Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rybołówstwo: Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2012 r. w odniesieniu do unijnych stad ryb w Atlantyku i Morzu Północnym

Bruksela, 27 września 2011 r. – Komisja przedstawiła dziś swój pierwszy wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2012 r. w odniesieniu do niektórych stad w Atlantyku i Morzu Północnym. Przedmiotowy wniosek ustanawia poziomy całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) oraz nakład połowowy dla stad ryb zarządzanych wyłącznie przez UE i nie ma zastosowania do stad zarządzanych przez państwa trzecie. W oparciu o opinię naukową Komisja proponuje zwiększyć TAC dla 9 stad (niektóre stada dorsza, żabnicowatych, śledzia, plamiaka, morszczuka, soli, smuklicy i homarca) i zmniejszyć go w przypadku 53 stad. W odniesieniu do dorsza w zachodniej Szkocji, Morzu Irlandzkim i cieśninie Kattegat Komisja zaleca zaprzestanie połowów w 2012 r. z uwagi na zły stan tych stad. Proponowane zmiany byłyby równoznaczne z ogólną redukcją TAC (wagowo) o 11 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Celem Komisji jest ustanowienie TAC na poziomach popartych danymi naukowymi, aby przyczynić się do odbudowy stad i zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa w perspektywie długoterminowej.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Kamienie węgielne naszego wniosku to długoterminowe zarządzanie zasobami oraz wiarygodne dane naukowe, na podstawie których podejmujemy decyzje, zgodnie z zaproponowaną przez nas reformą wspólnej polityki rybołówstwa. Przedmiotowa reforma zaowocuje stworzeniem polityki rybołówstwa skrojonej na miarę nadchodzących czasów, opartej na stadach ryb o odpowiedniej liczebności i zapewniającej rybakom przyzwoite dochody.”.

Limity połowowe zostały zaproponowane na podstawie opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji z maja (IP/11/638).

Ostatecznym celem Komisji jest poławianie stad na poziomach zapewniających zrównoważenie, tzw. maksymalny podtrzymywalny połów (MSY), do 2015 r. – zobowiązanie, które UE podjęła wobec społeczności międzynarodowej i które stanowi również kluczowy element proponowanej reformy WPRyb.

Aby osiągnąć MSY do 2015 r. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) w miarę możliwości formułuje swoje opinie naukowe pod kątem tego celu. W przypadku wszystkich najważniejszych stad poławianych przemysłowo wprowadza się wieloletnie plany zarządzania. Zarządzane w ten sposób stada są przeważnie w lepszym stanie niż stada podlegające decyzjom krótkoterminowym.

Kontekst

Przedmiotowy wniosek dotyczy jedynie 83 stad, w odniesieniu do których decyzje w sprawie TAC podejmowane są wyłącznie przez UE, i ma być dyskutowany przez ministrów ds. rybołówstwa państw członkowskich podczas listopadowego posiedzenia Rady ds. Rybołówstwa.

Drugi wniosek będzie dotyczyć 66 stad, w odniesieniu do których uprawnienia do połowów muszą być uzgadniane z regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa (RFMOs) lub w ramach konsultacji z państwami trzecimi, i zostanie przedstawiony jesienią tego roku. Dzięki takiemu podziałowi wniosków rybacy wcześniej dowiedzą się, ile ryb mogą złowić w 2012 r. i będą mogli lepiej zaplanować połowy.

W przypadku niektórych stad podejście długoterminowe już okazało się korzystne. Na przykład stada żabnicowatych w południowej części Zatoki Biskajskiej mogą osiągnąć podtrzymywalny połów (MSY) już w 2012 r., nawet przy wyższych połowach (proponuje się 110 proc. wzrost TAC), a poziomy TAC dla dorsza w Morzu Celtyckim i Zatoce Biskajskiej mogą zostać bezpiecznie zwiększone o 141 proc.

Pozostają jednak poważne obawy w stosunku do wielu stad. W szczególności, z uwagi na zły stan stad, Komisja proponuje zaprzestanie połowów dorsza na zachodzie Szkocji, w Morzu Irlandzkim i cieśninie Kattegat. Niepełne dane utrudniają zarządzanie tymi stadami i mimo stopniowej redukcji TAC w ostatnich latach nadal nie udaje się ich odbudować.

W odniesieniu do stad, w przypadku których dane są niewystarczające do właściwego oszacowania ich wielkości, Komisja zastosowała tzw. zasadę ostrożności, zmniejszając TAC o 15-25 proc. do czasu, aż dostępne będą bardziej wiarygodne dane.

W odniesieniu do 12 stad opinia naukowa zostanie wydana jesienią, dlatego też w chwili obecnej wniosek nie zawiera danych liczbowych dotyczących tych stad.

Komisja przedstawiła już swój wniosek w sprawie uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2012 r. w dniu 15 września 2011 r. (IP/11/1033). Propozycje Komisji będą przedmiotem dyskusji ministrów na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Dodatkowe informacje:

zob. załączone tabele dotyczące szczegółów dzisiejszych wniosków w odniesieniu do Atlantyku i Morza Północnego

TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm

Opinia naukowa:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

Wieloletnie plany zarządzania:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

Tabela 1: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zwiększenie TAC

Nazwa łacińska

Gatunek

Obszar, którego dotyczy TAC

TAC w 2011 r.

TAC na 2012 r.

% zmiana TAC w latach 2011-12

Gadus morhua

Dorsz

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

4023

9679

141%

Lophius

Żabnicowate

VIIIc,IX,X, obszar CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Śledź

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Plamiak

Vb,VIa

2005

2506

25%

Merluccius

Morszczuk

VIIIc, IX, X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

10695

12299

15%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIc,IX, X, obszar CECAF 34.1.1(UE)

1094

1182

8%

Nephrops

Homarzec

Vb(UE), VI

13681

13950

2%

Tabela 2: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zmniejszenie TAC

Nazwa łacińska

Gatunek

Obszar, którego dotyczy TAC

TAC w 2011 r.

TAC na 2012 r.

% zmiana TAC w latach 2011-12

Nephrops

Homarzec

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Homarzec

IX i X; obszar CECAF 34.1.1 (UE)

303

273

-10%

Pleuronectes

Gładzica

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Morszczuk

Całkowite TAC północne (IIIa / IIa i IV / Vb, VI, VII, XII i XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Homarzec

IIa (UE), Morze Północne (UE)

23454

20849

-11%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Sardela

IX,X, obszar CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Sola zwyczajna

Vb (UE), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Śledź

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Molwa

IIIa; wody UE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Smuklice

IIa (UE), IV (UE)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Smuklice

Vb(UE), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Homarzec

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Gładzica

Vb (wody UE), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Gładzica

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Gładzica

VIII,IX,X, obszar CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Rdzawiec

IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Czarniak

VII, VIII, IX, X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Sola

VIIIcde,IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Brosma

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Witlinek

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Homarzec

VII

21759

17551

-19%

Nazwa łacińska

Gatunek

Obszar, którego dotyczy TAC

TAC w 2011 r.

TAC na 2012 r.

% zmiana TAC w latach 2011-12

Lophius

Żabnicowate

Vb (UE), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Żabnicowate

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Żabnicowate

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Dorsz

VIb (podobszar Rockall)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Argentyna wielka

I, II UE + wody międzynarodowe

103

77.25

-25%

Argentina silus

Argentyna wielka

I, II UE + wody międzynarodowe

1176

882

-25%

Argentina silus

Argentyna wielka

V,VI,VII UE + wody międzynarodowe

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Plamiak

VIIb-k, VIII, IX, X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Plamiak

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Śledź

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Śledź

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Smuklice

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Homarzec

Specjalne warunki dotyczące ławicy Porcupine

1260

945

-25%

Pleuronectes

Gładzica

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Gładzica

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Gładzica

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Rdzawiec

Vb(UE), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Szprot

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Witlinek

Vb (wody UE), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Witlinek

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Witlinek

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Sola zwyczajna

IIIa, IIIbcd (UE)

840

520

-38%

Solea solea

Sola zwyczajna

VIIa

390

220

-44%

Tabela 3: Stada, w odniesieniu do których opinia zostanie wydana w okresie późniejszym

Nazwa łacińska

Gatunek

Obszar, którego dotyczy TAC

TAC w 2011 r.

TAC na 2012 r.

Caproidae

Kaproszowate

VI, VII, VIII WE

33000

p.m.

Trachurus

Ostrobok

IX

29585

p.m.

Trachurus

Ostrobok

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Żarłacz śledziowy

I do XIV, Gujana Francuska, Kattegat, wody UE cieśniny Skagerrak, wody UE obszaru CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rajowate

IIa (UE), Morze Północne (UE)

1395

p.m.

Rajidae

Rajowate

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rajowate

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rajowate

wody UE obszarów VI, VIIa-c, oraz VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rajowate

wody UE obszarów VIII oraz IX

4640

p.m.

Squalus

Koleń

IIIa

0

p.m.

Squalus

Koleń

wody UE obszarów IIa oraz IV

0

p.m.

Squalus

Koleń

wody UE i międzynarodowe wody obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabela 4: Stada, w odniesieniu do których TAC określają poszczególne PC

Nazwa łacińska

Gatunek

Obszar, którego dotyczy TAC

Odpowiedzialne PC

Clupea

Śledź

VIa Clyde

Zjednoczone Królestwo

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Madera)

Portugalia

Trachurus

Ostrobok

X, CECAF(Azory)

Portugalia

Penaeus

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Gujana Francuska

Francja

Merlangius

Witlinek

IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE)

Portugalia

Wyjaśnienie: Obszary, których dotyczy TAC

zob. także mapę obszarów połowowych:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_pl.pdf

I

Morze Barentsa

IIa

Morze Norweskie

IIb

Spitsbergen i Wyspa Niedźwiedzia

IIIa

Skagerrak i Kattegat

IIIb

Sund

IIIc

Bełt

IIId

Morze Bałtyckie

IVa

Północna część Morza Północnego

IVb

Środkowa część Morza Północnego

IVc

Południowa część Morza Północnego

Va

Płycizna Islandii

Vb

Płycizna Wysp Owczych

VIa

Zachodnia Szkocja u ujścia rzeki Clyde (zasoby Clyde)

VIb

Rockall

VIIa

Morze Irlandzkie

VIIb

Zachodnia Irlandia

VIIc

Ławica Porcupine

VIId

Wschodni Kanał Angielski

VIIe

Zachodni Kanał Angielski

VIIf

Kanał Bristolski

VIIg

Północne Morze Celtyckie

VIIh

Południowe Morze Celtyckie

VIIj

Południowo-zachodnia Irlandia – Wschód

VIIk

Południowo-zachodnia Irlandia – Zachód

VIIIa

Południe Bretanii

VIIIb

Zatoka Biskajska – część południowa

VIIIc

Zatoka Biskajska – Południe

VIIId

Zatoka Biskajska – rejon oddalony od brzegu

VIIIe

Zachodnia Zatoka Biskajska

IXa

Wody Portugalskie

IXb

Wody Portugalskie – Zachód

X

Płycizna Azorska

XII

Północ Azorów

XIVa

Północno-wschodnia część Grenlandii

XIVb

Południowo-wschodnia część Grenlandii

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar