Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vienotais tirgus cilvēku uztverē: aktuālā informācija par iedzīvotāju un uzņēmumu uzskatiem un redzējumiem

Briselē, 2011. gada 26. septembrī. Kopumā Eiropas iedzīvotāji ir apmierināti ar vienotā tirgus sniegtajām iespējām attiecībā uz produktu plašāku izvēli (74 %), vairāk darbavietām (52 %) un godīgu konkurenci (47 %). No otras puses, tiek uzskatīts, ka no vienotā tirgus labumu gūst tikai lielie uzņēmumi (62 %), ka tas pasliktina darba apstākļus (51 %) un ka nabadzīgajiem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem no tā nav nekāda labuma (53 %). 28 % no respondentiem apsver iespēju nākotnē strādāt ārzemēs. Šie ir daži no svarīgākajiem jaunās Eurobarometer aptaujas par vienoto tirgu rezultātiem. Tie liecina arī par to, ka daudzi Eiropas iedzīvotāji nezina par vienoto tirgu un tā sniegtajām priekšrocībām (35 %).

Daži no respondentu sniegtajiem viedokļiem ir apkopoti šajā video:

Eiropas Komisija ir arī apkopojusi informāciju par tām 20 problēmām, ar kurām ES uzņēmumi un iedzīvotāji saskaras, ceļojot, pārceļoties uz ārzemēm vai tajās strādājot. Ziņojumā, kas bija nepieciešams saskaņā ar Vienotā tirgus aktu (IP/11/469), ir aplūkota profesionālā kvalifikācija, sociālais nodrošinājums, nodokļu radītie šķēršļi, pieeja finansējumam un iepirkšanās tiešsaistē u.c.

Šo šķēršļu novēršana un vienotā tirgus darbības uzlabošana varētu palīdzēt veicināt izaugsmi un vairot ticību tam. Tieši tāpēc Komisija ir pievērsusies šo problēmu risināšanai. Darbs ir sācies jau daudzās no jomām, kurās problēmas konstatētas. Piemēram, līdz 2011. gada beigām Komisija nāks klajā ar ierosinājumiem, kā modernizēt profesionālās kvalifikācijas sistēmu (IP/11/767) un uzlabot piekļuvi publiskā iepirkuma iespējām (IP/11/785). Pēc Eiropas Komisijas 2011. gada aprīļa ierosinājumiem turpmākajos gados patentu izmaksām Eiropā vajadzētu samazināties par 80 % (IP/11/470). Sīkākai informācijai par īstenotajiem pasākumiem, sk. MEMO/11/630.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi ir vērsuši mūsu uzmanību uz svarīgām problēmām. Viņi ir norādījuši jomas, kurās vienotais tirgus nedarbojas pienācīgi. Nākamā mēneša vienotā tirgus forumā mēs padziļināti izpētīsim šos šķēršļus un, cerams, vienosimies par to, kā tos vislabāk novērst. Es ceru uz dalībnieku praktiskiem priekšlikumiem, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību, un uz kopēju apņemšanos to īstenošanai."

Pamatinformācija

Eurobarometer aptauja

Rezultāti ir detalizēta analīze par to, kāda ir vienotā tirgus izpratne gan visā ES, gan atsevišķās dalībvalstīs. Ir novērtēts sabiedrības viedoklis par vienotā tirgus pamatprincipiem, piemēram, par pilsoņu tiesībām strādāt jebkurā dalībvalstī, kas ļauj spriest arī par to, kurās valstīs ir vispozitīvākā un visnegatīvākā attieksme pret ES vienotā tirgus ideju. Aptaujā ir noteikta arī attieksme pret publisko iepirkumu, kurā var būt iesaistīti ārvalstu uzņēmumi, pret viltošanu un pirātismu un pret pilsoņu tiesībām.

20 galvenās problēmas

Ziņojumā pieejama aktuālā informācija par reāliem šķēršļiem, kas sastopami vienotajā tirgū. Tas pamatojas uz to sūdzību analīzi, kuras izskatījusi Komisija un tās palīgdienesti (SOLVIT, dienests "Tavs Eiropas padomdevējs", Uzņēmumu Eiropas tīkls, Eiropas patērētāju centri, Europe Direct kontaktcentrs, EURES – Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls), apvienojumā ar nesenās Eurobarometer aptaujas rezultātiem un mērķa grupu aptauju rezultātiem1.

Nesakārtojot tās svarīguma secībā, ir noteiktas 20 galvenās problēmjomas. Pamatojoties uz izpētīto praktisko pieredzi, katrai problēmai Komisijas dienesti ir noteikuši vienu vai vairākus iespējamos galvenos cēloņus (neatkarīgi no tā, vai problēma saistīta ar informācijas, īstenošanas vai tiesību aktu nepilnībām). Kopumā 20 galveno problēmu ziņojums apstiprina, ka joprojām pastāv atšķirības starp to, kas no vienotā tirgus tiek sagaidīts, un to, kāds tas ir patiesībā, kā arī to, ka šīs atšķirības rada minētās savstarpēji saistītās nepilnības:

  • Informācijas nepilnības. Bieži vien cilvēki pietiekami nepārzina vai neizprot savas tiesības un nezina, kur meklēt informāciju vai palīdzību;

  • Īstenošanas nepilnības. Daudzās jomās var novērot nepilnības starp ES tiesisko regulējumu un to, kā tas tiek īstenots un piemērots praksē;

  • Likumdošanas nepilnības. Dažās jomās ES tiesiskais regulējums neatbilst tam, ko no tā cer sagaidīt iedzīvotāji un uzņēmumi.

Minētais 20 galveno problēmu ziņojums būs izejas punkts diskusijām 2.–4. oktobrī paredzētajā vienotā tirgus forumā (SIMFO). SIMFO tiek organizēts kopā ar ES Padomes prezidējošo valsti Poliju un Eiropas Parlamentu, un pulcinās iedzīvotājus, ieinteresētās personas un visu pārvaldes līmeņu politikas veidotājus nolūkā apspriest vienotā tirgus situāciju. Tas norisināsies kā astoņi darbsemināri, kuros tiks apspriesta virkne konstatēto problēmu, piemēram: profesionālās kvalifikācijas atzīšana, darba ņēmēju norīkošana un sociālās pamattiesības, kā arī ES publiskā iepirkuma tiesību aktu darbības uzlabošana.

Komisijas dienesti šādu pētījumu atkārtos, lai palīdzētu novērtēt, kurās jomās panākts progress un kurās vajadzētu pielikt lielākas pūles, lai panāktu, ka vienotais tirgus atbilst uz to liktajām cerībām. Šādu jomu noteikšana, savukārt, būs signāls politiskajās debatēs apspriest jaunu iniciatīvu pieņemšanu.

Sīkāka informācija

20 galvenās problēmas

Eurobarometer rezultāti

Vienotā tirgus forums

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar