Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Изменение на климата: Комисията стартира консултация относно по-нататъшното намаляване на емисиите на промишлени газове

Брюксел, 26 септември 2011 г. Днес Европейската комисия стартира обществена консултация относно въвеждането от Европейския съюз на по-строги мерки за намаляване на емисиите на флуорирани газове — група промишлени газове, които в особено голяма степен допринасят за глобалното затопляне.

В приет също днес доклад на Комисията с оглед преразглеждане1 се заключава, че действащият Регламент на ЕС относно флуорираните газове дава значителни резултати, но се очаква в дългосрочен план техните емисии да се запазят на сегашното равнище, ако не се вземат допълнителни мерки.

В доклада се установява голям потенциал за по-нататъшно икономически ефективно намаляване на емисиите благодарение главно на растящите практически възможности флуорираните газове да бъдат заменени с алтернативи, които оказват по-малко или никакво неблагоприятно въздействие върху климата. Констатира се, че съществува потенциал до 2030 г. ЕС да намали с до две трети емисиите на флуорирани газове спрямо сегашното им равнище.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Регламентът на ЕС относно флуорираните газове постигна успех с прекратяването на тенденцията за растеж на емисиите и със стимулирането на технологичното обновление. Осъществяването до 2050 г. на прехода на ЕС към конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност изисква още по-сериозни действия за намаляване на емисиите от всички сектори. Явно е налице значителен потенциал за икономически ефективно намаляване на емисиите на флуорирани газове и след обществената консултация възнамерявам следващата година да предложа нови законодателни мерки.“

Консултацията ще продължи до 19 декември 2011 г. и е адресирана до всички заинтересовани страни.

Обсъжданите възможни варианти на политика включват сключването на нови доброволни споразумения, забраната за нови продукти и оборудване, както и схема за постепенно изваждане на хидрофлуоровъглеводородите (HFC) от пазара на ЕС.

Докладът на Комисията с оглед преразглеждане на Регламента от 2006 г. относно флуорираните газове показва, че тази мярка и успоредна директива за използването на флуорирани газове в климатични системи в превозни средства вече допринасят за постигането на целите за намаляване на емисиите съгласно Протокола от Киото, които ЕС и неговите държави-членки са си поставили. Очаква се благодарение на тази политика да бъдат предотвратени почти половината от прогнозираните емисии на флуорирани газове до 2050 г., ако бъдат отстранени недостатъците в нейното прилагане. Поради това Комисията призовава държавите-членки да увеличат усилията си в това отношение.

Въпреки посочените значителни резултати от действащото законодателство не се очаква обаче в дългосрочен план общите емисии на флуорирани газове да намалеят спрямо сегашното равнище. Това се дължи на тяхното използване във все повече битови уреди като климатизатори и хладилници. Същевременно тези уреди спадат към секторите, в които нарастват практическите възможности за използване на алтернативи.

Понастоящем на флуорираните газове се падат около 2 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Ако емисиите на флуорирани газове се стабилизират на сегашното равнище, без допълнителни мерки, това означава значително нарастване на техния дял в бъдеще.

Конеткст

Парниковите газове, обхванати от протокола от Киото, включват три групи флуорирани газове: хидрофлуоровъглероди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6). Измерено за тон, различните флуорирани газове допринасят между 140 и 23 900 пъти повече2 за глобалното затопляне отколкото въглеродния диоксид (CO2) — най-разпространения парников газ.

Флуорираните газове се използват в нарастваща степен в редица промишлени приложения, включително климатични инсталации (HFC), хладилна и пожарогасителна техника (HFC и PFC), електроника, производство на фармацевтични и козметични продукти (PFC), както и производство на магнезий, алуминий и високоволтови превключватели (SF6).

През 2006 г. бяха приети два отделни правни акта за обръщане на тази тенденция с цел да се подпомогнат ЕС и държавите-членки в постигането на техните цели за намаляване на емисиите съгласно Протокола от Киото.

  • Директива 2006/40/ЕО се отнася до климатичните системи в моторни превозни средства, като забранява използването от 2011 г. на флуорирани газове с голям потенциален принос за глобалното затопляне.

  • Регламент (ЕО) № 842/2006 обхваща използването на някои флуорирани газове във всички останали приложения, като ударението се поставя върху основните стационарни приложения като охлаждане и климатизиране. С него се цели да се предотврати изпускането на такива газове от оборудването, в което се съдържат те. За разлика от горепосочената директива регламентът включва само малко на брой ограничения относно използването на флуорирани газове.

За повече информация:

За допълнителна информация и за участие в консултациите вж. следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Доклад на Комисията относно прилагането, действието и адекватността на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, COM(2011) 581.

2 :

Измерено за период от 100 години.


Side Bar