Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kalastus: Komissio esittää Atlantin ja Pohjanmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2012

Bryssel 27.9.2011 – Euroopan komissio antoi tänään ensimmäisen ehdotuksensa tiettyjen Atlantin ja Pohjanmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2012. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa asetetaan saalismäärien ja pyyntiponnistuksen ylärajat yksinomaan sellaisille kalakannoille, joita EU hallinnoi yksin, eikä siinä käsitellä EU:n yhdessä kolmansien maiden kanssa sääntelemiä kantoja. Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) korotusta yhdeksän kannan osalta (eräät turska-, merikrotti-, silli-, kolja-, kummeliturska-, meriantura-, lasikampela- ja keisarihummerikannat) ja niiden alentamista 53 kalakannan osalta. Skotlannin länsipuolen, Irlanninmeren ja Kattegatin turskakantojen heikon tilan vuoksi komissio ehdottaa, ettei näitä kantoja pyydetä lainkaan vuonna 2012. Ehdotetut muutokset vähentäisivät TACeja yhteensä 11 prosenttia (painona laskettuna) vuoteen 2011 nähden. Komission tavoitteena on vahvistaa TACit tieteelliseen tutkimustietoon perustuville tasoille, joilla edistetään kantojen elpymistä ja varmistetaan kalastuksen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki toteaa seuraavaa:Ehdotuksemme perustana ovat kalakantojen pitkän aikavälin hoito sekä luotettavaan tutkimustietoon nojautuvat päätökset, jotka ovat johdonmukaisia yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevan ehdotuksen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on tulevaisuuden haasteisiin vastaava kalastuspolitiikka, joka perustuu elinvoimaisiin kalakantoihin ja jolla voidaan turvata kalastajille kohtuulliset tulot.

Esitetyt saalisrajoitukset perustuvat kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean (STECF) antamiin tieteellisiin lausuntoihin. Myös sidosryhmiä on kuultu komission toukokuussa esittämän tausta-asiakirjan perusteella (IP/11/638).

Komission perimmäisenä tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä kaikkia kalakantoja pyydetään kestävällä tasolla (nk. kestävä enimmäistuotto). Tämä EU:n kansainväliselle yhteisölle tekemä sitoumus on myös yhteisen kalastuspolitiikan uudistusehdotuksen kulmakiviä.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) pyrkii tieteellisiä lausuntoja laatiessaan kiinnittämään tähän tavoitteeseen erityistä huomiota ja edistämään sen saavuttamista vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi kaikille kaupallisesti merkittäville kalakannoille ollaan laatimassa monivuotisia hoitosuunnitelmia. Tällaisten suunnitelmien pohjalta hoidettujen kalakantojen tilanne on yleensä parempi kuin niiden, joita säännellään lyhyen aikavälin päätöksillä.

Tausta

Tämä ehdotus koskee yksinomaan niitä 83:a kalakantaa, joiden TACit EU päättää, ja siitä on tarkoitus keskustella ministeritasolla marraskuun kalastusasioiden neuvostossa.

Myöhemmin syksyn aikana esitetään toinen ehdotus, joka koskee niitä 66:ta kantaa, joiden kalastusmahdollisuuksista on sovittava alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa tai EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävin neuvotteluin. Ehdotuksen jakaminen kahteen osaan on kalastajien edun mukaista, sillä he saavat entistä aiemmin tiedon vuoden 2012 kalastusmahdollisuuksistaan ja pystyvät näin suunnittelemaan tulevaa toimintaansa paremmin.

Joidenkin kantojen osalta pitkän aikavälin toimintamalli on jo tuonut myönteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi Pohjois- ja Luoteis-Espanjan merikrottikantojen osalta saatetaan kestävä enimmäistuotto saavuttaa jo vuoteen 2012 mennessä, vaikka pyyntimäärät kasvavatkin (TACiin ehdotetaan 110 prosentin lisäystä), ja Kelttienmeren ja Biskajanlahden turskan TACia voidaan turvallisesti lisätä 141 prosenttia.

Eräiden kalakantojen tilanne on kuitenkin edelleen huolestuttava. Turskakantojen heikon tilan vuoksi komissio ehdottaa, että turskanpyynti kielletään Skotlannin länsipuolella, Irlanninmerellä ja Kattegatissa. Näiden kantojen hoito on puutteellisten tietojen vuoksi vaikeaa, eivätkä kannat ole viime vuosien aikana tehdyistä TACien leikkauksista huolimatta alkaneet elpyä.

Joidenkin kalakantojen osalta tiedot ovat niin puutteelliset, ettei kantojen koon arviointi ole mahdollista. Komissio soveltaa tällöin nk. ennalta varautumisen periaatetta ja alentaaTACeja 15–25 prosenttia, kunnes saatavilla on luotettavampaa tietoa.

Tieteellisiä lausuntoja odotetaan syksyn aikana vielä 12 kalakannasta, joten näiden kantojen osalta ehdotuksessa ei ole esitetty lukuja.

Komissio esitti 15. syyskuuta Itämeren kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2012 (IP/11/1033). Ehdotuksista keskustellaan ministeritasolla lokakuun kalastusneuvostossa.

Lisätietoja:

Ks. ehdotukseen liittyvät oheiset taulukot

TACit ja kiintiöt: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fi.htm

Tieteelliset lausunnot:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_fi.htm

Monivuotiset hoitosuunnitelmat:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_fi.htm

Taulukko 1: Kannat, joiden TACeihin ehdotetaan korotuksia

Latinankielinen nimi

Laji

TAC-yksikkö

Vuoden 2011 TAC

Vuoden 2012 TAC

TACin muutos % 2011–2012

Gadus morhua

Turska

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141 %

Lophius

Merikrotti

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

Silli

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

Kolja

Vb, VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

Kummeliturska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15 %

Solea solea

Meriantura

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Meriantura

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1094

1182

8 %

Nephrops

Keisarihummeri

Vb (EU), VI

13681

13950

2 %

Taulukko 2: Kannat, joiden TACeja aiotaan alentaa

Latinankielinen nimi

Laji

TAC-yksikkö

Vuoden 2011 TAC

Vuoden 2012 TAC

TACin muutos % 2011–2012

Nephrops

Keisarihummeri

VIIIc

91

82

-10 %

Nephrops

Keisarihummeri

IX ja X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIde

4665

4179

-10 %

Merluccius

Kummeliturska

Pohjoisten alueiden TACit (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII jaXIV / VIIIabde)

55105

49175

-11 %

Nephrops

Keisarihummeri

IIa (EU), Pohjanmeri (EU)

23454

20849

-11 %

Solea solea

Meriantura

VIIIab

4250

3755

-12 %

Solea solea

Meriantura

VIIfg

1241

1060

-15 %

Solea solea

Meriantura

VIIhjk

423

360

-15 %

Engraulis

Sardelli

IX, X, CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15 %

Solea solea

Meriantura

Vb (EU), VI, XII, XIV

60

51

-15 %

Solea solea

Meriantura

VIIbc

44

37.4

-15 %

Clupea

Silli

VIIef

980

833

-15 %

Molva molva

Molva

IIIa; EU:n vedet alueilla IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

Vb (EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15 %

Nephrops

Keisarihummeri

VIIIabde

3899

3314.15

-15 %

Pleuronectes

Punakampela

Vb (EU:n vedet), VI, XII, XIV

693

589.05

-15 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIbc

78

66.3

-15 %

Pleuronectes

Punakampela

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

335.75

-15 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VIIIabde

1482

1259.7

-15 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VIIIc

231

196.35

-15 %

Pollachius virens

Seiti

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15 %

Solea spp.

Merianturat

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15 %

Brosme brosme

Keila

III

24

20.4

-15 %

Merlangius

Valkoturska

VIII

3175

2699

-15 %

Nephrops

Keisarihummeri

VII

21759

17551

-19 %

Latinankielinen nimi

Laji

TAC-yksikkö

Vuoden 2011 TAC

Vuoden 2012 TAC

TACin muutos % 2011–2012

Lophius

Merikrotti

Vb (EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25 %

Lophius

Merikrotti

VII

32292

24219

-25 %

Lophius

Merikrotti

VIIIabde

8653

6489.75

-25 %

Molva dypterigia

Tylppäpyrstömolva

XII (kansainväliset vedet)

815

611.25

-25 %

Gadus morhua

Turska

VIb (Rockallin alayksikkö)

78

58.5

-25 %

Argentina silus

Kultakuore

I, II EU + kansainväliset vedet

103

77.25

-25 %

Argentina silus

Kultakuore

III, IV EU + kansainväliset vedet

1176

882

-25 %

Argentina silus

Kultakuore

V, VI, VII EU + kansainväliset vedet

4691

3518.25

-25 %

Melanogrammus

Kolja

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25 %

Melanogrammus

Kolja

VIIa

1317

987.75

-25 %

Clupea

Silli

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25 %

Clupea

Silli

VIIa

5280

3960

-25 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VII

18300

13725

-25 %

Lepidorhombus

Lasikampelat

VIIIabde

1806

1354.5

-25 %

Nephrops

Keisarihummeri

Porcupine (erityisedellytys)

1260

945

-25 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIa

1627

1220.25

-25 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIfg

410

307.5

-25 %

Pleuronectes

Punakampela

VIIhjk

185

138.75

-25 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25 %

Pollachius pollachius

Lyyraturska

VII

13495

10121.25

-25 %

Sprattus

Kilohaili

VIIde

5421

4065.75

-25 %

Merlangius

Valkoturska

Vb (EU:n vedet), VI, XII, XIV

323

242.25

-25 %

Merlangius

Valkoturska

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

Valkoturska

VIIb-k

16568

12426

-25 %

Solea solea

Meriantura

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38 %

Solea solea

Meriantura

VIIa

390

220

-44 %

Taulukko 3: Kalakannat, joita koskevat tieteelliset lausunnot saadaan myöhemmin

Latinankielinen nimi

Laji

TAC-yksikkö

Vuoden 2011 TAC

Vuoden 2012 TAC

Caproidae

Karjukala

VI, VII, VIII EU

33000

p.m.

Trachurus

Piikkimakrilli

IX

29585

p.m.

Trachurus

Piikkimakrilli

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Sillihai

I –XIV, Ranskan Guyana, Kattegat, Skagerrak (EU:n vedet), CECAF (EU:n vedet)

0

p.m.

Rajidae

Rauskut

IIa (EU), Pohjanmeri (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Rauskut

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rauskut

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rauskut

EU:n vedet alueilla VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rauskut

EU:n vedet alueilla VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Piikkihai

IIIa

0

p.m.

Squalus

Piikkihai

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

0

p.m.

Squalus

Piikkihai

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Taulukko 4: Kalakannat, joiden TACin jäsenvaltio määrittelee

Latinankielinen nimi

Laji

TAC-yksikkö

Vastuussa oleva jäsenvaltio

Clupea

Silli

VIa Clyde

Yhdistynyt kuningaskunta

Trachurus

Piikkimakrilli

CECAF (Kanariansaaret)

Espanja

Trachurus

Piikkimakrilli

CECAF (Madeira)

Portugali

Trachurus

Piikkimakrilli

X, CECAF(Azorit)

Portugali

Penaeus

Penaeus-suvun katkaravut

Ranskan Guyana

Ranska

Merlangius

Valkoturska

IX, X, CECAF 34.1.1.(EU)

Portugali

Selitykset: TAC-yksiköt

Ks. myös kalastusalueiden kartta:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_fi.pdf

I

Barentsinmeri

IIa

Norjanmeri

IIb

Huippuvuoret ja Karhusaari

IIIa

Skagerrak ja Kattegat

IIIb

Juutinrauma

IIIc

Beltti

IIId

Itämeri

IVa

Pohjoinen Pohjanmeri

IVb

Keskinen Pohjanmeri

IVc

Eteläinen Pohjanmeri

Va

Islanti

Vb

Färsaaret

VIa

Skotlannin länsipuoli (Clyden kanta)

VIb

Rockall

VIIa

Irlanninmeri

VIIb

Irlannin länsipuoli

VIIc

Porcupinematalikko

VIId

Itäinen Englannin kanaali

VIIe

Läntinen Englannin kanaali

VIIf

Bristolin kanaali

VIIg

Kaakkois-Irlanti

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

West Great Sole

VIIIa

Etelä-Bretagne

VIIIb

Biskajanlahden eteläosa

VIIIc

Espanjan pohjois- ja luoteispuoli

VIIId

Biskajanlahden keskiosa

VIIIe

Biskajanlahden länsiosa

IXa

Portugalin rannikko

IXb

Portugalin länsipuoli

X

Azorit

XII

Azorien pohjoisosa

XIVa

Itä-Grönlanti

XIVb

Kaakkois-Grönlanti

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar