Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Změna klimatu: Komise zahájila konzultace o dalším snižování emisí průmyslových plynů

Bruselu 26. září 2011 – Evropská komise dnes zahájila veřejné konzultace ohledně zpřísnění opatření EU ke snižování emisí fluorovaných plynů, skupiny průmyslových plynů, které významnou měrou přispívají ke globálnímu oteplování.

Zpráva o přezkumu Komise1, která byla dnes rovněž přijata, dospěla k závěru, že stávající nařízení EU o fluorovaných plynech má sice značný dopad, lze však očekávat, že bez dalších opatření zůstanou emise fluorovaných plynů dlouhodobě na dnešní úrovní.

Přezkum vymezuje široký prostor pro další nákladově efektivní snížení emisí, zejména díky stále snazší možnosti nahrazení fluorovaných skleníkových plynů v několika odvětvích jinými alternativami, které se na změně klimatu podílejí menší měrou nebo na ni nemají žádný vliv. V přezkumu se rovněž uvádí, že EU by do roku 2030 mohla eliminovat až dvě třetiny dnešních emisí fluorovaných plynů.

Komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Nařízení EU o fluorovaných plynech úspěšně zbrzdilo rostoucí trend ve vývoji emisí a podpořilo technologické inovace. Přechod na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství v EU do roku 2050 však vyžaduje ambicióznější opatření, které by umožnilo omezit emise ze všech odvětví. Je zřejmé, že pro nákladově efektivní snižování emisí fluorovaných plynů existuje značný prostor. Na základě výsledků veřejné konzultace hodlám příští rok navrhnout nová legislativní opatření."

Konzultace je určena všem zúčastněným stranám a potrvá do 19. prosince 2011.

Možnosti politické volby, jež jsou předmětem konzultace, se týkají nových dobrovolných dohod, zákazu nových výrobků a zařízení a zavedení režimu postupného omezování uvádění fluorovaných uhlovodíků na trh EU.

Přezkum nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, který Komise provedla v roce 2006, ukazuje, že toto opatření a paralelní směrnice týkající se použití fluorovaných plynů v mobilních klimatizačních zařízeních již přispívají k dosažení cílů snížení emisí, které si stanovily EU a členské státy v rámci Kjótského protokolu. Očekává se, že opatření politiky do roku 2050 zabrání téměř polovině předpokládaných emisí fluorovaných plynů, pokud nebude docházet k nedostatkům v jejich provádění a prosazování. Komise proto vyzývá členské státy, aby v tomto směru zintenzivnily své úsilí.

Navzdory těmto významným účinkům platných právních předpisů se však neočekává, že celkové emise fluorovaných plynů se v dlouhodobém horizontu oproti dnešní úrovni sníží. Důvodem je skutečnost, že jsou využívány v rostoucím počtu zařízení, jako jsou systémy klimatizace a chlazení. Ty ovšem patří do odvětví, kde je ve stále větší míře možné používat alternativní řešení.

Fluorované plyny představují v současnosti přibližně 2 % emisí skleníkových plynů v EU. Stabilizace emisí fluorovaných plynů na dnešní úrovni, bez dalších opatření, znamená, že jejich podíl by mohl v budoucnosti výrazně vzrůst.

Souvislosti

Do skupiny skleníkových plynů, na které se vztahuje Kjótský protokol, náleží tři druhy fluorovaných plynů: částečně fluorované uhlovodíky (HFC), zcela fluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6). Vyjádřeno v poměru na 1 tunu je podíl jednotlivých fluorovaných plynů na globálním oteplování 140krát až 23 900krát vyšší2 než podíl emisí oxidu uhličitého (CO2), nejběžnějšího skleníkového plynu.

Fluorované plyny se stále více používají v řadě průmyslových zařízení, včetně klimatizace (HFC), chladicích a hasicích přístrojů (HFC a PFC), elektroniky, výroby léčiv a kosmetických přípravků (PFC), výroby hořčíku a hliníku a vysokonapěťových spínačů (SF6).

Ve snaze zvrátit tento trend a pomoci EU a členským státům splnit jejich cíle v oblasti emisí, k nimž se zavázaly v rámci Kjótského protokolu, byly v roce 2006 přijaty dva samostatné právní akty.

  • Směrnice 2006/40/ES je zaměřena na mobilní klimatizační systémy a zakazuje použití fluorovaných plynů s vysokým potenciálem globálního oteplování od roku 2011.

  • Nařízení (ES) č. 842/2006 („nařízení o fluorovaných plynech“) se vztahuje na některé fluorované skleníkové plyny ve všech ostatních zařízeních, zejména v klíčových stacionárních zařízeních, jako je chlazení a klimatizace. Cílem je zabránit průsakům ze zařízení obsahujícího tyto plyny. Na rozdíl od směrnice týkající se mobilních klimatizačních systémů nařízení obsahuje pouze několik omezení pro používání fluorovaných plynů.

Další informace

Další informace a odkaz na konzultaci viz:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Kontaktní osoba:

Isaac Valero Ladron +32 22964971

1 :

Zpráva Komise o používání, účincích a přiměřenosti nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech (nařízení (ES) č. 842/2006), KOM(2011) 581.

2 :

Měřeno v průběhu 100 let.


Side Bar