Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Miltä sisämarkkinat näyttävät kansalaisten ja yritysten silmin?

Bryssel 26.9.2011 – Viimeisimmästä sisämarkkinoita koskevasta Eurobarometristä käy ilmi, että eurooppalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä siihen, miten sisämarkkinat lisäävät tuotevalikoimaa (74 %) ja työpaikkoja (52 %) sekä edistävät oikeudenmukaista kilpailua (47 %). Toisaalta sisämarkkinoiden katsotaan hyödyttävän vain suuryrityksiä (62 %), heikentävän työoloja (51 %) sekä tuottavan olematonta hyötyä köyhille ja muille vähäosaisille (53 %). Haastatelluista 28 % harkitsee lähtevänsä töihin ulkomaille. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että monet eurooppalaiset eivät tunne sisämarkkinoita eivätkä niistä saatavia hyötyjä (35 %).

Muutamat Eurobarometriin annetut vastaukset esitetään tiivistetysti seuraavassa videossa:

Euroopan komissio on myös koonnut yhteen 20 ongelmaa, joihin EU:n kansalaiset ja yritykset törmäävät useimmiten matkustaessaan tai työskennellessään ulkomailla tai muuttaessaan kotimaansa ulkopuolelle. Tässä sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa edellytetyssä raportissa (IP/11/469) käsitellään mm. ammattipätevyyttä, sosiaaliturvaa, veroesteitä, rahoituksen saatavuutta ja verkkokauppaa.

Näiden esteiden poistaminen ja sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen voivat edistää kasvua ja lisätä luottamusta siihen. Sen vuoksi komissio keskittyy näiden ongelmien poistamiseen. Useilla ongelma-alueilla ratkaisujen hakeminen on jo käynnissä. Komissio esim. laatii ennen vuoden 2011 loppua ehdotukset ammattipätevyyksien tunnustamisjärjestelmän nykyaikaistamisesta (IP/11/767) ja julkisiin hankintoihin osallistumisen helpottamisesta (IP/11/785). Euroopan komission huhtikuussa 2011 tekemien ehdotusten uskotaan alentavan patenttien kustannuksia Euroopassa 80 prosenttia lähivuosina (IP/11/470). Toteutetuista toimista on tarkempia yksityiskohtia muistiossa MEMO/11/630.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi, että EU:n kansalaiset ja yritykset ovat tuoneet esille merkittäviä epäkohtia ja ilmoittaneet, miltä osin sisämarkkinat eivät toimi moitteettomasti. ”Tarkastelemme näitä esteitä perusteellisesti ensi kuussa sisämarkkinafoorumissa ja toivomme pääsevämme yhteisymmärrykseen siitä, miten ne voidaan poistaa. Odotan innolla kuulevani osanottajien ehdotuksia sisämarkkinoiden toiminnan parantamisesta ja toivon kaikkien osapuolten sitoutuvan niihin yhdessä”, Barnier lisäsi.

Taustaa

Eurobarometri

Tuloksista saadaan tarkka analyysi siitä, miten hyvin sisämarkkinoita tunnetaan koko EU:ssa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Analyysissa arvioidaan kansalaisten suhtautumista sisämarkkinoiden pääperiaatteisiin (kuten kansalaisten oikeuteen työskennellä muissa jäsenvaltioissa) ja annetaan käsitys siitä, missä maissa EU:n sisämarkkinoihin suhtaudutaan myönteisimmin ja kielteisimmin. Tutkimuksessa mitataan myös suhtautumista ulkomaalaisten yritysten osallistumiseen julkisiin hankintoihin sekä suhtautumista väärennöksiin, piratismiin ja kansalaisoikeuksiin.

20 suurinta ongelmaa

Raportissa esitetään tilannekatsaus sisämarkkinoilla kohdattaviin esteisiin. Se pohjautuu komission ja sen tukipalveluiden (SOLVIT, Sinun Eurooppasi -neuvonta, Yritys-Eurooppa-verkosto, Euroopan kuluttajakeskukset, Europe Direct - palvelu, Euroopan työnvälitysverkosto EURES) käsittelemiin valituksiin, ja siinä on otettu huomioon viimeisimpien Eurobarometrien ja kohderyhmien tutkimusten tulokset1.

Raportissa luetellaan 20 suurinta ongelmaa asettamatta niitä kuitenkaan minkäänlaiseen tärkeysjärjestykseen. Komission yksiköt ovat tutkittujen käytännön esimerkkien avulla yksilöineet kullekin ongelmalle yhden tai useamman mahdollisen syyn (joka voi olla tieto-, täytäntöönpano- tai lainsäädäntövaje). Raportissa todetaan yleisenä näkemyksenä, että odotukset ja todellisuus eivät vieläkään kohtaa sisämarkkinoilla ja että tällainen kuilu johtuu näistä toisiinsa liittyvistä vajeista:

  • Tietovaje: ihmiset eivät usein tunne tai ymmärrä oikeuksiaan riittävän hyvin eivätkä tiedä, mistä etsiä tietoa tai apua.

  • Täytäntöönpanovaje: monilla aloilla EU:n lainsäädännön sekä sen täytäntöönpanon ja käytännön soveltamisen välillä voidaan havaita vajetta.

  • Lainsäädäntövaje: eräillä aloilla EU:n lainsäädäntö ei ole kansalaisten tai yritysten odotusten mukainen.

Raportissa mainituista 20 suurimmasta ongelmasta keskustellaan sisämarkkinafoorumissa (SIMFO) 2.–4. lokakuuta. Neuvoston puheenjohtajavaltio Puola ja Euroopan parlamentti järjestävät SIMFOn yhdessä. Siihen osallistuu kansalaisia, sidosryhmiä ja päättäjiä kaikilta hallinnon tasoilta keskustellakseen sisämarkkinoiden tilasta. Keskusteluja käydään kahdeksassa työpajassa, joissa käsitellään joitakin havaittuja ongelmia, jotka liittyvät esim. ammattipätevyyden tunnustamiseen, työntekijöiden lähettämiseen työhön toiseen jäsenvaltioon, sosiaalisiin perusoikeuksiin ja EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön parantamiseen.

Komission yksiköt aikovat tehdä uuden tutkimuksen tulevaisuudessa arvioidakseen, onko edistystä tapahtunut ja missä kohdin ponnisteluja voidaan lisätä, jotta sisämarkkinoista tulisi odotusten mukainen. Tämä vaikuttaa puolestaan uusista aloitteista käytävään poliittiseen keskusteltuun.

Lisätietoja:

20 suurinta ongelmaa

Eurobarometrin tulokset

Sisämarkkinafoorumi

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32–2) 296 44 50

Catherine Bunyan (+32–2) 299 65 12

Carmel Dunne (+32–2) 299 88 94

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar