Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De interne markt door de ogen van de mensen: een momentopname van de meningen en zorgen van burgers en ondernemingen

Brussel, 26 september 2011 – De Europese burgers zijn over het algemeen tevreden over de mogelijkheden die de interne markt hen biedt met betrekking tot een grotere keuze aan producten (74%), meer banen (52%) en eerlijke concurrentie (47%). Van de andere kant wordt de interne markt beschouwd als iets wat alleen in het voordeel is van grote ondernemingen (62%), zorgt voor slechtere arbeidsomstandigheden (51%) en niet bedoeld is voor arme en achtergestelde mensen (53%). 28% van de respondenten overweegt in de toekomst in het buitenland te gaan werken. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de meest recente Eurobarometer-enquête over de interne markt. Ook blijkt dat vele Europeanen niet goed ingelicht zijn over de interne markt en de voordelen daarvan (35%).

Enkele elementen die door de respondenten worden aangedragen, zijn samengevat in deze video:

De Europese Commissie heeft ook een overzicht gemaakt van de 20 meest voorkomende problemen waarmee burgers en bedrijven in de EU geconfronteerd worden als zij in het buitenland reizen of werkzaam zijn. Het verslag, dat op grond van de Single Market Act (IP/11/469) is opgesteld, gaat over zaken zoals beroepskwalificaties, sociale zekerheid, fiscale belemmeringen, toegang tot financiering en internetwinkelen, om er maar enkele te noemen.

Als we deze belemmeringen kunnen wegnemen en de interne markt beter kunnen doen werken, kan dit helpen om de groei te stimuleren en het vertrouwen erin te vergroten. Daarom wil de Commissie er alles aan doen om deze problemen uit de weg te ruimen. Op veel van deze gebieden zijn er reeds werkzaamheden aan de gang. Zo zal de Commissie vóór eind 2011 voorstellen doen om het systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties te moderniseren (IP/11/767) en de toegang tot overheidsopdrachten te verbeteren (IP/11/785). Als de voorstellen van de Europese Commissie van april 2011 worden goedgekeurd, moeten de kosten van octrooien in Europa de komende jaren met 80% worden verlaagd (IP/11/470). Voor nadere bijzonderheden over de genomen maatregelen, zie MEMO/11/630.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, verklaarde in dit verband: "De Europese burgers en bedrijven hebben belangrijke vraagstukken onder de aandacht gebracht. Zij hebben ons gezegd waar de interne markt nog niet goed functioneert. Op het forum voor de interne markt volgende maand zullen wij deze belemmeringen grondig bekijken en hopelijk overeenstemming bereiken over de beste manier om ze uit de weg te ruimen. Ik kijk nu uit naar concrete voorstellen van de deelnemers om de werking van de interne markt te verbeteren en naar een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen om de zaak aan het rollen te krijgen".

Achtergrond

Eurobarometer

De resultaten laten uitgebreid zien in welke mate de interne markt wordt begrepen, zowel in de EU als geheel als in de afzonderlijke lidstaten. Ze verduidelijken de sociale attitude tegenover de fundamentele beginselen van de interne markt, zoals het recht van de burgers om in alle lidstaten te werken, en geven ook een beeld van welke landen het meest en het minst positief tegenover het idee van een Europese eengemaakte markt staan. Ook de houding ten aanzien van overheidsopdrachten waarbij buitenlandse ondernemingen betrokken kunnen zijn, namaak en piraterij en de rechten van de burgers worden belicht.

De 20 grootste punten van zorg

Het verslag biedt een momentopname van de reële belemmeringen op de interne markt. Het is gebaseerd op een analyse van klachten door de Commissie en de haar assisterende diensten (SOLVIT, Uw Europa – Advies, Enterprise Europe Network, Europese consumentenverenigingen, Europe Direct-infolijn voor de burger, EURES-European Employment Service), gecombineerd met de resultaten van de recente Eurobarometer-enquêtes en doelgroeponderzoeken1.

Daaruit zijn de 20 grootste punten van zorg naar voren gekomen, zonder dat evenwel een volgorde van belangrijkheid is opgesteld. Voor elk punt hebben de diensten van de Commissie een of meer mogelijke grondoorzaken aangewezen (of het een probleem van gebrekkige informatie, inadequate uitvoering of leemten in de wetgeving is) op basis van de onderzochte praktijkervaringen. Algemeen gesproken bevestigt het verslag over de 20 grootste punten van zorg dat er nog steeds een kloof bestaat tussen de verwachtingen en de realiteit op de interne markt en dat deze kloof het gevolg is van een aantal onderling samenhangende tekortkomingen.

  • Gebrekkige informatie: Vaak hebben de mensen niet genoeg weet van of inzicht in hun rechten en weten ze niet waar ze voorlichting of bijstand kunnen krijgen;

  • Inadequate uitvoering: Op een groot aantal gebieden is er een kloof tussen het Europese rechtskader en de wijze waarop dit in de praktijk wordt uitgevoerd en toegepast;

  • Leemten in de wetgeving: Op sommige gebieden voldoet het EU-rechtskader zelf niet aan de verwachtingen van burgers en ondernemingen.

Het verslag over de 20 grootste punten van zorg zal als basis dienen voor een discussie tijdens het Forum voor de interne markt (SIMFO) op 2-4 oktober. Het SIMFO wordt georganiseerd in samenwerking met het Poolse voorzitterschap van de Raad van de EU en het Europees Parlement en brengt burgers, belanghebbenden en beleidsmakers op alle overheidsniveaus samen om de situatie van de interne markt te bespreken. Dit zal gebeuren in het kader van acht workshops, waarin zal worden gedebatteerd over een aantal onderwerpen zoals: erkenning van beroepskwalificaties, detachering van werknemers en sociale grondrechten, en verbetering van de werking van de Europese wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten.

De diensten van de Commissie zijn voornemens dit in de toekomst te herhalen om te kunnen nagaan waar de vooruitgang gestaag is en waar daarentegen meer inspanningen kunnen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de interne markt zijn beloften waarmaakt. Dit zal op zijn beurt het politieke debat over eventuele nieuwe initiatieven voeden.

Voor nadere informatie:

De 20 grootste punten van zorg

Resultaten van de Eurobarometer

Forum voor de interne markt

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar