Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Klimatförändringarna – kommissionen inleder samråd om minskade utsläpp av industrigaser

Bryssel den 26 september 2011 – EU-kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd om förstärkta EU-åtgärder för att minska utsläppen av fluorerade gaser, som är en grupp industrigaser som i mycket hög grad bidrar till den globala uppvärmningen.

En granskning1 som kommissionen har gjort (även den antagen idag) visar att EU:s gällande förordning om fluorerade gaser har stor inverkan, men att utsläppen av dessa gaser väntas hålla sig på dagens nivåer på lång sikt om inga åtgärder vidtas.

Av granskningen framgår det att det finns stort utrymme för kostnadseffektiva utsläppsminskningar, främst därför att man inom många sektorer i tilltagande grad kan ersätta fluorerade gaser med alternativ som inte bidrar alls, eller inte lika mycket, till klimatförändringarna. Granskningen visar att EU kan minska utsläppen av fluorerade gaser med upp till två tredjedelar fram till 2030.

– EU-förordningen om fluorerade gaser har satt stopp för utsläppsökningen och drivit på den tekniska innovationen. Övergången till en konkurrenskraftig ekonomi i EU med låga koldioxidutsläpp fram till 2050 kräver emellertid ambitiösa åtgärder för att utsläppen från alla sektorer ska kunna minskas. Det är uppenbart att det finns stort utrymme för kostnadseffektiva utsläppsminskningar på det här området, och nästa år efter det offentliga samrådet kommer jag att lägga fram nya lagförslag, säger Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för klimatfrågor.

Samrådet hålls fram till och med den 19 december 2011 och riktar sig till alla intresserade.

Bland de eventuella politiska åtgärder som samrådet gäller kan nämnas nya frivilliga avtal, förbud mot nya produkter och ny utrustning samt införande av ett system för att fasa ut användningen av fluorkolväten på EU:s marknad.

Kommissionens granskning av 2006 års förordning om fluorerade gaser visar att förordningen i kombination med ett direktiv om användningen av fluorerade gaser i bilars luftkonditioneringsanläggningar redan bidrar till att EU och EU-länderna kan uppfylla målen för minskade utsläpp enligt Kyotoprotokollet. Med denna politik väntas utsläppen av fluorerade gaser kunna nära halveras fram till 2050, om brister i genomförandet och kontrollerna av efterlevnaden åtgärdas. Kommissionen uppmanar därför EU-länderna att intensifiera sina insatser på detta område.

Trots den stora inverkan som gällande lagstiftning har väntas utsläppen av fluorerade gaser dock inte minska totalt sett på lång sikt jämfört med dagens nivåer. Detta beror på att de används i fler och fler apparater, t.ex. luftkonditioneringsanläggningar och kylanläggningar. Inom dessa sektorer finns det dock allt fler möjligheter att använda sig av alternativ.

Fluorerade gaser står för närvarande för ca 2 % av utsläppen av växthusgaser i EU. Skulle utsläppen av fluorerade gaser stabiliseras på dagens nivåer och inga ytterligare åtgärder vidtas kommer deras andel av utsläppen att öka markant framöver.

Bakgrund

Kyotoprotokollet omfattar tre typer av fluorerade växthusgaser: fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Räknat per ton är de enskilda fluorerade gasernas bidrag till den globala uppvärmningen mellan 140 och 23 900 gånger högre2 än bidraget från koldioxid, som är den vanligaste växthusgasen.

Fluorerade gaser används i tilltagande grad för en rad industriella ändamål, t.ex. i luftkonditioneringsanläggningar (HFC), kylanläggningar och brandsläckare (HFC och PFC), elektronik, vid framställning av läkemedel och kosmetika (PFC), magnesium- och aluminiumproduktion samt för högspänningsbrytare (SF6).

Under 2006 antogs två rättsakter med syftet att vända denna utveckling och hjälpa EU och EU-länderna att uppfylla sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet.

  • Direktiv 2006/40/EG gäller luftkonditioneringssystem i motorfordon och förbjuder (från 2011) användningen av fluorerade gaser som i hög grad kan bidra till den globala uppvärmningen.

  • Förordning (EG) nr 842/2006 omfattar användningen av vissa fluorerade gaser för andra ändamål och är inriktad på viktiga stationära användningar som kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Syftet är att förhindra läckage från utrustning som innehåller dessa gaser. Förordningen omfattar i motsats till direktivet bara ett fåtal begränsningar av användningen av fluorerade gaser.

Mer information

Mer information, även för deltagande i samrådet, finns på

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontaktperson :

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

1 :

Report from the Commission on the application, effects and adequacy of the Regulation on certain fluorinated greenhouse gases (Regulation (EC) No 842/2006), KOM (2011) 581.

2 :

Beräknat över 100 år.


Side Bar