Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Αλιεία: Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για τα αποθέματα ιχθύων της ΕΕ στον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα την πρώτη πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα. Με τη σημερινή πρόταση καθορίζονται τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας για τα ιχθυαποθέματα τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ, αλλά όχι για τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες. Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις η Επιτροπή προτείνει αύξηση του TAC για 9 αποθέματα (ορισμένα αποθέματα γάδου, πεσκαντρίτσας, ρέγγας, εγκλεφίνου, μερλούκιου, γλώσσας, ζαγκέτας και καραβίδας) και μείωσή του για 53 αποθέματα. Για τον γάδο στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Kattegat, η Επιτροπή προτείνει να μην πραγματοποιηθούν αλιευτικές δραστηριότητες, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης των αποθεμάτων αυτών. Οι προτεινόμενες αλλαγές ισοδυναμούν με συνολική μείωση 11% των TAC (κατά βάρος) σε σύγκριση με το 2011. Σκοπός της Επιτροπής είναι να καθορίσει τα TAC σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επίπεδα, που συντελούν στην ανάκαμψη των αποθεμάτων και οδηγούν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας.

Η κυρία Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πρότασής μας είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα στα οποία να βασίζουμε τις αποφάσεις μας, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Με τη μεταρρύθμιση αυτή θα αποκτήσουμε μια αλιευτική πολιτική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του μέλλοντος, βασισμένη σε βιώσιμα ιχθυαποθέματα, που θα εξασφαλίζουν στους αλιείς αξιοπρεπές εισόδημα».

Τα προτεινόμενα όρια αλιευμάτων βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο (IP/11/638).

Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι η αλιεία όλων των αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα, τη λεγόμενη «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση» (ΜΒΑ - MSY), έως το 2015 – μια δέσμευση την οποία ανέλαβε η ΕΕ ενώπιον της διεθνούς κοινότητας και η οποία αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ΜΒΑ έως το 2015, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) έχει αρχίσει να εντάσσει, όποτε είναι δυνατόν, τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου. Επίσης, για όλα τα σημαντικά εμπορικά αποθέματα καταρτίζονται πολυετή σχέδια διαχείρισης. Τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα καλύτερα για τα αποθέματα που τελούν υπό την διαχείριση αυτή σε σύγκριση με εκείνα των οποίων η διαχείριση γίνεται με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.

Ιστορικό

Η παρούσα πρόταση αφορά μόνον τα 83 αποθέματα για τα οποία τα TAC καθορίζονται αποκλειστικά από την ΕΕ, και προβλέπεται να συζητηθεί από τους υπουργούς αλιείας των κρατών μελών στο Συμβούλιο Αλιείας του Νοεμβρίου.

Μια δεύτερη πρόταση θα αφορά τα 66 αποθέματα για τα οποία οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να συμφωνηθούν με τις Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (RFMO) ή στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες, θα υποβληθεί δε αργότερα το φθινόπωρο. Χάρη στον διαχωρισμό της πρότασης με αυτόν τον τρόπο, οι αλιείς θα γνωρίζουν νωρίτερα ποιες ποσότητες μπορούν να αλιεύσουν το 2012 και θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους.

Για ορισμένα αποθέματα η μακροπρόθεσμη προσέγγιση έχει ήδη αποδώσει ευεργετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάριν, τα αποθέματα πεσκαντρίτσας στην Βόρεια και Βορειοδυτική Ισπανία μπορεί να φθάσουν σε βιώσιμα επίπεδα (ΜΒΑ) ήδη το 2012, ακόμη και με υψηλότερες ποσότητες αλιευμάτων (αύξηση 110% του προτεινόμενου TAC), και τα TAC για τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα και τον Βισκαϊκό Κόλπο μπορούν να αυξηθούν με ασφάλεια κατά 141%.

Για ορισμένα αποθέματα, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες. Συγκεκριμένα, λόγω της άσχημης κατάστασης των αποθεμάτων, η Επιτροπή προτείνει να σταματήσει η αλιεία του γάδου στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Kattegat. Η έλλειψη στοιχείων εμποδίζει τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων και, παρά τις διαδοχικές περικοπές των TAC τα τελευταία χρόνια, τα αποθέματα δεν έχουν μπορέσει να ανακάμψουν.

Όσον αφορά αποθέματα για τα οποία η έλλειψη στοιχείων είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει σωστή εκτίμηση του μεγέθους τους, η Επιτροπή εφάρμοσε τη λεγόμενη αρχή της προφύλαξης, μειώνοντας τα TAC κατά 15% έως 25% μέχρις ότου καταστούν διαθέσιμα πιο αξιόπιστα δεδομένα.

Για 12 αποθέματα οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα εκδοθούν εντός του φθινοπώρου· επομένως, η πρόταση δεν περιέχει προς το παρόν αριθμητικά στοιχεία γι’ αυτά.

Η Επιτροπή πρότεινε ήδη, στις 15 Σεπτεμβρίου, αλιευτικές δυνατότητες για τη Βαλτική Θάλασσα για το 2012 (IP/11/1033). Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν από τους υπουργούς στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Αλιείας τον Οκτώβριο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλ. συνημμένους πίνακες για λεπτομέρειες των σημερινών προτάσεων όσον αφορά τον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα.

TAC και ποσοστώσεις:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_el.htm

Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm

Πολυετή σχέδια διαχείρισης:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm

Πίνακας 1: Αποθέματα με προτάσεις αύξησης των TAC

Λατινική ονομασία

Είδος

Μονάδα TAC

TAC το 2011

TAC 2012

Ποσοστιαία μεταβολή TAC 2011-12 (%)

Gadus morhua

Γάδος

VIIb,c,e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

4023

9679

141%

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Ρέγγα

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

Vb, VIa

2005

2506

25%

Merluccius

Μπακαλιάρος μερλούκιος

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

10695

12299

15%

Solea solea

Γλώσσα

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Γλώσσα

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

1094

1182

8%

Nephrops

Καραβίδα

Vb (ΕΕ), VI

13681

13950

2%

Πίνακας 2: Αποθέματα με προτάσεις μείωσης των TAC

Λατινική ονομασία

Είδος

Μονάδα TAC

TAC το 2011

TAC 2012

Ποσοστιαία μεταβολή TAC 2011-12 (%)

Nephrops

Καραβίδα

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Καραβίδα

IX και X· CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

303

273

-10%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Μπακαλιάρος μερλούκιος

συνολικά βόρεια TAC (IIIa / IIa και IV / Vb, VI, VII, XII και XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Καραβίδα

IIa (ΕΕ), Βόρειος Θάλασσα (ΕΕ)

23454

20849

-11%

Solea solea

Γλώσσα

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Γλώσσα

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Γλώσσα

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Γαύρος

IX, X, CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Γλώσσα

Vb (ΕΕ), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Γλώσσα

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Ρέγγα

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Μουρούνα

IIIa· ύδατα ΕΕ των IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

IIa (ΕΕ), IV (ΕΕ)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

Vb (ΕΕ), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Καραβίδα

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Vb (ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Μαύρος μπακαλιάρος

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Γλώσσες

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Μπρόσμιος

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Καραβίδα

VII

21759

17551

-19%

Λατινική ονομασία

Είδος

Μονάδα TAC

TAC το 2011

TAC 2012

Ποσοστιαία μεταβολή TAC 2011-12 (%)

Lophius

Πεσκαντρίτσα

Vb (ΕΕ), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Πεσκαντρίτσα

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Μουρούνα διπτερύγιος

διεθνή ύδατα της XII

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Γάδος

VIb (υπομονάδα Rockall)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

I, II ΕΕ + διεθνή ύδατα

103

77.25

-25%

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

III, IV ΕΕ + διεθνή ύδατα

1176

882

-25%

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

V, VI, VII ΕΕ + διεθνή ύδατα

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ΕΕ)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Εγκλεφίνος

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Ρέγγα

Via (S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Ρέγγα

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Ζαγκέτες

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Καραβίδα

ειδικός όρος Porcupine

1260

945

-25%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

Vb (ΕΕ), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Κίτρινος μπακαλιάρος

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Παπαλίνα

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

Vb (ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Γλώσσα

IIIa, IIIbcd (ΕΕ)

840

520

-38%

Solea solea

Γλώσσα

VIIa

390

220

-44%

Πίνακας 3: Αποθέματα για τα οποία καθυστέρησε η γνωμοδότηση

Λατινική ονομασία

Είδος

Μονάδα TAC

TAC το 2011

TAC 2012

Caproidae

Βασιλάκης

VI, VII, VIII ΕΕ

33000

π.υ.

Trachurus

Σαφρίδια

IX

29585

π.υ.

Trachurus

Σαφρίδια

VIIIc

25137

π.υ.

Lamna nasus

Λάμνα

I έως XIV, Γαλλική Γουιάνα, Kattegat, ύδατα ΕΕ του Skagerrak, ύδατα ΕΕ της CECAF

0

π.υ.

Rajidae

Σελάχια

IIa (ΕΕ), Βόρειος Θάλασσα (ΕΕ)

1395

π.υ.

Rajidae

Σελάχια

IIIa

58

π.υ.

Rajidae

Σελάχια

VIId

887

π.υ.

Rajidae

Σελάχια

ύδατα ΕΕ των VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

π.υ.

Rajidae

Σελάχια

ύδατα ΕΕ των VIII, IX

4640

π.υ.

Squalus

Σκυλόψαρο

IIIa

0

π.υ.

Squalus

Σκυλόψαρο

ύδατα ΕΕ των IIa και IV

0

π.υ.

Squalus

Σκυλόψαρο

ύδατα ΕΕ και διεθνή ύδατα των I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

π.υ.

Πίνακας 4: Αποθέματα για τα οποία το TAC ανατίθεται στα επιμέρους κράτη μέλη

Λατινική ονομασία

Είδος

Μονάδα TAC

Αρμόδιο κράτος μέλος

Clupea

Ρέγγα

VIa Clyde

Ηνωμένο Βασίλειο

Trachurus

Σαφρίδια

CECAF(Κανάριοι)

Ισπανία

Trachurus

Σαφρίδια

CECAF(Μαδέρα)

Πορτογαλία

Trachurus

Σαφρίδια

X, CECAF(Αζόρες)

Πορτογαλία

Penaeus

Γαρίδες

Γαλλική Γουιάνα

Γαλλία

Merlangius

Νταούκι Ατλαντικού

IX, X, CECAF 34.1.1.(ΕΕ)

Πορτογαλία

Υπόμνημα: Μονάδες TAC

βλ. επίσης χάρτη των αλιευτικών ζωνών: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_el.pdf

I

Θάλασσα του Μπάρεντς

IIa

Νορβηγική Θάλασσα

IIb

Spitzbergen και Bear Island

IIIa

Skagerrak και Kattegat

IIIb

Sund

IIIc

Belts

IIId

Βαλτική Θάλασσα

IVa

Βόρεια Βόρειος Θάλασσα

IVb

Κεντρική Βόρειος Θάλασσα

IVc

Νότια Βόρειος Θάλασσα

Va

Ισλανδία

Vb

Νήσοι Φερόε

VIa

Δυτική Σκωτία (απόθεμα του Clyde)

VIb

Rockall

VIIa

Θάλασσα της Ιρλανδίας

VIIb

Δυτική Ιρλανδία

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Ανατολική Μάγχη

VIIe

Δυτική Μάγχη

VIIf

Κόλπος του Μπρίστολ

VIIg

Νοτιοανατολική Ιρλανδία

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

Δυτική Great Sole

VIIIa

Νότια Βρετάνη

VIIIb

Νότιος Βισκαϊκός

VIIIc

Βόρεια και Βορειοδυτική Ισπανία

VIIId

Κεντρικός Βισκαϊκός

VIIIe

Δυτικός Βισκαϊκός

IXa

Πορτογαλική ακτή

IXb

Δυτική Πορτογαλία

X

Αζόρες

XII

Βόρειες Αζόρες

XIVa

Ανατολική Γροιλανδία

XIVb

Νοτιοανατολική Γροιλανδία

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar