Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia face progrese în direcția cooperării în domeniul justiției și afacerilor interne în cadrul Parteneriatului estic

Bruxelles, 27 septembrie 2011 - Comisia Europeană a decis să intensifice cooperarea cu țările din cadrul Parteneriatului estic în domeniul justiției și afacerilor interne (JAI). Acțiunea UE în ceea ce privește dimensiunea externă a JAI a crescut constant în ultimii ani. Cooperarea în domenii precum politica în materie de vize, azil, gestionarea frontierelor, combaterea crimei organizate și reforma sistemului judiciar a contribuit la îmbunătățirea securității și a stabilității atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi în țările Parteneriatului estic și în UE. Comisia Europeană a publicat o comunicare menită să valorifice aceste progrese prin intensificarea dialogului și cooperării cu partenerii estici (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina).

Comisia se angajează să sprijine statul de drept în cooperarea cu partenerii noștri răsăriteni”, a declarat dna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Un sistem judiciar eficient nu este doar un drept fundamental, ci și un factor important pentru construirea unui cadru bazat pe încredere și pentru sprijinirea creșterii economice. Lansez tuturor țărilor din Parteneriatul estic invitația de a participa la cadrele multilaterale existente, în vederea creșterii cooperării în materie civilă și penală”.

Transmitem un semnal important al angajamentului UE în direcția cooperării active cu partenerii noștri estici în ceea ce privește mobilitatea bine gestionată și sigură. Angajamentul nostru în direcția consolidării mobilității și a contactelor interpersonale cu țările în cauză se bazează pe principiul drepturilor omului, al respectării democrației și al statului de drept. O cooperare continuă bazată pe încredere și respect în cadrul Parteneriatului estic este crucială dacă dorim să stimulăm mobilitatea și să răspundem în același timp provocărilor cum ar fi traficul de ființe umane, criminalitatea organizată și corupția”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

„Viziunea Parteneriatului estic este aceea a unui spațiu comun bazat pe libertate, democrație, statul de drept și justiție, un spațiu în care cooperarea politică este cât se poate de strânsă, integrarea economică este cât se poate de puternică, iar contactele interpersonale sunt cât se poate de intense. Am plăcerea de a anunța un nou pachet de măsuri importante care vor consolida cooperarea noastră în ceea ce privește promovarea drepturilor omului, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, precum și consolidarea mobilității. Această acțiune face parte dintr-un angajament reînnoit al Uniunii Europene față de vecinii săi răsăriteni în direcția consolidării cooperării în domeniul justiției și afacerilor interne”, a declarat dl Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate.

Bazându-se pe experiența dobândită în cursul primilor ani de cooperare în cadrul Parteneriatului estic, comunicarea detaliază unele propuneri concrete care vor intensifica și vor consolida cooperarea politică și operațională cu partenerii noștri răsăriteni. Comisia își propune să avanseze în direcția instituirii unui spațiu comun al justiției și afacerilor interne, în special prin eficientizarea și consolidarea cadrului de cooperare existent.

Context

Domeniul justiției și afacerilor interne are un loc important și de lungă durată pe ordinea de zi a dialogului și cooperării între UE și partenerii estici (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), atât la nivel bilateral, cât și multilateral. În special, experiența arată că punerea în practică a măsurilor destinate să faciliteze contactele interpersonale, realizată în paralel cu promovarea drepturilor fundamentale și a statului de drept, reprezintă o condiție prealabilă importantă pentru menținerea păcii și stabilității și are efecte pozitive asupra dezvoltării economice, culturale și sociale din toate țările implicate. Acesta a fost unul dintre principiile directoare ale Parteneriatului estic stabilite cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Praga, din 2009, de către UE și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

În Programul de la Stockholm, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte un plan cu privire la modalitățile de intensificare a cooperării în materie de justiție și afaceri interne în cadrul Parteneriatul estic. Necesitatea de a coopera în mod activ, în special în domeniul JAI, cu țările partenere din vecinătatea estică a fost subliniată din nou în comunicarea comună din 25 mai 2011 a Comisiei și a Înaltului Reprezentant, cu titlul „Un nou răspuns la o vecinătate în schimbare”, în concluziile Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc la 20 iunie 2011, precum și în contextul revizuirii în curs a abordării globale a migrației. Comunicarea Comisiei este un răspuns la aceste apeluri. Ea consolidează cadrul de cooperare în vigoare.

Consolidarea structurilor de cooperare la nivel bilateral, regional și multilateral

 • Eficientizarea cadrului de cooperare regională și multilaterală și acordarea unui loc mai important chestiunilor legate de JAI pe ordinea de zi a structurilor multilaterale din cadrul Parteneriatului estic, atât la nivel tehnic (de exemplu, prin instituirea unui nou grup privind migrația și azilul, care să încorporeze principalele activități ale procesului de la Söderköping), cât și la nivel politic (reuniunea ministerială în materie de JAI)

 • Creșterea coerenței relațiilor bilaterale printr-o compatibilitate sporită între structurile acordurilor de parteneriat și de cooperare (și ale viitoarelor acorduri de asociere)

 • Parteneriatele pentru mobilitate ar trebui să servească și în continuare drept cadru pentru dialogul și cooperarea operațională în chestiuni legate de migrația legală, de migrația ilegală, precum și de migrație și dezvoltare. Punerea la dispoziția tuturor partenerilor estici a posibilității de a semna un parteneriat pentru mobilitate, în funcție, bineînțeles, de progresele realizate și de situația migrației din țara interesată

 • Consolidarea cooperării între agențiile care își desfășoară activitatea în domeniul JAI (FRONTEX, Europol, Eurojust, CEPOL, Biroul European de Sprijin pentru Azil și Agenția pentru Drepturi Fundamentale) și partenerii estici

 • Consolidarea cooperării într-o serie de domenii, cum ar fi lupta împotriva corupției, statul de drept, migrația, mobilitatea și gestionarea frontierelor, azilul și protecția internațională, lupta împotriva criminalității organizate și terorismului, precum și protecția datelor

 • Introducerea unui mecanism suplu de monitorizare a acțiunilor întreprinse în vederea îmbunătățirii coerenței dintre diferitele operațiuni puse în practică de UE și statele sale membre

Principiile fundamentale de cooperare cu partenerii estici

Cooperarea cu partenerii estici ar trebui să se bazeze pe patru principii fundamentale:

 • Diferențierea – modul în care avansează cooperarea depinde de progresele individuale înregistrate de țara parteneră în ceea ce privește agenda sa de reformă în materie de JAI

 • Condiționalitatea - intensificarea cooperării cu partenerii estici trebuie să fie treptată și condiționată de progresele realizate și de succesul cooperării în domeniile convenite

 • Coerența politicilor – cooperarea cu partenerii estici în materie de JAI va fi considerată în contextul politicii externe globale a UE și al altor politici relevante

 • Cooperarea regională între partenerii estici este crucială pentru a răspunde provocărilor transfrontaliere în domeniul JAI și ar trebui să fie încurajată în continuare

 • Promovarea unei mai mari implicări a societății civile în crearea și respectarea agendei de cooperare în materie de JAI, în special în ceea ce privește contactele interpersonale.

Pentru mai multe informații

Pagina de internet a DG Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar