Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Zveja: Komisija nāk klajā ar priekšlikumu par ES zivju krājumu zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā 2012. gadā

Brisele, 2011. gada 27. septembris. Eiropas Komisija šodien iesniedza pirmo priekšlikumu par atsevišķu krājumu zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā 2012. gadā. Šodienas priekšlikumā ir noteikti kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) apjomi un zvejas piepūle ES pašas pārvaldītiem zivju krājumiem; tas neattiecas uz krājumiem, kurus ES pārvalda kopīgi ar trešām valstīm. Pamatojoties uz zinātnieku ieteikumiem, Komisija ierosina palielināt KPN 9 krājumiem (daži mencu, jūrasvelnu, siļķu, pikšu, heku, jūrasmēļu, megrimu un Norvēģijas omāru krājumi), bet samazināt KPN 53 krājumiem. Attiecībā uz mencu krājumiem ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, Īrijas jūrā un Kategatā Komisija ierosina 2012. gadā noteikt zvejas aizliegumu, ņemot vērā šo krājumu slikto stāvokli. Ierosinātās izmaiņas nozīmētu KPN kopējo samazinājumu (pēc svara) par 11 % salīdzinājumā ar 2011. gadu. Komisijas mērķis ir noteikt KPN apjomus zinātniski pamatotā līmenī, kas palīdzētu atjaunot krājumus un nodrošināt zvejas ilgtermiņa stabilitāti.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki piebilda: Komisijas priekšlikuma stūrakmeņi saskaņā ar Komisijas ierosināto kopējās zivsaimniecības politikas reformu ir krājumu ilgtermiņa pārvaldība un uzticami zinātniskie dati, kuri ir mūsu lēmumu pamatā. Šīs reformas rezultātā zivsaimniecības politika būs piemērota nākotnes vajadzībām, jo tā balstīsies uz ilgtspējīgiem zivju krājumiem, kuri nodrošinās zvejniekiem pienācīgus ienākumus.”

Ierosinātie nozvejas ierobežojumi balstās uz zinātniskām konsultācijām ar Starptautisko Jūras pētniecības padomi (ICES) un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju (ZZTEK). Apspriešanās ar ieinteresētajām personām notika, pamatojoties uz Komisijas maijā sagatavotu apspriešanās dokumentu (IP/11/638).

Komisijas galīgais mērķis ir panākt to, lai līdz 2015. gadam visu zivju krājumu zvejas apjomi atbilstu ilgtspējīgam līmenim, tā sauktajam maksimālajam ilgtspējīgas ieguves apjomam, – tā ir ES starptautiskajai sabiedrībai dotā apņemšanās, kas turklāt ir svarīgs ierosinātās KZP reformas pīlārs.

Lai palīdzētu panākt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu līdz 2015. gadam, Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) iespēju robežās ir ņēmusi vērā šo mērķi, sniedzot zinātniskās konsultācijas. Papildus tam tiek īstenoti visu galveno komerciālo krājumu daudzgadu pārvaldības plāni. Šādi pārvaldītu krājumu stāvoklis mēdz būt labāks nekā tiem, kuriem piemēro īstermiņa lēmumus.

Pamatinformācija

Pašreizējais priekšlikums attiecas tikai uz 83 krājumiem, kuriem kopējo pieļaujamo nozveju ES izlemj pati, un ir plānots, ka šo priekšlikumu apspriedīs kopā ar dalībvalstu zivsaimniecības ministriem novembrī gaidāmajā Zivsaimniecības padomē.

Otrs priekšlikums attieksies uz 66 krājumiem, kuru zvejas iespējas jāsaskaņo ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām vai apspriežoties ar trešām valstīm, un minētais priekšlikums tiks sagatavots vēlāk šā gada rudenī. Šādā veidā sadalot priekšlikumu, zvejniekiem būs iespēja drīzāk uzzināt, cik daudz būs atļauts zvejot 2012. gadā, un tādējādi labāk plānot savu darbību.

Dažiem krājumiem ilgtermiņa pieeja jau ir devusi labus rezultātus. Piemēram, jūrasvelnu krājumi uz rietumiem un ziemeļrietumiem no Spānijas, iespējams, 2012. gadā jau sasniegs maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu pat ar lielāku nozveju (KPN piedāvāts palielināt par 110 %), bet mencu KPN Ķeltu jūrā un Biskajas līcī var droši palielināt par 141 %.

Tomēr par daudziem krājumiem pastāv nopietnas bažas. Proti, krājumu sliktā stāvokļa dēļ Komisija ierosina apturēt mencu zveju uz rietumiem no Skotijas, Īrijas jūrā un Kategatā. Nepietiekamie dati apgrūtina šo krājumu pārvaldību, un, lai gan pēdējo gadu laikā notikuši vairāki secīgi KPN samazinājumi, krājumi vēl nav atjaunojušies.

Attiecībā uz krājumiem, par kuriem pieejamie dati ir tik niecīgi, ka krājumu apjomu precīzi noteikt nav iespējams, Komisija piemēroja tā saucamo piesardzības principu, samazinot KPN par 15–25 % līdz brīdim, kad būs pieejami ticamāki dati.

Rudenī tiks saņemts zinātniskais atzinums par 12 krājumiem, tāpēc priekšlikumā par tiem vel nav iekļauti konkrēti dati.

Komisija 15. septembrī jau ir nākusi klajā ar priekšlikumu par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2012. gadā (IP/11/1033). Šie priekšlikumi oktobrī tiks apspriesti Zivsaimniecības ministru padomē.

Sīkāka informācija

Dati par šodienas priekšlikumā ierosinātām zvejas iespējām Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā ir apkopoti pievienotajās tabulās.

KPN un kvotas: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lv.htm

Zinātniskie ieteikumi:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lv.htm

Daudzgadu pārvaldības plāni:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_lv.htm

1. tabula. Krājumi, kuriem ierosināts palielināt KPN

Nosaukums latīņu valodā

Suga

KPN apgabals

2011. gada KPN

2012. gada KPN

KPN izmaiņas %

Gadus morhua

Menca

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (ES)

4023

9679

141%

Lophius

Jūrasvelns

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Siļķe

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Pikša

Vb,VIa

2005

2506

25%

Merluccius

Heks

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. (ES)

10695

12299

15%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Megrimi

IX, X, CECAF 34.1.1. (ES)

1094

1182

8%

Nephrops

Norvēģijas omārs

Vb (ES), VI

13681

13950

2%

2. tabula. Krājumi, kuriem ierosināts samazināt KPN

Nosaukums latīņu valodā

Suga

KPN apgabals

2011. gada KPN

2012. gada KPN

KPN izmaiņas %

Nephrops

Norvēģijas omārs

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Norvēģijas omārs

IX un X; CECAF 34.1.1 (ES)

303

273

-10%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Heks

Ziemeļu KPN (IIIa / IIa un IV / Vb, VI, VII, XII un XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Norvēģijas omārs

IIa (ES), Ziemeļjūra (ES)

23454

20849

-11%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Anšovs

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

Vb(ES), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Siļķe

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Jūras līdaka

IIIa; ES ūdeņi IIIb, IIIc un IIId zonā

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Megrimi

IIa (ES), IV (ES)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Megrimi

Vb (ES), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Norvēģijas omārs

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

Vb (ES ūdeņi), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Pollaks

IX,X,CECAF 34.1.1. (ES)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollaks

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollaks

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Saida

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1. (ES)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Jūrasmēle

IX, X, CECAF 34.1.1. (ES)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Brosme

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Merlangs

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Norvēģijas omārs

VII

21759

17551

-19%

Nosaukums latīņu valodā

Suga

KPN apgabals

2011. gada KPN

2012. gada KPN

KPN izmaiņas %

Lophius

Jūrasvelns

Vb(ES), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Jūrasvelns

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Jūrasvelns

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Zilā jūras līdaka

XII zonas starptautiskie ūdeņi

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Menca

VIb (Rokolas apakšzona)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

I, II ES + starptautiskie ūdeņi

103

77.25

-25%

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

III, IV ES + starptautiskie ūdeņi

1176

882

-25%

Argentina silus

Ziemeļatlantijas argentīna

V, VI, VII ES + starptautiskie ūdeņi

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Pikša

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Pikša

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Siļķe

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Siļķe

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Megrimi

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Megrimi

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Norvēģijas omārs

Īpaši nosacījumi Porkupīnas sēklim

1260

945

-25%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Jūras zeltplekste

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollaks

Vb(ES), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollaks

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Brētliņa

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Merlangs

Vb(ES ūdeņi), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Merlangs

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Merlangs

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

IIIa, IIIbcd (ES)

840

520

-38%

Solea solea

Parastā jūrasmēle

VIIa

390

220

-44%

3. tabula. Krājumi, par kuriem zinātniskie dati tiks saņemti vēlāk

Nosaukums latīņu valodā

Suga

KPN apgabals

2011. gada KPN

2012. gada KPN

Caproidae

Kaproīdas

VI, VII, VIII ES

33000

p.m.

Trachurus

Stavrida

IX

29585

p.m.

Trachurus

Stavrida

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Siļķu haizivs

I līdz XIV, Francijas Gviāna, Kategats, Skageraka ES ūdeņi, CECAF ES ūdeņi

0

p.m.

Rajidae

Raju dzimtas zivis

IIa (ES), Ziemeļjūra (ES)

1395

p.m.

Rajidae

Raju dzimtas zivis

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Raju dzimtas zivis

VIId

887

p.m.

Rajidae

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VI, VIIa–c un VIIe–k zonā

11397

p.m.

Rajidae

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

4640

p.m.

Squalus

Dzelkņu haizivs

IIIa

0

p.m.

Squalus

Dzelkņu haizivs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

0

p.m.

Squalus

Dzelkņu haizivs

ES un starptautiskie ūdeņi I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV zonā

0

p.m.

4. tabula. Krājumi, kuriem KPN noteikšanu deleģē atsevišķām dalībvalstīm

Nosaukums latīņu valodā

Suga

KPN apgabals

Atbildīgā dalībvalsts

Clupea

Siļķe

VIa Klaida

Apvienotā Karaliste

Trachurus

Stavrida

CECAF (Kanāriju salas)

Spānija

Trachurus

Stavrida

CECAF (Madeira)

Portugāle

Trachurus

Stavrida

X, CECAF (Azoru salas)

Portugāle

Penaeus

Garneles

Francijas Gviāna

Francija

Merlangius

Merlangs

IX,X,CECAF 34.1.1.(ES)

Portugāle

Atšifrējums: KPN apgabali

Sk. arī zvejas zonu karti:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_lv.pdf

I

Barenca jūra

IIa

Norvēģu jūra

IIb

Špicbergena un Lāču sala

IIIa

Skageraks un Kategats

IIIb

Zunds

IIIc

Beltu ūdeņi

IIId

Baltijas jūra

IVa

Ziemeļjūras ziemeļu daļa

IVb

Ziemeļjūras centrālā daļa

IVc

Ziemeļjūras dienvidu daļa

Va

Islande

Vb

Fēru salas

VIa

Uz rietumiem no Skotijas (Klaidas krājums)

VIb

Rokola

VIIa

Īrijas jūra

VIIb

Uz rietumiem no Īrijas

VIIc

Porkupīnas sēklis

VIId

Lamanša austrumu daļa

VIIe

Lamanša rietumu daļa

VIIf

Bristoles līcis

VIIg

Uz dienvidaustrumiem no Īrijas

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

West Great Sole

VIIIa

Uz dienvidiem no Bretaņas

VIIIb

Biskajas līča dienvidu daļa

VIIIc

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no Spānijas

VIIId

Biskajas līča centrālā daļa

VIIIe

Biskajas līča rietumu daļa

IXa

Portugāles piekraste

IXb

Uz rietumiem no Portugāles

X

Azoru salas

XII

Uz ziemeļiem no Azoru salām

XIVa

Uz austrumiem no Grenlandes

XIVb

Uz dienvidaustrumiem no Grenlandes

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar