Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Klimaændringer: Kommissionen sætter høring i gang om yderligere nedbringelse af udledningerne af industrigasser

Bruxelles, den 26. september 2011 – Europa-Kommissionen har i dag startet en offentlig høring om en stramning af de EU-foranstaltninger, der skal reducere udledningerne af fluorholdige gasser, en gruppe industrigasser, der bidrager voldsomt til den globale opvarmning.

I Kommissionens gennemgang1, som også er udsendt i dag, konkluderes det, at den gældende EU-forordning om fluorholdige gasser (de såkaldte F-gasser) har virket godt, men også at udledningen af F-gasser forventes at blive på det nuværende niveau på længere sigt, hvis der ikke træffes nye foranstaltninger.

Ved gennemgangen påvises der rige muligheder for yderligere omkostningseffektiv nedbringelse af udledningerne, især fordi man i stigende grad kan erstatte F-gasser i flere sektorer med alternativer, der bidrager mindre eller slet ikke til klimaændringer. Ifølge rapporten kan op mod to tredjedele af EU's nuværende udledninger af fluorholdige gasser være elimineret i 2030.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte i den forbindelse: "EU-forordningen om fluorholdige gasser har haft held til at standse væksten i udledningerne og drive den teknologiske innovation fremad. Overgangen til en konkurrencedygtig kulstoffattig EU-økonomi frem til 2050 kræver imidlertid, at der sættes kraftigt ind for at nedbringe emissionerne fra alle sektorer. Der er helt tydeligt betydelige muligheder for omkostningseffektivt at reducere F-gasudledningerne, og det er min hensigt at fremlægge nye lovgivningsforslag til næste år, når den offentlige høring er afsluttet."

Høringen varer indtil den 19. december 2011 og henvender sig til alle interesserede.

De politikmuligheder, høringen handler om, er bl.a. nye frivillige aftaler, forbud mod nye produkter og udstyr eller indførelse af en plan for gradvis mindskelse af forbruget af HFC'er i EU.

Kommissionens gennemgang af F-gasforordningen fra 2006 viser, at den sammen med et direktiv om brug af fluorholdige gasser i klimaanlæg i biler allerede nu bidrager til, at EU og medlemsstaterne kan opfylde deres emissionsreduktionsmål i henhold til Kyotoprotokollen. Politikken ventes at kunne næsten halvere de forventede udledninger af F-gasser frem til 2050, hvis der bliver rettet op på manglerne i gennemførelsen og håndhævelsen. Kommissionen opfordrer derfor medlemsstaterne til at skærpe deres indsats på disse to punkter.

Til trods for, at den nuværende lovgivning har denne betydelige virkning, ventes de samlede udledninger af F-gasser ikke at falde på lang sigt i forhold til det aktuelle niveau. Det skyldes, at de anvendes i stadig flere apparater såsom klimaanlæg og køleanlæg. Men det er samtidig nogle af de sektorer, hvor mulighederne for at benytte alternativer hele tiden øges.

F-gasserne står i dag for ca. 2 % af EU's udledninger af drivhusgasser. En stabilisering af F-gasudledningerne på det nuværende niveau uden yderligere forholdsregler vil betyde, at deres relative andel kan blive væsentligt større i fremtiden.

Baggrund

Blandt de drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen, er der tre "familier" af fluorholdige gasser, nemlig hydrofluorcarboner (HFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) og svovlhexafluorid (SF6). Regnet pr. ton er de enkelte F-gassers bidrag til den globale opvarmning mellem 140 og 23 900 gange højere2, end hvad kuldioxid (CO2), der er den mest almindelige drivhusgas, bidrager med.

F-gasser finder stigende anvendelse til en række industrielle formål, fx klimaanlæg (HFC'er), køleanlæg og brandslukningsanlæg (HFC'er og PFC'er), produktion af elektronik, lægemidler og kosmetik (PFC'er), magnesium- og aluminiumproduktion samt højspændingsafbrydere (SF6).

I 2006 blev der vedtaget to særskilte retsakter, som skulle vende denne udvikling og dermed hjælpe EU og medlemsstaterne med at opfylde deres emissionsmål ifølge Kyotoprotokollen:

  • direktiv 2006/40/EF, som omhandler klimaanlæg i biler og forbyder brug af F-gasser med højt globalt opvarmningspotentiale fra 2011

  • forordning (EF) nr. 842/2006, som omfatter en række F-gasser til andre anvendelsesformål, idet dens fokus ligger på centrale stationære anvendelser såsom køleanlæg og klimaanlæg. Den har til formål at forebygge udlækning fra udstyr, der indeholder disse gasser. Forordningen rummer i modsætning til førnævnte direktiv kun få restriktioner for anvendelsen af F-gasser.

Yderligere oplysninger

Der er yderligere oplysninger, også om deltagelse i høringen, på følgende websted:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontaktperson:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen, virkningen og tilstrækkeligheden af forordningen om visse fluorholdige drivhusgasser (forordning (EF) nr. 842/2006), KOM(2011) 581.

2 :

Beregnet over 100 år.


Side Bar