Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Ühtne turg inimeste silmade läbi: hetkeülevaade elanike ja ettevõtjate mõtetest ja muredest

Brüssel, 26. september 2011 – Euroopa elanikud on üldiselt rahul võimalustega, mida ühtne turg neile pakub tänu suuremale tootevalikule (74 %), uutele töökohtadele (52 %) ja ausale konkurentsile (47 %). Samas ollakse arvamusel, et ühtsest turust saavad kasu üksnes suured ettevõtted (62 %) ning et see halvendab töötingimusi (51 %) ega aita parandada vaeste ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste olukorda (53 %). Vastanutest 28 % kaalub tulevikus töötamist välismaal. Need on ühtset turgu käsitleva Eurobaromeetri uuringu mõned peamised tulemused. Ka näitavad tulemused, et paljud eurooplased ei ole ühtsest turust ja selle eelistest teadlikud (35 %).

Vastajate mõned seisukohad on esitatud kokkuvõtlikult järgmises videos:

Samuti on Euroopa Komisjon koostanud nimekirja kahekümnest kõige sagedasemast probleemist, millega ELi elanikud ja ettevõtjad välismaal reisides, ringi liikudes või töötades kokku puutuvad. Ühtse turu aktiga (IP/11/469) ettenähtud aruandes käsitletakse selliseid küsimusi nagu kutsekvalifikatsioonid, sotsiaalkindlustus, maksutõkked, juurdepääs rahastamisele ja e-kaubandus.

Eespool nimetatud tõkete kõrvaldamine ja ühtse turu toimimise parandamine aitab elavdada majanduskasvu ja suurendada usaldust selle vastu. Seepärast keskendub komisjon nende probleemide lahendamisele. Mitme probleemse valdkonnaga juba tegeletakse. Näiteks enne 2011. aasta lõppu esitab komisjon ettepanekud kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi ajakohastamiseks (IP/11/767) ja riigihankevõimalustele juurdepääsu lihtsustamiseks (IP/11/785). Euroopa komisjoni 2011. aasta aprilli ettepanekud peaksid aitama järgnevatel aastatel vähendada patentide maksumust Euroopas 80 % (IP/11/470). Võetud meetmete üksikasju vaata MEMO/11/630.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Euroopa elanikud ja ettevõtjad on osutanud tähelepanu olulistele küsimustele. Nad on osutanud valdkondadele, kus ühtne turg ei toimi nõuetekohaselt. Järgmisel kuul toimuval ühtse turu foorumil käsitletakse kõnealuseid takistusi põhjalikult ja loodetavasti lepitakse kokku parimad viisid nende kõrvaldamiseks. Jään ootama osalejate praktilisi soovitusi ühtse turu toimimise tõhustamiseks ja loodan, et igaüks annab oma panuse ühiste eesmärkide saavutamiseks.”

Taust

Eurobaromeeter

Uuringu tulemused võimaldavad üksikasjalikult analüüsida seda, kuivõrd ELis ja selle üksikutes liikmesriikides saadakse aru ühtsest turust. Selles hinnatakse, kuidas ühiskond suhtub ühtse turu aluspõhimõtetesse (nt elanike õigus töötada mis tahes liikmesriigis), ning antakse ülevaade sellest, millised riigid on ELi ühtse turu idee suhtes kõige positiivsemalt ja kõige negatiivsemalt meelestatud. Uuringuga mõõdetakse ka suhtumist riigihangetesse, milles võivad osaleda välismaiseid ettevõtjaid, võltsimisse ja piraatlusesse ning kodanike õigustesse.

Kakskümmend peamist probleemi

Aruandes esitatakse ülevaade ühtse turu tegelikest takistustest. See põhineb kaebustel, millega on tegelenud komisjon ja tema abitalitused (SOLVIT, nõueandeteenistus Teie Euroopa Nõuanne, ettevõtluse toetusvõrgustik Enterprise Europe Network, Euroopa tarbijakaitsekeskused, teabeteenistus Europe Direct, töövahendusvõrgustik EURES), ning uusima Eurobaromeetri uuringu ja fookusrühma uuringute1 tulemustel.

Kakskümmend peamist murettekitavat valdkonda tehti kindlaks ilma neid tähtsuse järjekorda seadmata. Iga murettekitava küsimuse puhul tegid komisjoni talitused praktilisi kogemusi analüüsides kindlaks vähemalt ühe võimaliku algpõhjuse (kas probleem on seotud teabe, rakendamise või õiguslünkadega). Kahtekümmend peamist probleemi käsitlev aruanne üldiselt kinnitab seda, et ühtse turuga seotud ootused ja tegelikkus on üksteisest ikka veel erinevad ning et see on tingitud järgmistest omavahel seotud lünkadest.

  • Teabelünk: inimesed ei tunne tihtipeale piisavalt oma õigusi ega saa nendest aru ning ei tea, kust teavet või abi otsida.

  • Rakenduslünk: mitmes valdkonnas võib täheldada ELi õigusraamistiku ja selle rakendamise vahelist erinevust.

  • Õiguslünk: ELi õigusraamistik ei vasta mõnes valdkonnas elanike ja ettevõtjate ootustele.

Kahtekümmend peamist probleemi käsitlev aruanne on 2.–4. oktoobril toimuva ühtse turu foorumi (SIMFO) arutelude aluseks. ELi nõukogu eesistujariigi Poola ja Euroopa Parlamendi korraldatav ühtse turu foorum koondab elanikke, sidusrühmi ja kõigi valitsemistasandite poliitikakujundajaid, et arutada ühtse turu olukorda. Selleks korraldatakse kaheksa töötuba, kus arutatakse järgmisi murettekitavaid küsimusi: kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, töötajate lähetamine ja sotsiaalsed põhiõigused ning ELi riigihankealaste õigusaktide toimimise parandamine.

Komisjoni talitused kavatsevad seda ettevõtmist tulevikus korrata, et hinnata, millistes valdkondades on saavutatud märgatavat edu ja millistes valdkondades tuleks rohkem jõupingutusi teha, et ühtne turg täidaks oma eesmärgid. See ettevõtmine aitab omakorda kujundada uusi algatusi hõlmavat poliitilist arutelu.

Lisateave:

Kakskümmend peamist probleemi

Eurobaromeetri tulemused

Ühtse turu foorum

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar