Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ilmastonmuutos: Komissio käynnistää kuulemisen teollisuuskaasujen vähentämisestä edelleen

Bryssel, 26.9.2011 – Euroopan komissio käynnistää tänään julkisen kuulemisen siitä, miten tulisi vahvistaa fluorattujen kaasujen (”F-kaasujen”) vähentämiseen tähtääviä EU:n toimia. Kyseiset teollisuuskaasut vaikuttavat erittäin voimakkaasti ilmaston lämpenemiseen.

Tänään annetussa komission selvityksessä1 todetaan, että nyt voimassa olevalla F-kaasuasetuksella on saavutettu merkittäviä tuloksia mutta ilman lisätoimenpiteitä fluorattujen kaasujen päästöt pysyvät todennäköisesti pitkällä aikavälillä nykyisillä tasoilla.

Selvityksessä esitetään useita erilaisia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi edelleen kustannustehokkaalla tavalla. Käytettävissä on yhä enemmän mahdollisuuksia korvata fluoratut kaasut vaihtoehtoisilla aineilla, jotka eivät vaikuta ilmastonmuutokseen tai vaikuttavat siihen vähäisemmässä määrin. Selvityksen mukaan EU:ssa olisi mahdollista poistaa käytöstä kaksi kolmannesta nykyisistä fluoratuista kaasuista vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan fluorattuja kaasuja koskevalla EU:n asetuksella on katkaistu päästöjen kasvu ja edistetty teknologista innovaatiota. ”Siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen EU:n talouteen vuoteen 2050 mennessä edellyttää kuitenkin kunnianhimoisia toimia päästöjen vähentämiseksi kaikilla aloilla. On selvää, että fluorattujen kaasujen päästöjä on mahdollista vähentää kustannustehokkaasti, ja aion ehdottaa uutta lainsäädäntöä ensi vuonna julkisen kuulemisen jälkeen,” Hedegaard lisäsi.

Kuuleminen päättyy 19. joulukuuta 2011, ja siihen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet sidosryhmät.

Kuulemisessa käsiteltäviä potentiaalisia toimia ovat mm. uudet vapaaehtoiset sopimukset, uusien tuotteiden kiellot sekä ohjelma, jolla lopetetaan vähitellen HFC-yhdisteiden saattaminen EU:n markkinoille.

Komission selvitys vuoden 2006 F-kaasuasetuksesta osoittaa, että asetus sekä direktiivi fluorattujen kaasujen käytöstä ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä auttavat EU:ta ja sen jäsenvaltioita saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaiset päästövähennystavoitteet. Kyseisten säädösten odotetaan estävän noin puolet ennustetuista fluorattujen kaasujen päästöistä vuoteen 2050 mennessä, jos niiden täytäntöönpanoon ja sääntöjen noudattamisen valvontaan liittyvät puutteet pystytään korjaamaan. Komissio kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita tehostamaan tähän liittyviä ponnisteluja.

Nykyisen lainsäädännön merkittävistä vaikutuksista huolimatta F-kaasupäästöjen ei odoteta pitkällä aikavälillä vähentyvän tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna. Tämä johtuu siitä, niitä käytetään yhä useammissa ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden kaltaisissa laitteissa. Näillä aloilla käytettävissä on kuitenkin yhä enemmän vaihtoehtoisia aineita.

Fluoratut kaasut aiheuttavat noin kaksi prosenttia EU:n kasvihuonekaasujen päästöistä. Fluorattujen kaasujen päästöjen vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle ilman, että toteutetaan lisätoimenpiteitä, tarkoittaa sitä, että niiden osuus kokonaispäästöistä voi tulevaisuudessa kasvaa huomattavasti.

Tausta

Kioton pöytäkirjan kattamiin kasvihuonekaasuihin kuuluu kolme fluorattujen kaasujen ryhmää: fluorihiilivedyt (HFC), perfluorihiilivedyt (PFC) ja rikkiheksafluoridit (SF6). Yksittäisten fluorattujen kaasujen vaikutus ilmastonlämpenemiseen on tonnia kohti 140 – 23 900 kertaa suurempi2 kuin kaikkein yleisimmällä kasvihuonekaasulla hiilidioksidilla (CO2).

Fluorattuja kaasuja on käytetty yhä enemmän erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten ilmastointijärjestelmissä (HFC), jäähdytys- ja palontorjuntalaitteistoissa (HFC ja PFC), sähkölaitteissa, lääkevalmisteissa ja kosmeettisissa valmisteissa (PFC), magnesiumin ja alumiinin tuotannossa sekä korkean jännitteen kytkimissä (SF6).

Vuonna 2006 hyväksyttiin kaksi erillistä säädöstä, joilla pyrittiin katkaisemaan tämä suuntaus. Tämä auttaa EU:ta ja jäsenvaltioita saavuttamaan Kioton pöytäkirjan mukaiset päästötavoitteet.

  • Direktiivissä 2006/EY/40 käsitellään ajoneuvojen ilmastointijärjestelmiä ja kielletään vuodesta 2011 sellaisten fluorattujen kaasujen käyttö, joilla on korkea lämmityspotentiaali.

  • Asetuksessa (EY) 842/2006 käsittellään fluorattujen kaasujen käyttöä muissa sovelluksissa, ja asetuksessa keskitytään keskeisiin kiinteisiin laitteisiin, kuten jäähdytys- ja ilmastointilaitteisiin. Sillä pyritään estämään vuodot laitteista, jotka sisältävät kyseisiä kaasuja. Toisin kuin direktiivi 2006/EY/40, asetus sisältää ainoastaan joitakin fluorattujen kaasujen käytön rajoituksia.

Lisätietoja

Lisätietoja ja linkki kuulemiseen on alla olevalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Yhteyshenkilö:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Komission kertomus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen (EY) N:o 842/2006) soveltamisesta, vaikutuksista ja riittävyydestä, KOM(2011) 581.

2 :

Mitattuna 100 vuoden ajalta.


Side Bar