Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen fastsætter regler for tildeling af gratis emissionskvoter til luftfartsselskaber

Bruxelles, den 26. september 2011 - i dag tog Europa-Kommissionen et vigtigt skridt til at inddrage luftfartsbranchen på lige fod med andre økonomiske sektorer i bekæmpelsen af klimaændringer. Luftfart vil blive integreret i EU's emissions­handelsordning (EU ETS) fra 2012. Europa-Kommissionen har offentliggjort de benchmarks, der skal anvendes til at tildele gratis drivhusgasemissionskvoter til mere end 900 luftfartøjsoperatører.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "Med disse benchmarks får luftfartsselskaberne nu vished for, hvor mange gratis kvoter de vil modtage hvert år frem til 2020. Ud fra de aktuelle markedspriser er værdien af disse gratis kvoter mere end 20 mia. EUR over de næste ti år. Disse potentielle indtægter kunne anspore luftfartsselskaberne til at investere i en moderne flåde, en forbedret energieffektivitet og anvendelse af ikke-fossil flybrændstof. Skønt EU foretrækker en global indsats, kan vi ikke gå ind for, at luftfartsbranchen fritages for at bidrage, fordi der ikke kan opnås enighed på internationalt plan. Derfor besluttede EU i 2008 at tage dette skridt, men vi vil fortsat kæmpe for en global regulering af luftfart bl.a. i forbindelse med FN's kommende klimaforhandlinger i Durban".

Offentliggørelsen af benchmarks sætter luftfartsselskaberne i stand til at beregne deres tildeling af gratis kvoter frem til 2020. Et benchmark er beregnet for handelsperioden i 2012 og et andet for den handelsperiode, der indledes i januar 2013. I 2013 til 2020 vil et luftfartsselskab modtage 0.6422 kvoter pr. 1 000 ton-km, og i 2012 vil det modtage 0.6797 kvoter.

I handelsperioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012 vil 85 % af kvoterne til luftfartssektoren blive tildelt gratis til luftfartøjsoperatører. I perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020 vil andelen være 82 %. 15 % af de resterende kvoter i hver periode skal bortauktioneres, og i 2013-2020 vil 3 % blive sat til side i en særlig reserve til nytilkomne virksomheder og hurtigt voksende luftfartsselskaber.

Benchmark for hver periode blev beregnet ved at dividere den samlede årlige mængde af gratis kvoter for handelsperioden 2012 henholdsvis 2013-2020 med summen af tonkilometerdata ifølge de ansøgninger, luftfartøjsoperatørerne har indsendt til Kommissionen. Luftfartøjsoperatørernes tal er baseret på uafhængigt kontrollerede tonkilometeraktivitetsdata, der er registreret i hele kalenderåret 2010.

Den formelle tildeling af gratis kvoter til hver luftfartøjsoperatør gennemføres af medlemsstaterne, som vil gange de nævnte benchmark med hver enkelt luftfartøjsoperatørs opgivne tonkilometerdata for 2010. Medlemsstaterne har pligt til at fastsætte individuelle tildelinger inden tre måneder efter offentliggørelsen af benchmark-afgørelsen.

Baggrund

Luftfartens emissioner i EU er vokset hurtigt – faktisk er de fordoblet siden 1990. Det anslås, at et luftfartøj, der flyver fra Bruxelles til New York og retur, udstøder ca. 800 kg CO2 pr. passager. Luftfarten tegner sig for ca. 10 % af de drivhusgasemissioner, der er omfattet af EU ETS.

I løbet af 2010 overvågede luftfartsselskaberne deres aktivitet i form af tilbagelagt afstand, antal befordrede passagerer og transporteret fragt (målt i ton-km). På grundlag af disse overvågede og kontrollerede aktivitetsdata for 2010 ansøgte mere end 900 luftfartsselskaber om gratis tildelinger. Det drejer sig bl.a. om alle kommercielle luftfartsselskaber, der flyver til eller fra Europa i større omfang. I april 2013 vil luftfartsselskaber for første gang skulle aflevere kvoter for emissioner fra flyvninger, som ankom til og afgik fra EU i 2012. I lighed med industrianlæg vil luftfartsselskaberne modtage de fleste luftfartskvoter gratis på årsbasis.

Inddragelsen af luftfarten i EU ETS forventes kun at få begrænset indvirkning på billetpriserne. Ud fra de aktuelle CO2-priser vil de faktiske omkostninger pr. billet for transatlantiske flyvninger stige med mindre end 2 EUR, idet det antages, at passagererne ikke vil blive afkrævet betaling for værdien af de gratis kvoter. Skulle disse imidlertid blive overvæltet på passagererne, kunne billetprisen stige med omkring 12 EUR.

Antallet af kvoter til gratis uddeling i hele EØS-området er fastsat ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 93/2011 af 20. juli 2011 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen.

Den afgørelse, som Kommissionen har truffet i dag, kan læses på:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Der findes yderligere oplysninger om luftfarten i EU's emissionshandelsordning på:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Der findes oplysninger om EU’s emissionshandelsordning på:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

MEMO/11/631

Kontaktperson:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar