Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

jednotný trh očami ľudí: prehľad o názoroch a obavách občanov a podnikov

Brusel 26. septembra 2011 – Európski občania sú vo všeobecnosti spokojní s možnosťami, ktoré ponúka jednotný trh, ak ide o väčší výber produktov (74 %), viac pracovných miest (52 %) a spravodlivú hospodársku súťaž (47 %). Na druhej strane občania majú pocit, že z jednotného trhu majú prospech iba veľké spoločnosti (62 %), že jednotný trh zhoršuje pracovné podmienky (51 %) a neposkytuje výhody chudobným a znevýhodneným ľuďom (53 %). 28 % oslovených zvažuje v budúcnosti prácu v zahraničí. To sú niektoré kľúčové výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa jednotného trhu. Z výsledkov takisto vyplýva, že veľa občanov Európy si neuvedomuje existenciu jednotného trhu a jeho výhody (35 %).

Niektoré z postojov respondentov obsahuje tento videopríspevok:

Európska komisia takisto zhrnula 20 najčastejších problémov, ktorým čelia občania a podniky v EÚ počas cestovania do zahraničia, sťahovania za prácou alebo pri práci v zahraničí. Správa, ktorej vypracovanie si vyžiadal Akt o jednotnom trhu (IP/11/469), sa zaoberá otázkami, ako napríklad odborná kvalifikácia, sociálne zabezpečenie, daňové bariéry, prístup k financovaniu a online nakupovanie.

Odstránenie týchto prekážok a zlepšenie fungovania jednotného trhu môže pomôcť posilniť rast a zvýšiť dôveru v neho. Preto sa Komisia zameriava na odstránenie týchto problémov. V mnohých problémových oblastiach sa už začali príslušné práce. Komisia napríklad pred koncom roka 2011 pripraví návrhy na modernizáciu systému uznávania odborných kvalifikácií (IP/11/767) a zlepšiť prístup k verejnému obstarávaniu (IP/11/785). Na základe návrhov Európskej komisie z apríla 2011 by sa náklady na patenty v Európe mali v nadchádzajúcich rokoch znížiť o 80 % (IP/11/470). Viac podrobností o prijatých opatreniach nájdete v dokumente MEMO/11/630.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Európski občania a podniky nás upozornili na významné problémy. Ukázali nám, kde jednotný trh riadne nefunguje. Na fóre o jednotnom trhu, ktoré sa bude konať budúci mesiac, podrobíme tieto prekážky podrobnej analýze a dúfam, že sa dohodneme na najlepšom spôsobe, ako ich odstrániť. Teším sa na praktické návrhy účastníkov, ako zlepšiť fungovanie jednotného trhu, ako aj na spoločný záväzok všetkých splniť tento cieľ.“

Kontext

Eurobarometer

Výsledky poskytujú podrobnú analýzu o úrovni, na ktorej je jednotný trh chápaný v rámci EÚ, ako aj v jednotlivých členských štátoch. V Eurobarometri sa posudzujú sociálne postoje ku kľúčovým zásadám jednotného trhu, ako je právo občanov pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte, a vytvára sa obraz o tom, občania ktorých štátov sú najviac a najmenej pozitívne naklonení idei jednotného trhu EÚ. V tomto prieskume sa takisto merajú postoje k verejnému obstarávaniu, ktoré môže zahŕňať zahraničné spoločnosti, postoje k falšovaniu a pirátstvu, ako aj k právam občanov.

20 najväčších obáv

Správa ponúka prehľad o prekážkach, ktoré bránia reálnemu fungovaniu jednotného trhu. Opiera sa o analýzu sťažností, ktorými sa zaoberá Komisia a jej asistenčné služby [SOLVIT, Your Europe Advice (Vaša Európa – Poradenstvo), sieť Enterprise Europe Network, European Consumer Centres (Európske spotrebiteľské centrá), Europe Direct Contact Centre (Kontaktné centrum Europe Direct), EURES-European Employment Service (Európska služba zamestnanosti)] v kombinácii s výsledkami posledných prieskumov Eurobarometra a prieskumov v cieľových skupinách1.

Bez stanovenia poradia sa určilo 20 hlavných problematických oblastí. Pri každom probléme útvary Komisie na základe preskúmania skúseností z praxe určili jednu alebo viac základných príčin (či má problém charakter nedostatkov v informovanosti, pri realizácii alebo v právnych predpisoch). Vo všeobecnosti má 20 najvážnejších problémov spoločné to, že stále existuje rozdiel medzi očakávaniami a realitou na jednotnom trhu a že tento rozdiel vychádza s týchto vzájomne prepojených nedostatkov:

  • Nedostatky v informovanosti: Ľudia často nedostatočne poznajú alebo nedostatočne chápu svoje práva a nevedia, kde majú hľadať informácie alebo pomoc,

  • Nedostatky v realizácii: V mnohých oblastiach možno pozorovať rozdiely medzi právnym rámcom EÚ a spôsobom, akým sa zavádza a uplatňuje v praxi,

  • Nedostatky v legislatíve: V niektorých oblastiach samotný právny rámec EÚ nezodpovedá očakávaniam občanov a podnikov.

Správa o 20 hlavných problémoch bude tvoriť základ pre diskusiu na fóre o jednotnom trhu (SIMFO), ktoré sa bude konať od 2. do 4 októbra. Spoluorganizátormi SIMFO sú poľské predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament. Občania, zainteresované subjekty a tvorcovia politík na všetkých riadiacich úrovniach sa stretnú, aby diskutovali o stave jednotného trhu. Diskutovať sa bude v rámci ôsmich seminárov, konkrétne o niektorých zistených problémoch, ako sú: uznávanie odborných kvalifikácií, zamestnávanie a základné sociálne práva, zlepšenie fungovania právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania v EÚ.

Útvary Komisie plánujú v budúcnosti zopakovať tento prieskum, aby bolo možné posúdiť, kde sa dosiahol pokrok, a kde naopak treba vynaložiť viac úsilia, aby jednotný trh splnil to, čo sľubuje. Tým sa získajú informácie na účely politickej diskusie o nových prijímaných iniciatívach.

Ďalšie informácie:

20 najväčších obáv

výsledky prieskumu Eurobarometra

fórum o jednotnom trhu

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar