Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kliimamuutused: Euroopa Komisjon algatab arutelu tööstusgaasiheite vähendamise teemal

Brüssel, 26. september 2011 – Euroopa Komisjon algatas täna avaliku arutelu, mille teemaks on ELi meetmete karmistamine eesmärgiga vähendada fluoritud gaaside heidet. Fluoritud gaaside näol on tegemist tööstusgaasirühmaga, mille osa globaalses soojenemises on äärmiselt suur.

Komisjoni läbivaatamisaruandes, 1 mis samuti täna vastu võeti, jõutakse järeldusele, et fluoritud gaaside (nn F-gaasid) kohta praegu ELis kehtival määrusel on märkimisväärne mõju, ent täiendavaid meetmeid võtmata peaksid F-gaaside heited pikemas perspektiivis jääma praegusele tasemele.

Läbivaatamisaruandes esitatakse suur hulk võimalusi, kuidas heitkoguseid edaspidi kulutõhusalt vähendada, peamiselt tänu sellele, et paljudes sektorites on üha otstarbekam asendada F-gaasid muude alternatiivsete lahendustega, mis tekitavad kliimamuutusi vähem või ei tekita neid üldse. Aruandes leitakse, et potentsiaalselt võiks EL 2030. aastaks kõrvaldada kuni kaks kolmandikku praegusest fluoritud gaaside heitest.

Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „ELi määrus fluoritud gaaside kohta on edukalt pärssinud heitkoguste suurenemise tendentsi ja andnud hoogu tehnoloogiauuendustele. Samas tuleb astuda radikaalseid samme kõikides majandusharudes ja vähendada heitkoguseid, kui tahame 2050. aastaks ELis üle minna konkurentsivõimelisele vähese CO2-heitega majandusele. Selge on see, et on olemas märkimisväärseid võimalusi F-gaaside heite kulutõhusaks vähendamiseks ning pärast avalikku arutelu kavatsen ma teha järgmisel aastal ettepaneku uute õiguslike meetmete kohta.”

Arutelu kestab 19. detsembrini 2011 ja sellesse on kaasatud kõik asjast huvitatud sidusrühmad.

Võimalike poliitikavalikutena võetakse arutlusele uued vabatahtlikud lepingud, uute toodete ja seadmete keelustamine ning sellise kava kehtestamine, millega järk-järgult lõpetatakse fluorosüsivesinike turustamine ELis.

Komisjoni aruandest F-gaase käsitleva 2006. aasta määruse läbivaatamise kohta selgub, et tänu sellistele meetmele ja samal ajal vastuvõetavale direktiivile fluoritud gaaside kasutamise kohta sõidukite kliimaseadmetes on võimalik ELis ja liikmesriikides saavutada Kyoto protokollist tulenev heitkoguste vähendamise eesmärk. Sellise poliitikaga peaks olema 2050. aastaks võimalik vähendada prognoositud F-gaasiheidet ligikaudu poole võrra, kui kõrvaldatakse kõnealuste meetmete ja direktiivi rakendamist ja jõustamist takistavad asjaolud. Seepärast kutsub komisjon liikmesriike üles suurendama sellekohaseid jõupingutusi.

Samas tuleb märkida, et praegu kehtivate õigusaktide märkimisväärsest mõjust hoolimata ei eeldata, et kaugemas tulevikus väheneb F-gaaside heide võrreldes praegusega. Selle põhjuseks on nende kasutamine üha rohkemates seadmetes, näiteks kliima- ja külmutusseadmetes. Tegemist on aga selliste majandusharude toodetega, kus alternatiivlahenduste kasutamine muutub üha otstarbekamaks.

Praegu moodustavad F-gaasid ELis ligikaudu 2% kasvuhoonegaaside heitest. Juhul kui F-gaaside heide jääb praegusele tasemele ega võeta meetmeid, võib nende osakaal koguheites märgatavalt suureneda.

Taust

Kyoto protokolliga hõlmatud kasvuhoonegaaside hulka kuulub kolm fluoritud gaaside liiki: fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC) ja väävelheksafluoriidid (SF6). Iga F-gaasi osa globaalses soojenemises, arvestatuna tonni kohta, on 140–23 900 korda suurem2 kui süsinikdioksiidi, s.o kõige tavalisema kasvuhoonegaasi puhul.

F-gaase on üha laialdasemalt kasutatud paljudes tööstuslikes seadmetes, näiteks kliimaseadmetes (HFC), külmutusseadmetes ja tulekustutites (HFC ja PFC), elektroonika-, farmaatsia- ja kosmeetikatoodetes (PFC), samuti magneesiumi- ja alumiiniumitootmises ning kõrgepingelülitites (SF6).

2006. aastal võeti vastu kaks eraldi õigusakti eesmärgiga sellist arengutendentsi piirata, et aidata ELil ja liikmesriikidel saavutada Kyoto protokolli eesmärgid.

  • Direktiivis 2006/40/EÜ (sõidukite kliimaseadmete direktiiv) käsitletakse sõidukite kliimaseadmeid ja keelatakse nendes F-gaaside kui globaalse soojenemise võimaliku teguri kasutamine alates 2011. aastast.

  • Määrus (EÜ) nr 842/2006 (fluoritud gaaside määrus) hõlmab teatavaid F-gaase kõikides muudes seadmetes, keskendudes sellistele põhilistele paikse kasutusega seadmetele nagu külmutus- ja kliimaseadmed. Selles seatakse eesmärgiks vältida kõnealuste gaaside leket seadmetest. Vastupidiselt sõidukite kliimaseadmete direktiivile sisaldab määrus üksnes mõnda F-gaaside kasutamise piirangut.

Lisateave

Lisateabe saamiseks ja arutelus osalemiseks külastage veebisaiti

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontaktisik:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Komisjoni aruanne teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 842/2006) kohaldamise, mõju ja asjakohasuse kohta, KOM (2011) 581.

2 :

100 aasta jooksul mõõdetuna.


Side Bar