid ei maksustataks. Eluaseme hüpoteeklaenud, pangalaenud, kindlustuslepingute maksed ja muu eraisikute või väikeettevõtjate tavapärane finantstegevus ei kuulu ettepaneku reguleerimisalasse.

Komisjon on finantssektori ELi tasandil maksustamise ideed kaalunud nüüdseks juba mitu kuud. 29. juunil 2011 teatas komisjon seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et ta teeb ettepaneku kehtestada finantstehingute maks, mida hakatakse kasutama ELi eelarve omavahendina (IP/11/799, MEMO/11/468).

Otsus tehti pärast seda, kui oli analüüsitud erinevaid maksumeetmeid, mille abil panna finantssektor maksma oma osa ELi majanduse taastamiseks.

Sellega kõrvuti uuris komisjon alates 2009. aastast koos oma G20 partneritega võimalusi finantstehingute maksu üleilmseks kehtestamiseks (Pittsburgh, Toronto).

Järgmised sammud

Kõik liikmesriigid arutavad ettepanekut ELi ministrite nõukogus ja komisjon esitab selle G20 novembrikuisel tippkohtumisel.

Vt ka MEMO/11/640

Ettepaneku täisteksti ja erinevate maksumeetmete analüüsi vt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

ELi maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar