Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen fastställer reglerna för gratis tilldelning av utsläppsrätter till flygbolag

Bryssel den 26 september 2011 – EU-kommissionen har idag tagit ett viktigt steg för att få med luftfartsnäringen i kampen mot klimatförändringar. Luftfarten kommer från och med 2012 att bli en del av EU:s utsläppshandelssystem. EU-kommissionen har lagt fram de riktvärden som kommer att användas för gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser till över 900 flygbolag.

- Tack vare riktvärdena kan flygbolagen nu vara säkra på hur många utsläppsrätter de kommer att få gratis varje år fram till 2020. Med nuvarande marknadspriser motsvarar dessa gratis utsläppsrätter över 20 miljarder euro under det närmaste årtiondet. Flygbolagen kan använda dessa potentiella intäkter för att investera i en modernisering av sina flygplansflottor, förbättra bränsleeffektiviteten och använda icke-fossilt flygbränsle. Hur mycket än EU föredrar internationella åtgärder är det inte försvarbart att luftfartssektorn undantas från utsläppshandelssystemet bara för att vi inte kan få till stånd en internationell överenskommelse. Därför beslutade EU 2008 att ta detta steg, samtidigt som vi kommer att fortsätta att kämpa för en internationell reglering av luftfarten, till exempel under de kommande FN-förhandlingarna i Durban om klimatet, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Offentliggörandet av riktvärdena gör det möjligt för flygbolagen att beräkna sin gratistilldelning av utsläppsrätter fram till 2020. Ett riktvärde har beräknats för handelsperioden 2012 och ett annat för den handelsperiod som inleds i januari 2013. Mellan 2013 och 2020 kommer ett flygbolag att få 0.6422 utsläppsrätter per 1 000 tonkilometer, medan det under 2012 kommer att få 0.6797 utsläppsrätter.

För handelsperioden 1 januari 201231 december 2012 kommer 85 % av flygbolagens utsläppsrätter att delas ut gratis. För perioden 1 januari 2013–31 december 2020 kommer motsvarande siffra vara 82 %. 15 % av de återstående utsläppsrätterna för varje period kommer att auktioneras ut och perioden 20132020 kommer 3 % att läggas undan i en särskild reserv för nya aktörer och snabbväxande flygbolag.

Riktvärdet för varje period har beräknats genom att man delar det totala årliga antalet gratis utsläppsrätter som gäller för handelsperioderna 2012 och 20132020 med summan av tonkilometer enligt de ansökningar som flygbolagen har lämnat in till kommissionen. Flygbolagens ansökningar grundar sig på verksamhetsuppgifter uttryckta i tonkilometer för hela kalenderåret 2010 som genomgått oberoende granskning.

Den formella tilldelningen av gratis utsläppsrätter till de enskilda flygbolagen kommer att genomföras av medlemsstaterna som kommer att multiplicera riktvärdet med antalet tonkilometer för 2010 för varje flygbolag. Medlemsstaterna är skyldiga att fastställa enskilda tilldelningar inom tre månader från och med offentliggörandet av beslutet om riktvärden.

Bakgrund

Utsläppen från luftfarten i EU har ökat snabbt och nästan fördubblats sedan 1990. Ett flygplan som flyger från Bryssel till New York tur och retur beräknas generera cirka 800 kg koldioxid per passagerare. Luftfarten står för cirka 10 % av de utsläpp av växthusgaser som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Under 2010 har flygbolagen kartlagt sin verksamhet vad gäller tillryggalagd sträcka och mängd passagerare och frakt de transporterar (mätt i tonkilometer). På grundval av dessa kartlagda och verifierade verksamhetsuppgifter för 2010 har över 900 flygbolag ansökt om gratis tilldelning. I denna siffra ingår kommersiella flygbolag med omfattande trafik till eller från Europa. I april 2013 blir det för första gången obligatoriskt för flygbolagen att lämna in utsläppsrätter med avseende på utsläpp från flyg som under 2012 ankom till eller avgick från EU. Flygbolagen kommer, liksom industrianläggningar, att få de flesta av sina utsläppsrätter gratis på årsbasis.

Att ta med luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter förväntas ha en begränsad inverkan på biljettpriserna. Baserat på nuvarande koldioxidpriser, skulle de faktiska kostnaderna för priset för en flygning över Atlanten öka med mindre än två euro, under förutsättning att värdet på de gratisutdelade utsläppsrätterna inte förs över på passagerarna. Om kostnaden emellertid överförs skulle biljettpriset öka med cirka 12 euro.

Det antal utsläppsrätter för hela EES som delas ut gratis fastställdes genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2011 av den 20 juli 2011 om ändring av bilaga XX (miljö) till EES-avtalet.

För det beslut som kommissionen antagit idag:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

För mer information om luftfarten i EU:s utsläppshandelssystem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

För mer information om EU:s utsläppshandelssystem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Kontaktperson:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar