Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Bendroji rinka žmonių akimis. Trumpa gyventojų ir įmonių nuomonių ir probleminių sričių apžvalga

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 26 d. Apskritai Europos piliečiai yra patenkinti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis, t. y. didesniu gaminių pasirinkimu (74 %), platesne darbo vietų pasiūla (52 %) ir sąžininga konkurencija (47 %). Kita vertus, manoma, kad bendroji rinka duoda naudos tik didelėms įmonėms (62 %), lemia darbo sąlygų prastėjimą (51 %) ir neteikia jokių privalumų neturtingiems ir socialiai remtiniems žmonėms (53 %). 28 % apklaustųjų ateityje ketina dirbti kitoje šalyje. Tai keletas pagrindinių paskutinės Eurobarometro apklausos apie bendrąją rinką išvadų. Rezultatai taip pat rodo, kad nemažai europiečių nežino, kas yra bendroji rinka ir kokia jos nauda (35 %).

Kai kurie respondentų atsakymai apibendrinti šiame filmuke:

Be to, Europos Komisija sudarė sąrašą dvidešimties dažniausiai pasitaikančių problemų, su kuriomis susiduria užsienyje keliaujantys ar dirbantys arba svetur persikeliantys ES gyventojai ir įmonės. Bendrosios rinkos aktu (IP/11/469) numatytoje ataskaitoje aptariami, be kita ko, tokie klausimai: profesinė kvalifikacija, socialinė apsauga, mokestinės kliūtys, galimybės gauti finansavimą, prekyba internetu ir t. t.

Pašalinus šias kliūtis ir sudarius sąlygas bendrajai rinkai geriau veikti, galima paskatinti augimą ir sustiprinti pasitikėjimą ja. Todėl Komisija ir siekia spręsti šias problemas. Daugelyje probleminių sričių darbas jau įsibėgėjo. Pavyzdžiui, iki 2011 m. pabaigos Komisija pateiks pasiūlymus atnaujinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisykles (IP/11/767) ir plėsti galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (IP/11/785). Įgyvendinus Europos Komisijos pasiūlymus, pateiktus 2011 m. balandį, patentų kaina Europoje per ateinančius metus turėtų sumažėti 80 % (IP/11/470). Daugiau informacijos apie tai, kokių veiksmų imtasi, galima rasti MEMO/11/630.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Europos gyventojai ir įmonės atkreipė mūsų dėmesį į svarbias problemas. Jie nurodė, kokiose srityse bendroji rinka neveikia tinkamai. Kitą mėnesį Bendrosios rinkos forume iš esmės nagrinėsime šias kliūtis ir, tikėkimės, sutarsime dėl to, kaip jas veiksmingiausiai šalinti. Tikiuosi, kad dalyviai pateiks praktinių pasiūlymų, kaip tobulinti bendrosios rinkos veikimą, ir drauge įsipareigos imtis reikiamų veiksmų.“

Pagrindiniai faktai

Eurobarometras

Apklausos rezultatai leidžia išsamiai įvertinti, kaip bendroji rinka suvokiama tiek visoje ES, tiek atskirose valstybėse narėse. Joje vertinamas visuomenės požiūris į pagrindinius bendrosios rinkos principus, tokius kaip gyventojų teisė dirbti bet kurioje valstybėje narėje, ir nušviečiama, kuriose šalyse ES bendrosios rinkos idėjai pritariama labiausiai, o kuriose – mažiausiai. Apklausoje taip pat vertinamas požiūris į viešuosius pirkimus, kuriuose gali dalyvauti užsienio įmonės, taip pat į padirbinėjimą, piratavimą ir piliečių teises.

20 pagrindinių probleminių sričių

Ataskaitoje apibendrinamos praktinės kliūtys, kylančios bendrojoje rinkoje. Išvados grįstos Komisijos ir jos pagalbinių tarnybų (SOLVIT, Jūsų Europos patarėjo, Europos įmonių tinklo, Europos vartotojų tinklo, Skambučių centro Europe Direct, Europos užimtumo tarnybos EURES) nagrinėtų skundų analize ir paskutinių Eurobarometro ir tikslinių grupių apklausų1 rezultatais.

Neskirstant pagal svarbą, buvo išskirta 20 pagrindinių probleminių sričių. Remdamasi nagrinėta praktine patirtimi, Komisija kiekvienoje srityje nustatė vieną ar daugiau galimų pagrindinių priežasčių (trūkumai informavimo, įgyvendinimo ar teisėkūros srityse). Apskritai ataskaitoje apie 20 pagrindinių probleminių sričių patvirtinama, kad vis dar egzistuoja atotrūkis tarp lūkesčių, siejamų su bendrosios rinkos įgyvendinimu, ir tikrovės ir kad tokį atotrūkį lemia tarpusavyje susiję trūkumai:

  • informavimo srityje: dažnai žmonės nepakankamai žino ar supranta savo teises ir nenumano, kur ieškoti informacijos ar pagalbos;

  • įgyvendinimo srityje: daugelyje sričių egzistuoja atotrūkis tarp ES teisinės sistemos ir jos įgyvendinimo ar taikymo būdų;

  • teisėkūros srityje: kai kuriose srityse pati ES teisinė sistema neatitinka gyventojų ir įmonių lūkesčių.

Ataskaita apie 20 pagrindinių probleminių sričių bus aptarta spalio 2–4 d. Bendrosios rinkos forume (SIMFO). ES Tarybai pirmininkaujančios Lenkijos ir Europos Parlamento rengiamame forume susitiks ir bendrosios rinkos situaciją svarstys piliečiai, suinteresuoti asmenys ir visų valdžios lygmenų politikos formuotojai. Aštuoniuose seminaruose bus aptariamos tokios probleminės sritys: profesinės kvalifikacijos pripažinimas, darbuotojų komandiravimas ir pagrindinės socialinės teisės, ES viešųjų pirkimų teisės sistemos tobulinimas.

Ateityje Komisijos tarnybos ketina pakartoti apklausą, kad būtų galima įvertinti sritis, kuriose pažanga akivaizdi, ir sritis, kuriose būtina dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrinta bendrosios rinkos sėkmė. O tai atitinkamai suteiks informacijos politiniams debatams apie reikalingas naujas iniciatyvas.

Papildoma informacija

20 pagrindinių probleminių sričių

Eurobarometro tyrimo rezultatai

Bendrosios rinkos forumas

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (tel. +32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (tel. +32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (tel. +32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar