Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Jednolity rynek oczami ludzi: przegląd opinii i zastrzeżeń obywateli i przedsiębiorców

Bruksela, 26 września 2011 r. – Europejczycy są zasadniczo zadowoleni z możliwości, jakie daje im jednolity rynek pod względem wyboru produktów (74%), miejsc pracy (52%) i uczciwej konkurencji (47%). Z drugiej strony jednolity rynek jest postrzegany jako korzystny jedynie dla dużych firm (62%), odpowiedzialny za pogorszenie się warunków pracy (51%) oraz niezapewniający żadnych korzyści najuboższym i najbardziej pokrzywdzonym (53%). 28% badanych osób rozważa podjęcie w przyszłości pracy za granicą. Oto najważniejsze wyniki najnowszego badania Eurobarometru dotyczącego jednolitego rynku. Pokazują one także, że wielu Europejczyków nie jest świadomych istnienia jednolitego rynku i korzyści jakie on ze sobą niesie (35%).

Niektóre uwagi respondentów przedstawiono w poniższym przekazie wideo:

Komisja Europejska sporządziła także wykaz 20 najczęściej występujących problemów, na jakie w trakcie podróży, przemieszczania się lub pracy za granicą napotykają obywatele i przedsiębiorcy w UE. Raport, sporządzony na podstawie Aktu o jednolitym rynku (IP/11/469), traktuje o takich kwestiach, jak, między innymi, kwalifikacje zawodowe, zabezpieczenie socjalne, bariery podatkowe, dostęp do finansowania oraz zakupy w internecie.

Eliminując te ograniczenia i usprawniając funkcjonowanie jednolitego rynku można przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zaufania obywateli. Dlatego też Komisja skupia się na rozwiązaniu tych problemów. W wielu obszarach prace są już w toku. Na przykład do końca 2011 r., Komisja przedstawi wnioski w sprawie udoskonalenia systemu uznawania kwalifikacji zawodowych (IP/11/767) i poprawy dostępu do udziału w realizacji zamówień publicznych (IP/11/785). W wyniku przedstawionych przez Komisję Europejską w kwietniu 2011 r. wniosków, koszt patentów w Europie powinien spaść o 80% w najbliższych latach (IP/11/470). Dodatkowe informacje na temat podejmowanych działań znajdują się w MEMO/11/630.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Obywatele i przedsiębiorcy w Europie zwrócili nam uwagę na szereg istotnych kwestii. Wskazali nam obszary, w których jednolity rynek nie działa prawidłowo. W trakcie przyszłomiesięcznego forum poświęconego jednolitemu rynkowi kwestie te poddamy szczegółowej analizie i miejmy nadzieję, że uda się nam znaleźć najlepsze rozwiązania. Jesteśmy otwarci na wszelkie praktyczne sugestie ze strony uczestników tego forum służące udoskonaleniu jednolitego rynku i oczekujemy wspólnego zaangażowania na rzecz ich wdrożenia w życie.

Kontekst

Eurobarometr

Wyniki zawierają szczegółową analizę stopnia zrozumienia idei jednolitego rynku zarówno w całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Badanie ocenia społeczne podejście do najważniejszych zasad jednolitego rynku, takich jak prawo obywateli do pracy w dowolnym państwie członkowskim, a także daje obraz tych krajów, które w największym i najmniejszym stopniu sprzyjają idei unijnego jednolitego rynku. Ocenia ono także podejście do zamówień publicznych, w których mogą brać udział zagraniczne firmy, do podróbek i piractwa, a także do kwestii praw obywateli.

20 najważniejszych zastrzeżeń

Raport zawiera zestawienie problemów występujących na jednolitym rynku stanowiących przykłady prosto z życia. Opiera się on na analizie skarg rozpatrywanych przez Komisję i jej służby wspomagające (SOLVIT, Twoja Europa - Porady, Europejska Sieć Przedsiębiorczości, Europejskie Centrum Konsumenckie, punkt kontaktowy Europe Direct, EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia) w powiązaniu z wynikami najnowszego badania Eurobarometru i badań prowadzonych przez grupy dyskusyjne1.

Wskazano 20 najważniejszych kwestii problematycznych bez ustalania kolejności według ich wagi. Dla każdego obszaru służby Komisji określiły jedną lub kilka głównych przyczyn (czy jest to kwestia braku informacji, problem na poziomie wdrożenia czy luki prawne) w oparciu o analizowane doświadczenie praktyczne. Zasadniczo raport z 20 najważniejszymi zastrzeżeniami potwierdza, że nadal istnieją rozbieżności między oczekiwaniami i rzeczywistością jednolitego rynku, które wynikają z powiązanych ze sobą następujących nieprawidłowości:

  • kwestia braku informacji: ludzie często niedostatecznie znają lub rozumieją swoje prawa i nie wiedzą, gdzie szukać informacji lub pomocy;

  • problem na poziomie wdrożenia: w wielu obszarach zauważalne są rozbieżności między ramami prawnymi a sposobem wykonania przepisów i ich stosowania w praktyce;

  • luka prawna: w niektórych obszarach przepisy unijne nie odpowiadają na oczekiwania obywateli i przedsiębiorców.

Raport zawierający 20 najważniejszych zastrzeżeń stanowić będzie podstawę dyskusji na forum poświęconym jednolitemu rynkowi (SIMFO) w dniach 2-4 października. SIMFO jest współorganizowane przez polską prezydencję w Radzie UE i Parlament Europejski, i zgromadzi obywateli, zainteresowane strony oraz decydentów reprezentujących wszystkie poziomy administracyjne wokół dyskusji na temat stanu realizacji jednolitego rynku. W ramach forum dyskusja toczyć się będzie w ośmiu grupach roboczych i dotyczyć będzie niektórych zgłoszonych kwestii, takich jak uznawanie kwalifikacji zawodowych, oddelegowywanie pracowników oraz podstawowe prawa socjalne, poprawa funkcjonowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w UE.

Służby Komisji zamierzają w przyszłości ponownie przeprowadzić badania, aby ocenić uzyskany postęp, a także uzyskać informacje na temat obszarów wymagających jeszcze większych wysiłków na rzecz realizacji celów jednolitego rynku. To z kolei pozwoli przeprowadzić polityczną debatę na temat niezbędnych inicjatyw.

Dodatkowe informacje:

20 najważniejszych zastrzeżeń

Wyniki badania Eurobarometru

Forum poświęcone jednolitemu rynkowi

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontakt :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar