Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den inre marknaden ur allmänhetens perspektiv: en ögonblicksbild av vad invånarna och företagen är angelägna om

Bryssel den 26 september 2011 – Människor i Europa är i allmänhet nöjda med de möjligheter som den inre marknaden kan erbjuda i form av ett större urval av varor (74 %), fler jobb (52 %) och rättvis konkurrens (47 %). Å andra sidan uppfattas den inre marknaden som något som endast gynnar stora företag (62 %), medför sämre arbetsvillkor (51 %) och som inte är till fördel för fattiga och missgynnade människor (53 %). 28 % av de som tillfrågats överväger att jobba utomlands i framtiden. Detta är några av de viktigaste resultaten av den senaste Eurobarometerundersökningen om den inre marknaden och de visar också att många människor i Europa inte känner till den inre marknaden och dess fördelar (35 %).

Det här videoklippet innehåller en sammanfattning av en del av de uppgifter som lämnats av de svarande:

Europeiska kommissionen har även sammanställt de 20 vanligaste problemen som människor och företag i EU stöter på när de reser, flyttar eller arbetar utomlands. Rapporten, som ska utarbetas i enlighet med inremarknadsakten (IP/11/469), behandlar frågor som t.ex. yrkeskvalifikationer, social trygghet, skattehinder, tillgång till finansiering och e-handel.

Om man undanröjer dessa hinder och ser till att den inre marknaden fungerar bättre kan tillväxten och förtroendet för den inre marknaden öka. Detta är skälet till att kommissionen arbetar för att undanröja dessa problem och inom många av de problemområden som identifierats har arbetet redan påbörjats. Exempelvis kommer kommissionen före utgången av 2011 att lägga fram förslag till en modernisering av systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer (IP/11/767) och förbättrade möjligheter till offentlig upphandling (IP/11/785). Efter förslag från Europeiska kommissionen i april 2011 bör kostnaderna för patent i Europa minska med 80 % under de kommande åren (IP/11/470). För närmare uppgifter om de åtgärder som vidtagits se MEMO/11/630.

– Europas invånare och företag har uppmärksammat oss på viktiga frågor. De har visat för oss var den inre marknaden inte fungerar ordentligt. Vid nästa månads forum för den inre marknaden kommer vi att undersöka dessa problem mer ingående och förhoppningsvis komma överens om hur de på bästa sätt kan åtgärdas. Jag ser fram emot konkreta förslag från deltagarna till hur man kan få den inre marknaden att fungera bättre, och ett gemensamt åtagande från alla för att få saker och ting att hända, säger kommissionens ledamot för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier.

Bakgrund

Eurobarometer

Resultaten ger en detaljerad bild av hur den inre marknaden uppfattas både i EU och i enskilda medlemsländer. Sociala attityder till centrala principer för den inre marknaden bedöms, t.ex. rätten att arbeta i ett annat medlemsland, samtidigt som det framgår vilka länder som är mest och minst positiva till tanken på EU:s inre marknad. Undersökningen mäter också attityder till offentlig upphandling med deltagande av utländska företag, till varumärkesförfalskning och pirattillverkning, och till medborgarnas rättigheter.

De 20 viktigaste problemen

Rapporten ger en överblick över faktiska hinder på den inre marknaden. Den bygger på en analys av klagomål som hanterats av kommissionen och dess stödtjänster (Solvit, Ditt Europa – Rådgivning, Enterprise Europe Network, europeiska konsumentcentrum, informationstjänsten Europa direkt, det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar Eures) och resultaten från den senaste Eurobarometern och fokusgruppundersökningar 1.

De 20 viktigaste problemområdena har identifierats utan rangordning. För varje problem har kommissionen kartlagt en eller flera möjliga bakomliggande orsaker (huruvida problemet handlar om information, genomförande eller brister i lagstiftningen) på grundval av de praktiska erfarenheter som undersökts. Generellt bekräftar rapporten om de 20 viktigaste problemen att det fortfarande finns en klyfta mellan förväntningarna och verkligheten på den inre marknaden och att denna klyfta beror på följande inbördes relaterade brister:

  • En informationsklyfta. Ofta känner människor inte till eller förstår sina rättigheter i tillräcklig utsträckning och vet inte var de ska söka information eller hjälp.

  • En klyfta avseende genomförande. På många områden finns en klyfta mellan EU:s regelverk och det sätt på vilket det genomförs och tillämpas i praktiken.

  • En klyfta avseende lagstiftning. På vissa områden motsvarar inte EU:s regelverk invånarnas och företagens förväntningar.

Rapporten om de 20 viktigaste problemen kommer att ligga till grund för en diskussion vid forumet för den inre marknaden (Simfo) den 2–4 oktober. Simfo samarrangeras med det polska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet, och ska ge invånare, intressegrupper och beslutsfattare på alla nivåer möjlighet att tillsammans diskutera läget på den inre marknaden. Detta kommer att ske inom ramen för åtta seminarier, och några av de problem som kartlagts och som kommer att diskuteras är erkännande av yrkeskvalifikationer, utstationering av arbetstagare och grundläggande sociala rättigheter, samt förbättring av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling.

Kommissionen avser att upprepa arrangemanget i framtiden för att göra det lättare att bedöma var framsteg har gjorts, och var större insatser skulle kunna göras för att se till att den inre marknaden motsvarar förväntningarna. Detta kommer i sin tur att ligga till grund för den politiska debatten om nya initiativ som ska vidtas.

Mer information:

De 20 viktigaste problemen

Resultaten från Eurobarometern

Forum för den inre marknaden

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 2964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar