Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zmena klímy: Začiatok konzultácií o ďalšom znížení emisií priemyselných plynov

Brusel 26. septembra 2011 – Európska komisia dnes začala verejné konzultácie o sprísnení opatrení EÚ na zníženie emisií fluórovaných plynov. Ide o skupinu priemyselných plynov, ktoré sa významnou mierou podieľajú na globálnom otepľovaní.

Komisia dnes prijala preskúmanie1, z ktorého vyplýva, že platná legislatíva EÚ v oblasti fluórovaných plynov (alebo „F-plynov“) má síce značný účinok, no v prípade neprijatia ďalších opatrení sa dá očakávať, že emisie F-plynov ostanú v dlhodobom horizonte na súčasnej úrovni.

V preskúmaní sa uvádza množstvo možností ďalšieho nákladovo efektívneho znižovania emisií, ktoré existujú najmä vďaka tomu, že v niekoľkých odvetviach je čoraz realizovateľnejšie nahrádzať F-plyny alternatívami, ktoré sa na zmene klímy podieľajú v menšej miere, resp. nepodieľajú sa na nej vôbec. V preskúmaní sa konštatuje, že do roku 2030 by EÚ mohla eliminovať až dve tretiny dnešných emisií fluórovaných plynov.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Legislatíve o fluórovaných plynoch sa podarilo zabrzdiť trend nárastu emisií a motivovať technologické inovácie No ak má EÚ do roku 2050 absolvovať prechod na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo, musí podniknúť ambiciózne kroky na zníženie emisií zo všetkých odvetví. Je zrejmé, že existuje mnoho možností nákladovo efektívneho zníženia F-plynov a budúci rok plánujem na základe výsledkov verejných konzultácií navrhnúť nové legislatívne opatrenia.“

Konzultácie potrvajú do 19. decembra 2011 a môžu sa do nich zapojiť všetky zainteresované strany.

K potenciálnym politickým možnostiam, ktorých sa konzultácie budú týkať, patria nové dobrovoľné dohody, zákazy nových výrobkov a zariadení a zavedenie schémy na postupné stiahnutie hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC) z trhu EÚ.

Komisia dospela pri preskúmaní nariadenia o F-plynoch (prijatého v roku 2006) k názoru, že nariadenie aj súvisiaca smernica, ktorá sa týka používania fluórovaných plynov v mobilných klimatizačných systémoch, už prispievajú k plneniu cieľov znižovania emisií, ktoré si EÚ a členské štáty stanovili na základe Kjótskeho protokolu. Očakáva sa, že ak sa podarí napraviť nedostatky vo vykonávaní a presadzovaní týchto legislatívnych aktov, do roku 2050 sa vďaka nim podarí predísť vzniku takmer polovice predpovedaných emisií F-plynov. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby zodpovedajúcim spôsobom zintenzívnili svoje úsilie.

Napriek výraznému účinku súčasnej legislatívy sa však v dlhodobom horizonte neočakáva zníženie celkových emisií F-plynov v porovnaní so súčasnosťou. Dôvodom je, že sa používajú v čoraz vyššom počte spotrebičov (napríklad klimatizačné a chladiace zariadenia). Ide však o odvetvia, kde je používanie alternatív čoraz realizovateľnejšie.

F-plyny sú v súčasnosti zodpovedné za približne 2 % emisií skleníkových plynov v rámci EÚ. Ustálenie emisií F-plynov na súčasnej úrovni by v prípade neprijatia ďalších opatrení malo v budúcnosti za následok výrazný nárast ich podielu.

Kontext

Ku skleníkovým plynom, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol, patria tri skupiny fluórovaných plynov: hydrofluórované uhľovodíky (HFC), perfluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6). Na tonu je príspevok jednotlivých F-plynov ku globálnemu otepľovaniu 140 až a 23 900-krát vyšší2 ako v prípade oxidu uhličitého (CO2), ktorý je najbežnejším skleníkovým plynom.

F-plyny sa čoraz častejšie používajú v rôznych priemyselných aplikáciách vrátane klimatizačných zariadení (HFC), chladiacich zariadení a hasiacich prístrojov (HFC a PFC), elektroniky, výrobe farmaceutík a kozmetiky (PFC), výrobe horčíka a hliníka, ako aj vysokonapäťových vypínačov (SF6).

V roku 2006 sa prijali dva samostatné legislatívne akty, ktoré mali za cieľ zvrátiť tento trend a vďaka tomu pomôcť EÚ a členským štátom plniť svoje ciele znižovania emisií vyplývajúce z Kjótskeho protokolu.

  • Smernica 2006/ES/40 („smernica o mobilných klimatizačných systémoch“) je zameraná na mobilné klimatizácie a obsahuje zákaz používania F-plynov s vysokým potenciálom globálneho otepľovania od roku 2011.

  • Nariadenie (ES) č. 842/2006 („nariadenie o F-plynoch“) sa vzťahuje na niektoré F-plyny vo všetkých ostatných aplikáciách a sústreďuje sa na najdôležitejšie stacionárne aplikácie (napríklad chladenie a klimatizácia). Má za cieľ predchádzať únikom zo zariadení obsahujúcich dané plyny. Na rozdiel od smernice o mobilných klimatizačných systémoch nariadenie obsahuje iba niekoľko obmedzení používania F-plynov.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie, ako aj možnosť zapojenia sa do konzultácií, možno nájsť na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontaktná osoba :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Správa Komisie o používaní, účinkoch a adekvátnosti nariadenia o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (nariadenie (ES) č. 842/2006), KOM (2011)581.

2 :

Merané za obdobie 100 rokov.


Side Bar