Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Rybné hospodárstvo: Komisia navrhuje možnosti rybolovu zásob EÚ v Atlantiku a Severnom mori na rok 2012

Brusel 27. septembra 2011 – Európska komisia dnes predstavila svoj prvý návrh možností rybolovu určitých zásob v Atlantiku a Severnom mori na rok 2012. V dnešnom návrhu sa stanovuje úroveň celkového povoleného výlovu (TAC) a rybolovného úsilia v súvislosti so zásobami, ktoré riadi výhradne EÚ, a nie zásobami, ktoré sa riadia spolu s tretími krajinami. Na základe vedeckého odporúčania Komisia navrhuje zvýšiť TAC v prípade 9 zásob (určité zásoby tresky škvrnitej, čertovitých, sleďa atlantického, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, soley európskej, kalkanov rodu Lepidorhombus a homára štíhleho) a znížiť ho v prípade 53 zásob. Pokiaľ ide o zásoby tresky škvrnitej v oblasti na západe Škótska, v Írskom mori a v oblasti Kattegat, Komisia vzhľadom na zlý stav týchto zásob navrhuje, aby sa tu v roku 2012 nelovilo. Navrhované zmeny by dosiahli celkovo 11 % zníženie hmotnosti TAC v porovnaní s rokom 2011. Cieľom Komisie je stanoviť úrovne TAC na vedeckom základe, čo by dopomohlo k tomu, aby sa zásoby obnovili a rybárstvo sa stalo dlhodobo udržateľným.

Maria Damanaki, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedla: v súlade s navrhovanou reformou spoločnej rybárskej politiky (SRP) sú kľúčovými prvkami nášho návrhu dlhodobé riadenie zásob a spoľahlivé vedecké údaje, na základe ktorých budeme robiť rozhodnutia. Touto reformou sa zabezpečí pripravenosť rybárskej politiky na budúcnosť, ktorá sa bude zakladať na životaschopných zásobách rýb, ktoré zabezpečia rybárom slušný príjem.

Navrhované obmedzenia výlovu sa zakladajú na vedeckých odporúčaniach Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF). Na základe výzvy v konzultačnom dokumente Komisie z mája (IP/11/638) sa uskutočnili konzultácie aj so zainteresovanými stranami.

Konečným cieľom Komisie je, aby sa do roku 2015 začalo loviť zo zásob na udržateľných úrovniach, na úrovni tzv. maximálneho udržateľného výnosu (MSY) – záväzku, ktorý EÚ prijala voči medzinárodnej komunite a ktorý je aj kľúčovým pilierom navrhovanej reformy SRP.

Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES), aby pomohla pri dosahovaní MSY do roku 2015, začala, kedykoľvek to bolo možné, pripravovať svoje vedecké odporúčania s ohľadom na tento cieľ. V prípade všetkých významných obchodných zásob sa takisto zavádzajú viacročné plány riadenia. Zásobám riadeným týmto spôsobom sa darí lepšie ako zásobám podliehajúcim rozhodovaniu v krátkodobom horizonte.

Kontext

Súčasný návrh sa týka len 83 zásob, v prípade ktorých o TAC rozhoduje EÚ samostatne, a podľa harmonogramu práce ich ministri rybárstva jednotlivých členských štátov majú prediskutovať na novembrovom zasadaní Rady pre rybné hospodárstvo.

Druhý návrh sa týka 66 zásob, v prípade ktorých rybolovné možnosti musia odsúhlasiť aj oblastné rybolovné organizácie (ORO) alebo sa odsúhlasujú v rámci konzultácií s tretími krajinami, a bude sa predkladať koncom tohtoročnej jesene. Vďaka tomuto rozdeleniu návrhu sa rybári skôr dozvedia, koľko môžu v roku 2012 vyloviť a lepšie si dokážu pripraviť plány.

V prípade niektorých zásob sa tento dlhoročný prístup už preukázal ako prínosný. Napríklad zásoby četovitých na severe a severozápade Španielska môžu udržateľné úrovne (MSY) dosiahnuť už v roku 2012, a to aj pri vyšších výlovoch (navrhované 110 % zvýšenie TAC), a TAC tresky škvrnitej v Keltskom mori a Biskajskom zálive možno bezpečne zvýšiť o 141 %.

V prípade mnohých zásob však naďalej pretrvávajú vážne obavy. Komisia v dôsledku zlého stavu zásob navrhuje zastaviť rybolov najmä tresky škvrnitej na západe Škótska, v Írskom mori a v oblasti Kattegat. Nedostatok údajov obmedzuje riadenie týchto zásob a napriek úspešným zníženiam TAC v posledných rokoch sa zásoby neobnovujú.

V prípade zásob, o ktorých existuje príliš málo údajov na riadny odhad ich veľkosti, Komisia uplatnila tzv. zásadu predbežnej opatrnosti, a to tak, že TAC znížila o 15 % až 25 %, až kým nebudú k dispozícii spoľahlivejšie údaje.

Vedecké odporúčanie v súvislosti s 12 zásobami sa predloží na jeseň, takže návrh v súčasnosti o nich neobsahuje žiadne údaje.

Komisia už 15. septembra predložila návrh rybolovných možností pre Baltské more na rok 2012 (IP/11/1033). Tieto návrhy ministri prediskutujú na októbrovom zasadaní Rady pre rybné hospodárstvo.

Ďalšie informácie:

Pozri priložené tabuľky s podrobnosťami dnešných návrhov pre Atlantik a Severné more.

TAC a kvóty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sk.htm

Vedecké odporúčanie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sk.htm

Viacročné plány riadenia:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sk.htm

Tabuľka 1: Zásoby, v prípade ktorých sa navrhuje zvýšiť TAC

Latinský názov

Druh

Jednotka TAC

TAC v roku 2011

TAC v roku 2012

Zmena TAC v rokoch 2011 – 12 [v %]

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141 %

Lophius

čertovité

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

sleď atlantický

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

Vb,VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

merlúza európska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15 %

Solea solea

solea európska

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

solea európska

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8 %

Nephrops

homár štíhly

Vb(EU), VI

13681

13950

2 %

Tabuľka 2: Zásoby, v prípade ktorých sa navrhuje znížiť TAC

Latinský názov

Druh

Jednotka TAC

TAC v roku 2011

TAC v roku 2012

Zmena TAC v rokoch 2011 – 12 [v %]

Nephrops

homár štíhly

VIIIc

91

82

-10 %

Nephrops

homár štíhly

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIde

4665

4179

-10 %

Merluccius

merlúza európska

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11 %

Nephrops

homár štíhly

IIa (EU), North Sea (EU)

23454

20849

-11 %

Solea solea

solea európska

VIIIab

4250

3755

-12 %

Solea solea

solea európska

VIIfg

1241

1060

-15 %

Solea solea

solea európska

VIIhjk

423

360

-15 %

Engraulis

sardela európska

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15 %

Solea solea

solea európska

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15 %

Solea solea

solea európska

VIIbc

44

37.4

-15 %

Clupea

sleď atlantický

VIIef

980

833

-15 %

Molva molva

molva veľká

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15 %

Nephrops

homár štíhly

VIIIabde

3899

3314.15

-15 %

Pleuronectes

platesa veľká

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589.05

-15 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIbc

78

66.3

-15 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

-15 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VIIIabde

1482

1259.7

-15 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VIIIc

231

196.35

-15 %

Pollachius virens

treska tmavá

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15 %

Solea spp.

soley

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15 %

Brosme brosme

mieň lemovaný

III

24

20.4

-15 %

Merlangius

treska merlang

VIII

3175

2699

-15 %

Nephrops

homár štíhly

VII

21759

17551

-19 %

Latinský názov

Druh

Jednotka TAC

TAC v roku 2011

TAC v roku 2012

Zmena TAC v rokoch 2011 – 12 [v %]

Lophius

čertovité

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25 %

Lophius

čertovité

VII

32292

24219

-25 %

Lophius

čertovité

VIIIabde

8653

6489.75

-25 %

Molva dypterygia

molva modrá

int waters of XII

815

611.25

-25 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

VIb (Rockall subunit)

78

58.5

-25 %

Argentina silus

striebristka severná

I, II EU + int. w.

103

77.25

-25 %

Argentina silus

striebristka severná

III,IV EU + int. w.

1176

882

-25 %

Argentina silus

striebristka severná

V,VI,VII EU + int. w.

4691

3518.25

-25 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

VIIa

1317

987.75

-25 %

Clupea

sleď atlantický

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25 %

Clupea

sleď atlantický

VIIa

5280

3960

-25 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

18300

13725

-25 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIabde

1806

1354.5

-25 %

Nephrops

homár štíhly

special condition Porcupine

1260

945

-25 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIa

1627

1220.25

-25 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIfg

410

307.5

-25 %

Pleuronectes

platesa veľká

VIIhjk

185

138.75

-25 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

VII

13495

10121.25

-25 %

Sprattus

šprota severná

VIIde

5421

4065.75

-25 %

Merlangius

treska merlang

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242.25

-25 %

Merlangius

treska merlang

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

treska merlang

VIIb-k

16568

12426

-25 %

Solea solea

solea európska

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38 %

Solea solea

solea európska

VIIa

390

220

-44 %

Tabuľka 3: Zásoby, v prípade ktorých sa odporúčanie predloží neskôr

Latinský názov

Druh

Jednotka TAC

TAC v roku 2011

TAC v roku 2012

Caproidae

čeľaď Caproidae

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

stavridy

IX

29585

p.m.

Trachurus

stavridy

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

lamna sleďová

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

rajotvaré

IIa (EU), North Sea (EU)

1395

p.m.

Rajidae

rajotvaré

IIIa

58

p.m.

Rajidae

rajotvaré

VIId

887

p.m.

Rajidae

rajotvaré

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

rajotvaré

EU waters of VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

ostroň bieloškvrnný

IIIa

0

p.m.

Squalus

ostroň bieloškvrnný

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

ostroň bieloškvrnný

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabuľka 4: Zásoby, v prípade ktorých sa TAC delegoval na jednotlivé členské štáty

Latinský názov

Druh

Jednotka TAC

Zodpovedný ČŠ

Clupea

sleď atlantický

VIa Clyde

Spojené kráľovstvo

Trachurus

stavridy

CECAF(Canaries)

Španielsko

Trachurus

stavridy

CECAF(Madeira)

Portugalsko

Trachurus

stavridy

X, CECAF(Azores)

Portugalsko

Penaeus

krevety rodu Penaeus

French Guyana

Francúzsko

Merlangius

treska merlang

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugalsko

Legenda: Jednotky TAC

Pozri aj mapu rybolovných zón:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_sk.pdf

I

Barentsovo more

IIa

Nórske more

IIb

Špicbergy a ostrov Bear

IIIa

Skagerrak a Kattegat

IIIb

Sound

IIIc

Belt

IIId

Baltské more

IVa

severná oblasť Severného mora

IVb

centrálna oblasť Severného mora

IVc

južná oblasť Severného mora

Va

Island

Vb

Faerské ostrovy

VIa

západné Škótsko (zásoba v oblasti Clyde)

VIb

Rockall

VIIa

Írske more

VIIb

západné Írsko

VIIc

Porcupine Bank

VIId

východná oblasť Lamanšského prielivu

VIIe

západná oblasť Lamanšského prielivu

VIIf

Bristolský záliv

VIIg

juhovýchodné Írsko

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

západná oblasť Great Sole

VIIIa

Južné Bretónsko

VIIIb

Južný Biskaj

VIIIc

severné a severozápadné Španielsko

VIIId

centrálny Biskaj

VIIIe

západný Biskaj

IXa

portugalské pobrežie

IXb

západné Portugalsko

X

Azory

XII

severné Azory

XIVa

východné Grónsko

XIVb

severovýchodné Grónsko

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar