Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rybolov: Komise navrhuje rybolovná práva na rok 2012 pro populace ryb EU v Atlantiku a Severním moři

Brusel 27. září 2011 – Evropská komise dnes představila svůj první návrh rybolovných práv na rok 2012 pro některé populace ryb v Atlantiku a Severním moři. Dnešní návrh stanoví úroveň celkového přípustného odlovu (TAC) a intenzity rybolovu pro populace ryb, které podléhají výhradně EU, a nikoli pro populace spravované společně se třetími zeměmi. Na základě vědeckých stanovisek navrhuje Komise zvýšit TAC pro 9 rybích populací (některé populace tresky obecné, ryb čeledi ďasovitých, sledě, tresky jednoskvrnné, štikozubce obecného, jazyka obecného, pakambaly rodu Lepidorhombus a humra severského) a u 53 populací jej snížit. Vzhledem ke špatnému stavu populace tresky obecné v oblasti západně od Skotska, v Irském moři a v Kattegatu navrhuje Komise na těchto územích v roce 2012 od lovu tresky zcela upustit. Navrhované změny by znamenaly v porovnání s rokem 2011 celkové snížení TAC (ve hmotnostním vyjádření) o 11 %. Cílem Komise je stanovit TAC na úrovních, které jsou vědecky podložené a které umožní obnovit populace ryb a zajistit udržitelný rybolov v dlouhodobém horizontu.

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, uvedla: Náš návrh je postaven na dlouhodobém řízení populací a spolehlivých vědeckých údajích, z nichž naše rozhodnutí vycházejí. Je tedy v souladu s navrhovanou reformou společné rybářské politiky. Díky této reformě bude rybářská politika schopna obstát v budoucnosti a bude založena na životaschopných rybích populacích, které rybářům zajistí náležitý příjem.

Navrhovaná omezení odlovů odrážejí vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). Na základě konzultačního dokumentu Komise z letošního května rovněž proběhla konzultace se zúčastněnými stranami (IP/11/638).

Komise v konečném důsledku usiluje o to, aby do roku 2015 byly všechny populace loveny na udržitelné úrovni, kterou představuje tzv. maximální udržitelný výnos (MSY). Je to závazek, který EU přijala vůči mezinárodnímu společenství a který rovněž představuje hlavní pilíř navrhované reformy společné rybářské politiky.

Ve snaze přispět k dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2015 formuluje Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) své vědecké poradenství pokud možno s ohledem na tento cíl. U všech hlavních komerčních populací se zavádějí víceleté plány řízení. Populace řízené tímto způsobem prospívají více než populace, u nichž se přijímají rozhodnutí v krátkodobém horizontu.

Souvislosti

Tento návrh se týká pouze 83 rybích populací, u nichž TAC stanovuje EU sama. Ministři rybolovu členských států o něm budou jednat v listopadu na zasedání Rady ve složení pro rybolov.

Druhý návrh, který bude předložen během letošního podzimu, se bude zabývat 66 populacemi, pro něž je třeba rybolovná práva dohodnout s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu (RFMO) nebo v rámci konzultací se třetími zeměmi. Díky takto rozdělenému návrhu se rybáři dříve dozvědí, jaké objemy ryb mohou v roce 2012 lovit, a budou moci lépe plánovat do budoucna.

U některých populací se dlouhodobý přístup již osvědčil. Například u populací ďasovitých na severu a severozápadě Španělska bude možné dosáhnout udržitelné úrovně (MSY) již v roce 2012, a to i s vyššími odlovy (navrhované zvýšení TAC o 110 %), a přípustný odlov tresky obecné v Keltském moři a Biskajském zálivu lze bezpečně zvýšit o 141 %.

U řady populací však přetrvávají vážné obavy. Komise konkrétně navrhuje ukončit lov tresky obecné kvůli špatnému stavu jejích populací ve vodách západně od Skotska, v Irském moři a v Kattegatu. Řízení těchto populací brání nedostatečné údaje a i přesto, že TAC byl v posledních letech neustále snižován, nejsou populace schopny se dostatečně obnovit.

U populací, jejichž velikost nelze v důsledku chybějících údajů řádně odhadnout, použila Komise tzv. zásadu předběžné opatrnosti, takže snižuje TAC o 15 až 25 %, dokud nebudou k dispozici spolehlivější údaje.

V případě 12 populací budou vědecká doporučení vydána na podzim, návrh pro ně tedy prozatím neuvádí žádné údaje.

Dne 15. září již Komise navrhla rybolovná práva na rok 2012 pro Baltské moře (IP/11/1033). Tyto návrhy budou ministři projednávat na říjnovém zasedání Rady ve složení pro rybolov.

Více informací:

Podrobnosti o dnešních návrzích pro Atlantik a Severní moře naleznete v připojených tabulkách.

TAC a kvóty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_cs.htm

Vědecké poradenství:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_cs.htm

Víceleté plány řízení:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_cs.htm

Tabulka 1: Populace, pro něž je navrhováno zvýšení TAC

Latinský název

Druh

Oblast TAC

TAC v roce 2011

TAC v roce 2012

% změny TAC 2011–12

Gadus morhua

Treska obecná

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141 %

Lophius

Ďasovití (čeleď)

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

Sleď

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

Vb,VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

Štikozubec obecný

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8 %

Nephrops

Humr severský

Vb(EU), VI

13681

13950

2 %

Tabulka 2: Populace, pro něž je navrhováno snížení TAC

Latinský název

Druh

Oblast TAC

TAC v roce 2011

TAC v roce 2012

% změny TAC 2011–12

Nephrops

Humr severský

VIIIc

91

82

–10 %

Nephrops

Humr severský

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

–10 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIde

4665

4179

–10 %

Merluccius

Štikozubec obecný

celkové severní TAC (IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIa, b, d, e)

55105

49175

–11 %

Nephrops

Humr severský

IIa (EU), Severní moře (EU)

23454

20849

–11 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIIab

4250

3755

–12 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIfg

1241

1060

–15 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIhjk

423

360

–15 %

Engraulis

Sardel obecná

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

–15 %

Solea solea

Jazyk obecný

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

–15 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIbc

44

37,4

–15 %

Clupea

Sleď

VIIef

980

833

–15 %

Molva molva

Mník mořský

IIIa; vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId

92

78,2

–15 %

Lepidorhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568,25

–15 %

Lepidorhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878,95

–15 %

Nephrops

Humr severský

VIIIabde

3899

3314,15

–15 %

Pleuronectes

Platýs evropský

Vb (vody EU), VI, XII, XIV

693

589,05

–15 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIbc

78

66,3

–15 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335,75

–15 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239,7

–15 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VIIIabde

1482

1259,7

–15 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VIIIc

231

196,35

–15 %

Pollachius virens

Treska tmavá

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841,55

–15 %

Solea spp.

Jazyky (rodu Solea)

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911,2

–15 %

Brosme brosme

Mníkovec bělolemý

III

24

20,4

–15 %

Merlangius

Treska bezvousá

VIII

3175

2699

–15 %

Nephrops

Humr severský

VII

21759

17551

-19%

Latinský název

Druh

Oblast TAC

TAC v roce 2011

TAC v roce 2012

% změny TAC 2011–12

Lophius

Ďasovití (čeleď)

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

–25 %

Lophius

Ďasovití (čeleď)

VII

32292

24219

–25 %

Lophius

Ďasovití (čeleď)

VIIIabde

8653

6489,75

–25 %

Molva dypterigia

Mník modrý

mezinárodní vody oblasti XII

815

611,25

–25 %

Gadus morhua

Treska obecná

VIb (podoblast Rockall)

78

58,5

–25 %

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

I, II EU + mezinárodní vody

103

77,25

–25 %

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

III, IV EU + mezinárodní vody

1176

882

–25 %

Argentina silus

Stříbrnice atlantská

V, VI, VII EU + mezinárodní vody

4691

3518,25

–25 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

–25 %

Melanogrammus

Treska jednoskvrnná

VIIa

1317

987,75

–25 %

Clupea

Sleď

VIa(S), VIIbc

4471

3353,25

–25 %

Clupea

Sleď

VIIa

5280

3960

–25 %

Lepidorhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VII

18300

13725

–25 %

Lepidorhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

VIIIabde

1806

1354,5

–25 %

Nephrops

Humr severský

zvláštní podmínky pro Porcupine

1260

945

–25 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIa

1627

1220,25

–25 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIfg

410

307,5

–25 %

Pleuronectes

Platýs evropský

VIIhjk

185

138,75

–25 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297,75

–25 %

Pollachius pollachius

Treska sajda

VII

13495

10121,25

–25 %

Sprattus

Šprot obecný

VIIde

5421

4065,75

–25 %

Merlangius

Treska bezvousá

Vb (vody EU), VI, XII, XIV

323

242,25

–25 %

Merlangius

Treska bezvousá

VIIa

118

89

–25 %

Merlangius

Treska bezvousá

VIIb-k

16568

12426

–25 %

Solea solea

Jazyk obecný

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

–38 %

Solea solea

Jazyk obecný

VIIa

390

220

–44 %

Tabulka 3: Populace, pro něž bude vědecké stanovisko vydáno později

Latinský název

Druh

Oblast TAC

TAC v roce 2011

TAC v roce 2012

Caproidae

Drsnatcovití

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Kranasi

IX

29585

p.m.

Trachurus

Kranasi

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Žralok nosatý

I až XIV, Francouzská Guyana, Kattegat, vody EU oblasti Skagerrak, vody EU oblasti CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rejnokovití (čeleď)

IIa (EU), Severní moře (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Rejnokovití (čeleď)

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rejnokovití (čeleď)

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rejnokovití (čeleď)

Vody EU oblastí VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rejnokovití (čeleď)

Vody EU oblastí VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Ostroun obecný

IIIa

0

p.m.

Squalus

Ostroun obecný

vody EU oblastí IIa a IV

0

p.m.

Squalus

Ostroun obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

0

p.m.

Tabulka 4: Populace, pro které TAC určují jednotlivé členské státy

Latinský název

Druh

Oblast TAC

Odpovědný MS

Clupea

Sleď

VIa Clyde

Spojené království

Trachurus

Kranasi

Oblast CECAF (Kanárské ostrovy)

Španělsko

Trachurus

Kranasi

Oblast CECAF (Madeira)

Portugalsko

Trachurus

Kranasi

X, CECAF (Azory)

Portugalsko

Penaeus

Garnela (rodu Penaeus)

Francouzská Guyana

Francie

Merlangius

Treska bezvousá

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugalsko

Legenda: Oblasti TAC

Viz také mapu rybolovných oblastí: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_cs.pdf

I

Barentsovo moře

IIa

Norské moře

IIb

Špicberky a Medvědí ostrov

IIIa

Skagerrak a Kattegat

IIIb

Sound

IIIc

Belt

IIId

Baltské moře

IVa

Severní část Severního moře

IVb

Střední část Severního moře

IVc

Jižní část Severního moře

Va

Island

Vb

Faerské ostrovy

VIa

Západní Skotsko (populace v řece Clyde)

VIb

Řeka Rockall

VIIa

Irské moře

VIIb

Západní Irsko

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Východní část Lamanšského průlivu

VIIe

Západní část Lamanšského průlivu

VIIf

Bristolský průliv

VIIg

Jihovýchodní Irsko

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

West Great Sole

VIIIa

Jižní Bretaň

VIIIb

Jižní Biskaj

VIIIc

Sever a severozápad Španělska

VIIId

Centrální Biskaj

VIIIe

Západní Biskaj

IXa

Pobřeží Portugalska

IXb

Západní Portugalsko

X

Azory

XII

Severní Azory

XIVa

Východní Grónsko

XIVb

Jihovýchodní Grónsko

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar