Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Podnebne spremembe: Evropska komisija začenja posvetovanje o nadaljnjem zmanjšanju emisij tehničnih plinov

Bruselj, 26. septembra 2011 – Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o krepitvi ukrepov EU za zmanjšanje emisij fluoriranih plinov. Gre za skupino tehničnih plinov, ki izjemno veliko prispevajo h globalnemu segrevanju ozračja.

Pregled Komisije1, ki je bil prav tako sprejet danes, ugotavlja, da ima veljavna uredba Evropske unije o fluoriranih plinih (F-plinih) sicer znaten učinek, vendar se pričakuje, da bodo emisije F-plinov brez dodatnih ukrepov dolgoročno ostale na današnji ravni.

Pregled navaja široko področje uporabe za nadaljnja stroškovno učinkovita zmanjšanja emisij, saj je F-pline v različnih sektorjih čedalje pogosteje mogoče nadomestiti z alternativami, ki k podnebnim spremembam prispevajo v manjši meri ali sploh ne. Iz pregleda izhaja, da bi EU do leta 2030 utegnila odpraviti do dve tretjini sedanjih emisij fluoriranih plinov.

Evropska komisarka, pristojna za podnebne ukrepe, Connie Hedegaard je povedala: Uredba EU o fluoriranih plinih je uspešno ustavila trend naraščanja emisij in bila gonilo tehnoloških inovacij, vendar so za prehod na konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo EU do leta 2050 potrebni obsežni ukrepi za zmanjšanje emisij v vseh sektorjih. Jasno je, da obstajajo znatne možnosti za stroškovno učinkovito znižanje emisij F-plinov in po javnem posvetovanju nameravam naslednje leto predlagati nove zakonodajne ukrepe.

Posvetovanje bo trajalo do 19. decembra 2011 in je namenjeno vsem zainteresiranim.

Politične možnosti tega posvetovanja vključujejo nove prostovoljne dogovore, prepovedi za nove izdelke in opremo ter uvedbo načrta za postopno opuščanje dajanja fluoriranih ogljikovodikov (HFC) na trg EU.

Iz Komisijinega pregleda uredbe o F-plinih iz leta 2006 je razvidno, da ta ukrep in vzporedna direktiva o uporabi fluoriranih plinov v mobilnih klimatskih napravah že prispevata k doseganju ciljev EU in držav članic glede zmanjšanja emisij v skladu s Kjotskim protokolom. Če bodo odpravljene pomanjkljivosti v izvajanju in izvrševanju se pričakuje, da bodo s to politiko napovedane emisije F-plinov do leta 2050 zmanjšane skoraj za polovico. Komisija zato poziva države članice k intenzivnejšim prizadevanjem na tem področju.

Kljub tem znatnim učinkom veljavne zakonodaje pa ne gre pričakovati dolgoročnega zmanjšanja vseh emisij F-plinov v primerjavi s sedanjimi vrednostmi. Razlog za to je uporaba F-plinov v čedalje več napravah, kot so klimatske naprave in hladilni aparati. To pa so področja, na katerih postaja uporaba drugih možnosti čedalje bolj izvedljiva.

F-plini trenutno znašajo približno 2 % emisij toplogrednih plinov EU. Ustalitev emisij F-plinov na današnji ravni brez nadaljnjih ukrepov pomeni, da bi njihov delež v prihodnosti lahko znatno narasel.

Ozadje

Toplogredni plini iz Kjotskega protokola vključujejo tri družine fluoriranih plinov: fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Na tono je prispevek posameznih F-plinov h globalnemu segrevanju med 140- in 23 900-krat večji2 kot prispevek najpogostejšega toplogrednega plina ogljikovega dioksida (CO2).

F-plini se vse pogosteje uporabljajo za različne industrijske namene, med drugim za klimatske naprave (HFC), hladilne in gasilne aparate (HFC in PFC), elektroniko, farmacevtske izdelke in proizvodnjo kozmetičnih izdelkov (PFC), proizvodnjo magnezija in aluminija ter visokonapetostna stikala (SF6).

V letu 2006 sta bila sprejeta dva ločena pravna akta, da bi se ta trend ustavil in bi EU in države članice lahko dosegle svoje cilje iz Kjotskega protokola glede emisij.

  • Direktiva 2006/ES/40 (direktiva MAC) zadeva mobilne klimatske naprave in od leta 2011 prepoveduje uporabo F-plinov z visokim potencialom globalnega segrevanja.

  • Uredba (ES) št. 842/2006 (uredba o F-plinih) zajema nekatere F-pline v vseh drugih načinih uporabe, pri čemer se osredotoča na ključne nepremične načine uporabe, kot sta hlajenje in klimatsko hlajenje. Njen cilj je preprečiti puščanje naprav, ki vsebujejo navedene pline. Uredba v nasprotju z direktivo MAC zajema samo nekaj omejitev uporabe F-plinov.

Dodatne informacije

Za več podatkov ali sodelovanje pri posvetovanju obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

1 :

Poročilo Komisije o uporabi, učinkih in primernosti Uredbe o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (Uredba (ES) št. 842/2006), COM(2011) 581.

2 :

Izmerjeno za obdobje 100 let.


Side Bar