Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon kehtestab eeskirjad lennuettevõtjatele tasuta saastekvootide eraldamise kohta

Brüssel, 26. september 2011 – Täna astus Euroopa Komisjon olulise sammu, mis viib lennundussektori teiste kliimamuutusevastases võitluses osalevate majandusharude hulka. Alates 2012. aastast ühineb lennundussektor ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga. Euroopa Komisjon on avaldanud võrdlusalused, mille põhjal eraldatakse kasvuhoonegaaside tasuta saastekvoodid rohkem kui 900 lennuettevõtjale.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Võrdlusaluste avaldamine pakub lennuettevõtjatele kindlustunnet selle kohta, kui suur on iga-aastane saastekvootide arv, mis neile 2020. aastani tasuta eraldatakse. Praeguste turuhindade juures ulatub kümne aasta jooksul tasuta eraldatavate saastekvootide väärtus üle 20 miljardi euro. See potentsiaalne tulu annab lennuettevõtjatele võimaluse investeerida õhusõidukipargi ajakohastamisesse, kütusekulu vähendamisse ning mittefossiilsete lennukikütuste kasutamisse. Ehkki EL eelistab kahtlemata üleilmseid meetmeid, ei saa me lennundussektorit panustamisest vabastada pelgalt seetõttu, et rahvusvahelisel tasandil ei ole võimalik sel teemal kokku leppida. Seepärast otsustas EL 2008. aastal oma kavatuse teoks teha, jätkates samal ajal võitlust üleilmsete eeskirjade kehtestamise eest lennundussektoris, osaledes näiteks järgmisel ÜRO kliimaläbirääkimistel Durbanis.”

Võrdlusaluste avaldamine võimaldab lennuettevõtjatel välja arvutada neile kuni 2020. aastani tasuta eraldatavad saastekvoodid. Võrdlusaluseid on kaks – esimest kohaldatakse 2012. aasta kauplemisperioodil, teist aga 2013. aasta jaanuaris algaval kauplemisperioodil. Aastatel 2013–2020 eraldatakse lennuettevõtjatele 0.6422 saastekvooti 1000 tonnkilomeetri kohta, 2012. aastal aga 0.6797 saastekvooti tonnkilomeetri kohta.

Kauplemisperioodil 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2012 eraldatakse lennuettevõtjatele tasuta 85% saastekvootidest. Kauplemisperioodil 1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2020 on tasuta saastekvootide osakaal 82%, ülejäänud 15% saastekvootidest pannakse mõlemal kauplemisperioodil enampakkumisele ning ajavahemikus 2013–2020 kantakse 3% saastekvootidest uute turuletulijate ning kiiresti laienevate lennuettevõtjate jaoks loodud erireservi.

Võrdlusaluste arvutamiseks jagati 2012. aasta kauplemisperioodil kohaldatavate tasuta saastekvootide kogusumma ja 2013.–2020. aasta kauplemisperioodil kohaldatavate tasuta saastekvootide kogusumma nende tonnkilomeetrite summaga, mille lennuettevõtjad on märkinud komisjonile esitatud taotluses. Lennuettevõtjate taotlustes esitatud andmed põhinevad 2010. aastal tonnkilomeetrite kohta kogutud sõltumatult tõendatud andmetel.

Ametlikult eraldavad tasuta saastekvoodid konkreetsetele lennuettevõtjatele liikmesriigid, kes korrutavad iga lennuettevõtja poolt 2010. aasta kohta esitatud tonnkilomeetrite andmed võrdlusalusega. Liikmesriigid on kohustatud igale lennuettevõtjale eraldatava saastekvoodi suuruse kindlaks määrama kolme kuu jooksul pärast võrdlusaluseid käsitleva otsuse avaldamist.

Taust

ELi lennundussektori tekitatud saastekogused on alates 1990. aastast peaaegu kahekordistunud. Hinnanguliselt tekitab Brüsselist New Yorki ja sealt tagasi lendav õhusõiduk ligikaudu 800 kg CO2 iga reisija kohta. Lennundussektor annab ligikaudu 10% ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud kasvuhoonegaasiheitest.

Lennuettevõtjad vaatlesid 2010. aastal oma tegevust nii lendude kogupikkuse, reisijate arvu kui ka veetud kauba (mõõdetud tonnkilomeetrites) lõikes. 2010. aastal kogutud ja nõuetekohaselt tõendatud vaatlusandmete alusel on rohkem kui 900 lennuettevõtjat esitanud taotluse tasuta saastekvoodi saamiseks. Taotluse on esitanud kõik need ärilise lennutranspordiga tegelevad ettevõtjad, kelle käitatavatest lendudest märkimisväärne osa algab või lõpeb Euroopas. Aprillis 2013 peavad lennuettevõtjad esimest korda esitama saastekvootidega seotud teabe 2012. aastal ELi saabunud ja sealt lahkunud lendude kohta. Nii nagu tööstusrajatiste puhul, eraldatakse ka enamikule lennuettevõtjatest igal aastal tasuta saastekvoot.

Lennundussektori lülitamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi peaks prognooside kohaselt avaldama piiratud mõju piletihindadele. Süsinikdioksiidi praeguste hindade juures peaks üle Atlandi ookeani suunduvate lendude tegelik piletihind tõusma alla kahe euro, eeldusel et tasuta saastekvootide väärtust ei kanta üle reisijatele. Kui seda siiski tehakse, võib piletihind tõusta ligikaudu 12 euro võrra.

Kogu EMP-le tasuta eraldatavate saastekvootide kogus määrati kindlaks EMP Ühiskomitee 20. juuli 2011. aasta otsusega nr 93/2011, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond).

Komisjonis täna vastu võetud otsus asub aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Täiendav teave lennunduse rolli kohta ELi heitkogustega kauplemise süsteemis on aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Täiendav teavet ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kohta on aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Kontaktisik:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar