Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku ELi majandatavate Atlandi ookeani ja Põhjamere kalavarude 2012. aasta püügivõimaluste kohta

Brüssel, 27. september 2011 – Euroopa Komisjon esitles täna esimest ettepanekut teatavate Atlandi ookeani ja Põhjamere kalavarude 2012. aasta püügivõimaluste kohta. Ettepanekus käsitletakse üksnes ELi majandatavate kalavarude lubatud kogupüüki ja püügikoormust, kuid mitte nende kalavarude oma, mida majandatakse koos kolmandate riikidega. Komisjon teeb teadusuuringutele tuginedes ettepaneku suurendada üheksa kalavaru (teatavad tursa-, merikuradi-, heeringa-, kilttursa-, merluusi-, merikeele-, megrimi- ja norra salehomaari varud) lubatud kogupüüki ning vähendada seda 53 kalavaru puhul. Ka teeb komisjon ettepaneku peatada 2012. aastal tursapüük Šotimaa lääneranniku vetes, Iiri meres ja Kattegati väinas, kuna sealsete kalavarude seisukord on vilets. Kavandatud muudatustega vähendataks lubatud kogupüüki (kaaluliselt) võrreldes 2011. aastaga kokku 11%. Komisjoni eesmärk on kehtestada lubatud püügikogused teaduslikult põhjendatud tasemel, aidates niiviisi taastada kalavarusid ja muuta kalandussektor pikemas perspektiivis jätkusuutlikuks.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki sõnas: „Meie ettepaneku nurgakivideks on kalavarude pikaajalise majandamise printsiip ja usaldusväärsed teadusuuringud, millele tugineda otsuste langetamisel kooskõlas kavandatud ühise kalanduspoliitika reformiga. Selle reformi tulemuseks on tulevikku sobiv kalanduspoliitika, mille põhjal tagatakse elujõulised kalavarud ja kaluritele korralik sissetulek.”

Kavandatud püügipiirangud põhinevad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) teaduslikel nõuannetel. Komisjoni maikuus vastuvõetud konsultatsioonidokumendile (IP/11/638) tuginedes on nõu peetud ka sidusrühmadega.

Komisjoni lõppeesmärk on jõuda 2015. aastaks selleni, et kõiki kalavarusid püütakse säästvalt, nn maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel – see on ühise kalanduspoliitika kavandatud reformi peamine tugisammas ja kohustus, mille EL võttis rahvusvahelise üldsuse ees.

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on alustanud teaduslike nõuannete koostamist, et nimetatud eesmärki silmas pidades aidata võimaluse korral saavutada 2015. aastaks maksimaalset jätkusuutlikku saagikust. Kõigi peamiste kaubanduslike kalavarude kohta koostatakse ka mitmeaastased majandamiskavad. Üldiselt on selliselt majandatavate kalavarude olukord parem kui lühiajaliste otsuste abil majandatavate varude olukord.

Taust

Käesolevas ettepanekus käsitletakse ainult neid 83 kalavaru, mille lubatud kogupüügi otsustab EL üksinda, ning selle teema arutamine on planeeritud liikmesriikide kalandusministrite novembrikuisele istungile.

Teises ettepanekus käsitletakse 66 kalavaru, mille püügivõimalused tuleb kooskõlastada piirkondlike kalandusorganisatsioonidega või läbirääkimiste käigus kolmandate riikidega, ning see esitatakse hiljem, sügise lõpupoole. Tänu sellisele ettepaneku poolitamisele saavad kalurid varem teda, kui palju nad võivad 2012. aastal kala püüda, ning seega ka oma tegevust paremini planeerida.

Mõne kalavaru puhul on näha, et pikaajalisel majandamisel põhinev lähenemisviis on juba kasu toonud. Näiteks võivad Hispaania vete põhja- ja loodeosa merikuratlaste varud saavutada jätkusuutliku taseme juba 2012. aastal isegi siis, kui püüki suurendatakse (lubatud kogupüügi kavandatud suurenemine 110 %), ning tursavarude lubatud kogupüüki Keldi meres ja Biskaia lahes võib ohutult suurendada 141%.

Mitme kalavaru seisukord teeb aga jätkuvalt muret. Näiteks teeb komisjon ettepaneku peatada tursapüük Šotimaa lääneosa vetes, Iiri meres ja Kattegati väinas kalavarude halva seisukorra tõttu. Puudulikud andmed on takistanud nende kalavarude majandamist. Hoolimata sellest, et lubatud kogupüüki on edukalt vähendatud mitmel aastal järjest, ei ole need kalavarud suutnud taastuda.

Nende kalavarude puhul aga, mille suuruse kindlakstegemiseks oli liiga vähe andmeid, kasutas komisjon nn ettevaatusprintsiipi, vähendades lubatud kogupüüki 15–25%, kuni saadakse usaldusväärsemaid andmeid.

12 kalavaru kohta esitatakse teadusnõuanded sügisel ning nende kohta praeguses ettepanekus numbreid ei ole.

Komisjon esitas juba 15. septembril ettepaneku (IP/11/1033) Läänemere kalavarude 2012. aasta püügivõimaluste kohta. Nimetatud ettepanekuid hakkavad ministrid arutama oktoobris toimuval kalandusnõukogu istungil.

Lisateave:

Vt lisatud tabeleid tänaste ettepanekute üksikasjade kohta kalapüügivõimalustest Atlandi ookeanil ja Põhjameres.

Lubatud kogupüügid ja kvoodid:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

Teaduslikud nõuanded:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

Mitmeaastased majandamiskavad:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_et.htm

Tabel 1. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse suurendada

Ladinakeelne nimetus

Liik

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

Lubatud kogupüük 2011. aastal

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2011-2012, %

Gadus morhua

Tursk

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141%

Lophius

Merikurat

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Heeringas

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Kilttursk

Vb,VIa

2005

2506

25%

Merluccius

Merluus

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Harilik merikeel

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Megrimid

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8%

Nephrops

Norra salehomaar

Vb(EU), VI

13681

13950

2%

Tabel 2. Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse vähendada

Ladinakeelne nimetus

Liik

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

Lubatud kogupüük 2011. aastal

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2011-2012, %

Nephrops

Norra salehomaar

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Norra salehomaar

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Merluus

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Norra salehomaar

IIa (EU), North Sea (EU)

23454

20849

-11%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Anšoovis

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Harilik merikeel

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Heeringas

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Harilik molva

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Megrimid

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Megrimid

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Norra salehomaar

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Atlandi merilest

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Põhjaatlandi süsikas

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Merikeeled

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Meriluts

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Merlang

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Norra salehomaar

VII

21759

17551

-19%

Ladinakeelne nimetus

Liik

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

Lubatud kogupüük 2011. aastal

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2011-2012, %

Lophius

Merikurat

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Merikurat

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Merikurat

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Sinine molva

int waters of XII

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Tursk

VIb (Rockall subunit)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

I, II EU + int. w.

103

77.25

-25%

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

III,IV EU + int. w.

1176

882

-25%

Argentina silus

Põhjaatlandi hõbekala

V,VI,VII EU + int. w.

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Kilttursk

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Kilttursk

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Heeringas

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Heeringas

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Megrimid

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Megrimid

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Norra salehomaar

special condition Porcupine

1260

945

-25%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Atlandi merilest

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollak

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollak

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Kilu

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Merlang

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Merlang

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Merlang

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Harilik merikeel

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38%

Solea solea

Harilik merikeel

VIIa

390

220

-44%

Tabel 3. Kalavarud, mille kohta esitatakse soovitus hiljem

Ladinakeelne nimetus

Liik

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

Lubatud kogupüük 2011. aastal

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Caproidae

Hirvkalalased

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Harilik stauriid

IX

29585

p.m.

Trachurus

Harilik stauriid

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Harilik heeringahai

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

Railased

IIa (EU), North Sea (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Railased

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Railased

VIId

887

p.m.

Rajidae

Railased

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Railased

EU waters of VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Harilik ogahai

IIIa

0

p.m.

Squalus

Harilik ogahai

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

Harilik ogahai

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabel 4. Kalavarud, mille lubatud kogupüügi määramine on delegeeritud ühele liikmesriigile

Ladinakeelne nimetus

Liik

Lubatud kogupüügi püügipiirkond

Vastutav liikmesriik

Clupea

Heeringas

VIa Clyde

United Kingdom

Trachurus

Harilik stauriid

CECAF(Canaries)

Spain

Trachurus

Harilik stauriid

CECAF(Madeira)

Portugal

Trachurus

Harilik stauriid

X, CECAF(Azores)

Portugal

Penaeus

Viburhännakud

French Guyana

France

Merlangius

Merlang

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal

Selgitus: Lubatud kogupüügi püügipiirkonnad

Vt ka püügipiirkondade kaarti:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_et.pdf

I

Barentsi meri

IIa

Norra meri

IIb

Teravmäed ja Karusaar

IIIa

Skagerrak ja Kattegat

IIIb

Sund

IIIc

Belt

IIId

Läänemeri

IVa

Põhjamere põhjaosa

IVb

Põhjamere keskosa

IVc

Põhjamere lõunaosa

Va

Island

Vb

Fääri saared

VIa

Šotimaa läänerannik (Clyde'i varu)

VIb

Rockall

VIIa

Iiri meri

VIIb

Iirimaa vete lääneosa

VIIc

Porcupine'i madal

VIId

La Manche’i idaosa

VIIe

La Manche’i lääneosa

VIIf

Bristoli laht

VIIg

Iirimaa vete kaguosa

VIIh

Little Sole'i madal

VIIj

Great Sole'i madal

VIIk

Great Sole'i madala lääneosa

VIIIa

Bretagne´i lõunaosa veed

VIIIb

Biskaia lahe lõunaosa

VIIIc

Hispaania vete põhja- ja loodeosa

VIIId

Biskaia lahe keskosa

VIIIe

Biskaia lahe lääneosa

IXa

Portugali rannik

IXb

Portugali vete lääneosa

X

Assoorid

XII

Assooride põhjaosa

XIVa

Gröönimaa idaosa

XIVb

Gröönimaa kaguosa

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar