Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio vahvistaa säännöt päästöoikeuksien jakamisesta maksutta lentoyhtiöille

Bryssel 26. syyskuuta 2011 – Euroopan komissio otti tänään merkittävän askeleen nostamalla ilmailualan muiden talouden alojen rinnalle ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmailualasta tulee osa EU:n päästökauppajärjestelmää vuodesta 2012 alkaen. Euroopan komissio on julkaissut vertailuarvot, joita käytetään kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta yli 900:lle lentotoiminnan harjoittajalle.

Ilmastotoimista vastaavan komissaarin Connie Hedegaardin mukaan lentoyhtiöt voivat vertailuarvojen ansiosta olla nyt varmoja siitä, miten monta päästöoikeutta niille myönnetään maksutta vuoteen 2020 saakka. ”Nykyisillä markkinahinnoilla maksuttomien päästöoikeuksien arvoksi tulee vuosikymmenen aikana yli 20 miljardia euroa. Lentoyhtiöt voisivat investoida nämä mahdolliset tulot kalustojensa uudenaikaistamiseen, polttoainetehokkuuden parantamiseen ja ei-fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön. Vaikka EU suosiikin maailmanlaajuista sopimista, emme voi sallia, että ilmailuala vapautetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisesta siitä syystä, ettei asiassa saavuteta kansainvälistä yhteisymmärrystä. Tämän vuoksi EU päätti vuonna 2008 toteuttaa tämän uudistuksen ja jatkaa ilmailun maailmanlaajuisen sääntelyn edistämistä esimerkiksi YK:n seuraavissa ilmastoneuvotteluissa Durbanissa”, Hedegaard sanoi.

Vertailuarvojen julkaisemisen myötä lentoyhtiöt pystyvät laskemaan maksuttomat päästöoikeutensa vuoteen 2020 saakka. Yksi vertailuluku on laskettu vuoden 2012 päästökauppakaudelle ja toinen tammikuussa 2013 alkavalle päästökauppakaudelle. Vuosina 2013–2020 lentoyhtiölle myönnetään 0.6422 päästöoikeutta tuhatta tonnikilometriä kohden, kun se vuonna 2012 saa 0.6797 päästöoikeutta.

Lentotoiminnan harjoittajille jaetaan 85 prosenttia ilmailun päästöoikeuksista maksutta päästökauppakaudella 1.1.2012–31.12.2012. Kaudella 1.1.2013–31.12.2020 vastaava luku on 82 prosenttia. Jäljelle jääneistä päästöoikeuksista huutokaupataan kummallakin kaudella 15 prosenttia, ja 3 prosenttia siirretään kaudella 2013–2020 erityisvarantoon uusia tulijoita ja nopeasti kasvavia lentoyhtiöitä varten.

Kummankin kauden vertailuluku laskettiin jakamalla päästökauppakausina 2012 ja 2013–2020 sovellettavien maksuttomien päästöoikeuksien vuosittainen kokonaismäärä lentotoiminnan harjoittajien komissiolle toimittamissa hakemuksissa mainittujen tonnikilometritietojen summalla. Lentotoiminnan harjoittajien ilmoitukset perustuvat riippumattomasti todennettuihin tonnikilometrejä koskeviin toimintotietoihin, jotka on kirjattu koko kalenterivuodelta 2010.

Maksuttomien päästöoikeuksien muodollisesta jakamisesta kullekin lentotoiminnan harjoittajalle huolehtivat jäsenvaltiot, jotka kertovat vertailuluvun kunkin lentotoiminnan harjoittajan vuoden 2010 tonnikilometritiedoilla. Jäsenvaltioiden edellytetään määrittävän yksittäiset päästöoikeudet kolmen kuukauden kuluessa vertailulukuja koskevan päätöksen julkaisemisesta.

Tausta

Ilmailun päästöt ovat kasvaneet EU:ssa nopeasti ja lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 1990. Brysselistä New Yorkiin ja takaisin lentävä lentokone tuottaa arviolta 800 kg hiilidioksidia matkustajaa kohden. Ilmailun osuus on noin 10 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvista kasvihuonekaasupäästöistä.

Lentoyhtiöt ovat seuranneet vuonna 2010 toimintojaan lentokilometrien, matkustajamäärän ja kuljetetun rahdin suhteen (tonnikilometreinä mitattuna). Näiden seurattujen ja todennettujen vuotta 2010 koskevien toimintotietojen perusteella yli 900 lentoyhtiötä on hakenut maksuttomia päästöoikeuksia Tämä määrä pitää sisällään kaikki kaupalliset lentoyhtiöt, jotka harjoittavat merkittävää ilmailutoimintaa Eurooppaan tai Euroopasta. Huhtikuussa 2013 lentoyhtiöt joutuvat ensimmäistä kertaa palauttamaan oikeuksia, jotka liittyvät vuonna 2012 EU:hun saapuvista ja EU:sta lähtevistä lennoista aiheutuviin päästöihin. Lentoyhtiöt saavat teollisuuslaitosten tavoin suurimman osan ilmailun päästöoikeuksista maksutta vuosittain.

Ilmailun sisällyttämisellä EU:n päästökauppajärjestelmään uskotaan olevan vain vähäinen vaikutus lippujen hintoihin. Atlantin ylittävästä lennosta maksettavan lipun todelliset kustannukset nousisivat hiilidioksidin tämänhetkisten hintojen perusteella alle 2 euroa olettaen, että maksuttomien päästöoikeuksien arvoa ei siirretä matkustajien maksettavaksi. Jos siirto toteutuisi, lipun hinta voisi nousta noin 12 euroa.

ETA:n laajuinen maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä vahvistettiin ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 20 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 93/2011.

Komission tänään hyväksymä päätös:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Lisätietoa ilmailusta EU:n päästökauppajärjestelmässä:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Lisätietoa EU:n päästökauppajärjestelmästä:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Yhteyshenkilö :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar