Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Κλιματική αλλαγή: η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση με αντικείμενο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών βιομηχανικών αερίων

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο την ενίσχυση των ενωσιακών μέτρων μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων, μιας ομάδας βιομηχανικών αερίων τα οποία συντελούν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Μια ανασκόπηση της Επιτροπής1, η οποία επίσης εγκρίθηκε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ισχύων κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα φθοριούχα αέρια («φθοραέρια») έχει σημαντικό αντίκτυπο αλλά ότι, εάν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα, οι εκπομπές φθοραερίων αναμένεται να παραμείνουν μακροπρόθεσμα στα σημερινά επίπεδα.

Στην ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω οικονομικά συμφέρουσες μειώσεις εκπομπών, κυρίως λόγω της αυξανόμενης εφικτότητας της αντικατάστασης φθοραερίων σε διάφορους τομείς από εναλλακτικές ουσίες οι οποίες συντελούν λιγότερο ή και καθόλου στην κλιματική αλλαγή. Δυνητικώς, η ΕΕ θα μπορούσε να εξαλείψει μέχρι και τα δύο τρίτα των σημερινών εκπομπών φθοριούχων αερίων έως το 2030, σύμφωνα με την ανασκόπηση.

Η Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια για την κλιματική αλλαγή, δήλωσε τα εξής: «Ο κανονισμός της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια ανέστειλε με επιτυχία μια ανοδική τάση των εκπομπών και έδωσε ώθηση στην τεχνολογική καινοτομία. Ωστόσο, η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική ενωσιακή οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέχρι το 2050 απαιτεί φιλόδοξα μέτρα περικοπής των εκπομπών από όλους τους κλάδους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για οικονομικά συμφέρουσες μειώσεις των εκπομπών φθοραερίων και, μετά τη δημόσια διαβούλευση, σκοπεύω να προτείνω νέα νομοθετικά μέτρα το επόμενο έτος».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 19 Δεκεμβρίου 2011 και απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις δυνητικές πολιτικές επιλογές, για τις οποίες ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων, περιλαμβάνονται νέες προαιρετικές συμφωνίες, απαγορεύσεις νέων προϊόντων και εξοπλισμού και η θέσπιση μηχανισμού για τη σταδιακή κατάργηση της διάθεσης φθοριωμένων υδρογονανθράκων στην αγορά της ΕΕ.

Από την εκ μέρους της Επιτροπής επανεξέταση του κανονισμού του 2006 για τα φθοραέρια προκύπτει ότι το μέτρο αυτό, καθώς και μια παράλληλη οδηγία που αφορά τη χρήση φθοριούχων αερίων στα κινητά συστήματα κλιματισμού, ήδη συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών της ΕΕ και των κρατών μελών βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η πολιτική αυτή αναμένεται να αποτρέψει σχεδόν το 50% των προβλεπόμενων εκπομπών φθοραερίων μέχρι το 2050, αν διορθωθούν οι ελλείψεις στην εφαρμογή και την επιβολή της τήρησης των μέτρων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο πεδίο αυτό.

Ωστόσο, παρά τον ανωτέρω σημαντικό αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν αναμένεται μείωση, στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, των συνολικών εκπομπών φθοραερίων συγκριτικά με το σημερινό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούνται σε όλο και περισσότερες συσκευές, όπως στους κλάδους του κλιματισμού και της ψύξης. Αυτοί όμως συγκαταλέγονται μεταξύ των κλάδων όπου η χρήση εναλλακτικών ουσιών γίνεται εφικτή σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό.

Τα φθοραέρια αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό περίπου 2% των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων στην Ένωση. Η σταθεροποίηση των εκπομπών φθοραερίων στα σημερινά επίπεδα, χωρίς να ληφθούν άλλα μέτρα, σημαίνει ότι η αναλογία τους μπορεί να αυξηθεί ουσιαστικά στο μέλλον.

Ιστορικό

Στα θερμοκηπιακά αέρια που υπάγονται στο Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνονται τρεις «οικογένειες» φθοριούχων αερίων: οι φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (HFC), οι υπερφθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (PFC) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Η συμβολή των επιμέρους φθοραερίων στην υπερθέρμανση του πλανήτη, υπολογιζόμενη ανά τόνο, είναι 140 έως 23.900 φορές μεγαλύτερη2 από την αντίστοιχη του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του πιο συνηθισμένου θερμοκηπιακού αερίου.

Τα φθοραέρια χρησιμοποιούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό σε σειρά βιομηχανικών εφαρμογών, μεταξύ άλλων για κλιματισμό (HFC) και ψύξη, στους πυροσβεστήρες (HFC και PFC), σε ηλεκτρονικά είδη, στην παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών (PFC), στην παραγωγή μαγνησίου και αλουμινίου και στους διακόπτες υψηλής τάσης (SF6).

Το 2006 εκδόθηκαν δύο χωριστές νομοθετικές πράξεις με σκοπό να αναστραφεί η τάση αυτή, ώστε να βοηθηθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη να πετύχουν τους στόχους τους για τις εκπομπές βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

  • Η οδηγία 2006/EΚ/40 στοχεύει τα κινητά συστήματα κλιματισμού και απαγορεύει τη χρήση φθοραερίων με υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη από το 2011 και μετά.

  • Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 842/2006 καλύπτει όλες τις άλλες εφαρμογές ορισμένων φθοραερίων, με εστίαση στις καίριας σημασίας στατικές εφαρμογές, όπως η ψύξη και ο κλιματισμός. Αποσκοπεί στην πρόληψη των διαρροών από εξοπλισμό που περιέχει τα συγκεκριμένα αέρια. Σε αντίθεση με την οδηγία για τα κινητά συστήματα κλιματισμού, ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει μόνο μερικούς περιορισμούς της χρήσης φθοραερίων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στη διαβούλευση, βλ. ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισμού για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006), COM (2011) 581

2 :

Μετρούμενη σε διάστημα 100 ετών


Side Bar