Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Klimato kaita. Komisija pradeda konsultacijas, kaip dar labiau sumažinti išmetamųjų pramoninių dujų kiekį

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 26 d. Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kaip ES galėtų dar veiksmingiau mažinti išmetamųjų fluorintų dujų – visuotinį atšilimą itin skatinančių pramoninių dujų – kiekį.

Šiandien taip pat priimta Komisijos apžvalga1, kurioje prieita prie išvados, kad galiojantis ES reglamentas dėl fluorintų dujų (vadinamųjų F dujų) yra labai paveikus, tačiau, jei nebus imtasi papildomų priemonių, tikėtina, kad išmetamųjų F dujų kiekis ilgainiui išliks toks pats.

Apžvalgoje teigiama, kad yra daug galimybių rentabiliai dar labiau sumažinti išmetamųjų F dujų kiekį, visų pirma todėl, kad kai kuriuose sektoriuose vietoj F dujų galima vis dažniau naudoti kitus klimato kaitos neskatinančius arba mažiau ją skatinančius pakaitalus. Apžvalgoje daroma išvada, kad iki 2030 m. išmetamųjų F dujų kiekį ES galėtų sumažinti dviem trečdaliais dabartinio išmetamųjų fluorintų dujų kiekio.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė:ES reglamentu dėl fluorintų dujų pavyko užkirsti kelią didėjančiam išmetamųjų teršalų kiekiui ir paskatinti technologines naujoves. Tačiau, norėdami iki 2050 m. sukurti konkurencingą mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, turime imtis plataus užmojo veiksmų, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas visuose sektoriuose. Akivaizdu, kad yra nemažai galimybių rentabiliai sumažinti išmetamųjų F dujų kiekį, todėl pasibaigus viešoms konsultacijoms jau kitais metais ketinu siūlyti naujų teisėkūros priemonių.“

Visoms suinteresuotosioms šalims skirtos konsultacijos vyks iki 2011 m. gruodžio 19 d.

Konsultuojamasi dėl tokių galimų politikos priemonių kaip nauji savanoriški susitarimai, naujiems produktams ir įrangai taikomi draudimai, taip pat laipsniško hidrofluorangliavadenilių (HFC) tiekimo ES rinkai nutraukimo sistemos įdiegimas.

Iš Komisijos 2006 m. F dujų reglamento įgyvendinimo apžvalgos matyti, kad ši priemonė ir kartu taikoma direktyva, kuria reglamentuojamas fluorintų dujų naudojimas transporto priemonių oro kondicionavimo sistemose, jau padeda ES ir valstybėms narėms siekti Kioto protokole nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų. Tikimasi, kad pašalinus šios politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo trūkumus, bus galima iki 2050 m. beveik perpus sumažinti prognozuojamą išmetamųjų F dujų kiekį. Todėl Komisija ragina valstybes nares dėti dar daugiau pastangų, kad tie trūkumai būtų pašalinti.

Nors šiuo metu galiojančių teisės aktų poveikis yra didelis, tačiau ilgainiui išmetamųjų F dujų kiekis, palyginti su dabartiniu kiekiu, veikiausiai nemažės, nes F dujos naudojamos vis daugiau prietaisų, tokių kaip oro kondicionieriai ir šaldymo prietaisai. Vis dėlto šiuose ir kituose sektoriuose atsiranda vis daugiau galimybių naudoti F dujų pakaitalus.

F dujos šiuo metu sudaro maždaug 2 % ES šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų. Jei pavyks stabilizuoti dabartinį išmetamųjų F dujų kiekį, bet nebus imtasi papildomų priemonių, ši procentinė dalis ateityje gali iš esmės padidėti.

Pagrindiniai faktai

Į Kioto protokolą įtrauktoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms priskiriamos trijų rūšių fluorintos dujos: hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF6). Atskirų F dujų vienos tonos poveikis visuotiniam atšilimui yra nuo 140 iki 23 900 kartų didesnis2 nei tonos anglies dioksido (CO2) – labiausiai paplitusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

F dujos vis labiau naudojamos įvairioms pramonės reikmėms, pavyzdžiui, oro kondicionieriuose (HFC), šaldymo prietaisuose ir gesintuvuose (HFC ir PFC), elektroniniuose prietaisuose, gaminant vaistus ir kosmetiką (PFC), taip pat magnį bei aliuminį ir aukštos įtampos jungiklius (SF6).

2006 m. priimti du atskiri teisės aktai, kurių tikslas – pakeisti tokią tendenciją ir padėti ES bei valstybėms narėms siekti Kioto protokole joms nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų.

  • Direktyva 2006/EB/40 nustatytas draudimas transporto priemonių oro kondicionavimo sistemose nuo 2011 m. naudoti visuotinį atšilimą itin skatinančias F dujas.

  • Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (F dujų reglamentas) taikomas tam tikroms F dujoms, kurios naudojamos visoje kitoje įrangoje, visų pirma tokioje pagrindinėje stacionarioje įrangoje kaip šaldymo ir oro kondicionavimo įranga. Reglamentu siekiama užtikrinti F dujų nuotėkio iš įrenginių, kuriuose jos naudojamos, prevenciją. Priešingai nei direktyvoje, reglamente nustatyti tik keli F dujų naudojimo apribojimai.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos rasite ir dalyvauti konsultacijose galėsite apsilankę svetainėje

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Asmuo ryšiams

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Komisijos ataskaita dėl reglamento dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Reglamento (EB) Nr. 842/2006) taikymo, poveikio ir tinkamumo, COM(2011) 581.

2 :

Per 100 metų.


Side Bar