Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia stanovuje pravidlá prideľovania bezplatných emisných kvót leteckým spoločnostiam

Brusel 26. septembra 2011 – Európska komisia dnes urobila významný krok v prospech odvetvia leteckej dopravy, aby sa mohlo pridať k ďalším hospodárskym odvetviam do boja proti zmene klímy. Od roku 2012 sa odvetvie leteckej dopravy stane súčasťou systému obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS). Európska komisia zverejnila referenčné hodnoty na bezplatné prideľovanie emisných kvót skleníkových plynov viac ako 900 leteckým spoločnostiam.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Vďaka týmto referenčným hodnotám majú letecké spoločnosti teraz istotu, koľko kvót dostanú zdarma každý rok až do roku 2020. V súčasných trhových cenách tieto bezplatné kvóty predstavujú za jedno desaťročie hodnotu viac ako 20 miliárd EUR. Vďaka týmto potenciálnym príjmom budú môcť letecké spoločnosti investovať do obnovy svojich lietadiel, zlepšenia palivovej účinnosti a využívania nefosílneho leteckého paliva. EÚ síce pokiaľ možno uprednostňuje globálne opatrenia, nemôžeme však súhlasiť s tým, aby bolo odvetvie leteckej dopravy oslobodené od prispievania preto, že sa nemôžu dohodnúť na medzinárodnej úrovni. Preto sa EÚ rozhodla v roku 2008 urobiť tento krok vpred, pričom zároveň budeme naďalej bojovať za celosvetovú reguláciu leteckej dopravy, ako napríklad na nasledujúcich rokovania o klíme v Durbane.“

Zverejnenie týchto referenčných hodnôt umožní leteckým spoločnostiam zistiť si objem bezplatne pridelených kvót až do roku 2020. Jedna referenčná hodnota bola stanovená na obchodovacie obdobie v roku 2012 a ďalšia na obchodovacie obdobie so začiatkom v januári 2013. V období od 2013 do 2020 letecké spoločnosti dostanú 0.6422 kvót za každých 1 000 tonokilometrov a v roku 2012 dostanú 0.6797 kvót.

V obchodovacom období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 sa leteckým spoločnostiam bezplatne pridelí 85 % leteckých kvót. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 to bude 82 %. 15 % zvyšných kvót v každom období bude predmetom aukcie a v období od 2013 do 2020 sa 3 % kvót vyčlenia ako osobitná rezerva pre nové a rýchlo sa rozvíjajúce letecké spoločnosti.

Referenčné hodnoty pre každé obdobie sa vypočítali vydelením celkového ročného objemu bezplatných kvót platných na obchodovacie obdobia 2012 a 2013 až 2020 súčtom údajov o tonokilometroch uvedených v žiadostiach leteckých spoločností predložených Komisii. Žiadosti leteckých spoločností sa opierajú o nezávisle overené údaje o činnosti vyjadrené v tonokilometroch zaznamenané počas kalendárneho roka 2010.

Formálne prideľovanie bezplatných kvót každej leteckej spoločnosti uskutočňujú členské štáty, ktoré vynásobia referenčnú hodnotu údajmi o tonokilometroch všetkých leteckých dopravcov z roku 2010. Členské štáty sú povinné stanoviť jednotlivé kvóty do troch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia o referenčných hodnotách.

Kontext

Objem emisií v EÚ produkovaných leteckou dopravou sa od roku 1990 rýchlo zvyšoval, takmer dvojnásobne. Odhaduje sa, že lietadlo na trase z Bruselu do New Yorku a späť vyprodukuje rádovo 800 kg CO2 na cestujúceho. Letecká doprava sa podieľa asi na 10 % emisií skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje systém ETS EÚ.

Počas roku 2010 letecké spoločnosti monitorovali svoju činnosť v zmysle nalietanej vzdialenosti a počtu cestujúcich, ako aj prepraveného nákladu (meraného v tonokilometroch). Na základe týchto monitorovaných a overených údajov o činnosti za rok 2010 podalo viac ako 900 leteckých spoločností žiadosť o bezplatné kvóty. Medzi žiadateľmi sú všetky komerčné letecké spoločnosti s významným podielom letov z aj do Európy. V apríli 2013 budú musieť letecké spoločnosti po prvýkrát odovzdať kvóty v súvislosti s emisiami z letov prilietajúcich do EÚ a odlietajúcich z EÚ počas roku 2012. Podobne, ako priemyselné zariadenia, aj letecké spoločnosti získajú väčšinu kvót pre leteckú dopravu bezplatne na ročnom základe.

Očakáva sa, že zahrnutie leteckej dopravy do schémy ETS EÚ bude mať obmedzený vplyv na ceny leteniek. Na základe súčasných cien CO2 by sa aktuálne ceny na letenku pri zaoceánskych letoch zvýšili o menej ako 2 eurá za predpokladu, že hodnota bezplatných kvót by sa nepreniesla na cestujúcich. Ak by došlo k preneseniu na cestujúcich, cena leteniek by sa mohla zvýšiť približne o 12 EUR.

Počet kvót v rámci celého EHP, ktoré sa rozdelia bezplatne, sa určil rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 93/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (životné prostredie) k Dohode o EHP.

Rozhodnutie, ktoré dnes Komisia prijala, nájdete tu:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Viac informácií o leteckej doprave v systéme obchodovania s emisiami EÚ nájdete tu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Viac informácií o systéme obchodovania s emisiami EÚ nájdete na

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

MEMO/11/631

Kontaktná osoba:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar