Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η ενιαία αγορά όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος: ένα δείγμα των απόψεων και ανησυχιών των πολιτών και των επιχειρήσεων

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011 – Οι ευρωπαίοι πολίτες είναι εν γένει ικανοποιημένοι με τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά από πλευράς μεγαλύτερης επιλογής προϊόντων (74%), περισσότερων θέσεων εργασίας (52%) και ισότιμου ανταγωνισμού (47%). Αντιθέτως, θεωρείται ότι η ενιαία αγορά ωφελεί μόνο τις μεγάλες εταιρίες (62%), επιδεινώνει τις συνθήκες εργασίας (51%) και δεν ωφελεί τους φτωχούς και τα άτομα σε μειονεκτική θέση (53%). Ποσοστό 28% εκείνων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση εξετάζει το ενδεχόμενο να εργαστεί στο μέλλον στο εξωτερικό. Τα ανωτέρω είναι ορισμένα από τα καίριας σημασίας αποτελέσματα της πλέον πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ενιαία αγορά. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι πολλοί ευρωπαίοι δεν είναι ενήμεροι για την ενιαία αγορά και τα οφέλη της (35%).

Ορισμένα από τα στοιχεία που έδωσαν όσοι συμμετείχαν στην έρευνα συνοψίζονται στο ακόλουθο βίντεο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε επίσης τα 20 συχνότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν ταξιδεύουν, μετακινούνται ή εργάζονται στο εξωτερικό. Η έκθεση, για την οποία είχε διατυπωθεί αίτημα στην πράξη για την Ενιαία Αγορά (IP/11/469), πραγματεύεται ζητήματα όπως τα επαγγελματικά προσόντα, η κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά εμπόδια και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις ηλεκτρονικές αγορές, για να αναφέρουμε λίγα μόνο από αυτά.

Η άρση των ανωτέρω εμποδίων και η συμβολή στην βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και να αυξήσει την εμπιστοσύνη σε αυτή. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Επιτροπή επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εν λόγω προβλημάτων. Σε πολλούς από τους τομείς στους οποίους έχουν εντοπιστεί προβλήματα καταβάλλονται ήδη προσπάθειες. Για παράδειγμα, πριν από τα τέλη του 2011, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (IP/11/767) και για τη βελτίωση της συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων προμηθειών (IP/11/785). Ως επακόλουθο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο 2011 το κόστος των ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί κατά 80% τα επόμενα έτη (IP/11/470). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αναληφθείσες δράσεις βλέπε MEMO/11/630.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Επίτροπος κ. Michel Barnier δήλωσε: «Οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έθεσαν υπόψη μας σοβαρά ζητήματα. Μας δήλωσαν τα σημεία στα οποία δεν λειτουργεί ορθά η ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο του φόρουμ ενιαίας αγοράς του επόμενου μήνα θα εξετάσουμε σε βάθος τα εν λόγω εμπόδια και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε για τους καλύτερους τρόπους άρσης τους. Αναμένω πρακτικές συστάσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων, ώστε να συμβάλουμε στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και σε από κοινού δέσμευση όλων για να μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξη.»

Ιστορικό

Ευρωβαρόμετρο

Τα αποτελέσματα παρέχουν λεπτομερή ανάλυση του βαθμού στον οποίο γίνεται κατανοητή η ενιαία αγορά τόσο σε ολόκληρη την ΕΕ όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη. Στην έρευνα εξετάζονται οι κοινωνικές συμπεριφορές ως προς βασικές αρχές της ενιαίας αγοράς, όπως το δικαίωμα των πολιτών να εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, και διαμορφώνεται μια εικόνα των χωρών οι οποίες διάκεινται περισσότερο και λιγότερο θετικά προς την ιδέα μιας ενωσιακής ενιαίας αγοράς. Η έρευνα μετρά επίσης τις συμπεριφορές ως προς τις δημόσιες προμήθειες που μπορεί να αφορούν ξένες εταιρίες, ως προς τις απομιμήσεις και την πειρατεία και ως προς τα δικαιώματα των πολιτών.

20 κυριότερες ανησυχίες

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα δείγμα των εμποδίων που συναντά κανείς στην καθημερινότητα στην ενιαία αγορά. Η έκθεση βασίζεται σε ανάλυση των καταγγελιών τις οποίες χειρίζεται η Επιτροπή και οι υπηρεσίες αρωγής της (SOLVIT, «η Ευρώπη σου: συμβουλές», δίκτυο «Enterprise Europe Network», Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, κέντρο επαφής Europe Direct, EURES-ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης), σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών του Ευρωβαρομέτρου και ομάδας εστίασης1.

Τα 20 κυριότερα πεδία ανησυχίας προσδιορίστηκαν χωρίς ιεράρχηση της σημασίας τους. Για κάθε ανησυχία οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσδιόρισαν μία ή περισσότερες ενδεχόμενες βασικές αιτίες (είτε πρόκειται για πρόβλημα πληροφόρησης, υλοποίησης ή κενών στην νομοθεσία) βασιζόμενες στις εξετασθείσες πρακτικές εμπειρίες. Σε γενικές γραμμές η έκθεση για τις 20 κυριότερες ανησυχίες επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί και υπάρχει απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας στην ενιαία αγορά και ότι η απόκλιση αυτή πηγάζει από τα κατωτέρω αλληλένδετα κενά:

  • Κενό πληροφόρησης: Ο κόσμος συχνά δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί επαρκώς τα δικαιώματά του, και δεν γνωρίζει πού να αναζητήσει πληροφορίες ή βοήθεια·

  • Κενό υλοποίησης: Σε πολλούς τομείς, σημειώνεται κενό μεταξύ του ενωσιακού νομικού πλαισίου και του τρόπου κατά τον οποίο υλοποιείται και εφαρμόζεται στην πράξη·

  • Νομοθετικό κενό: Σε ορισμένους τομείς το ίδιο το ενωσιακό νομικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων.

Η έκθεση με τις 20 κυριότερες ανησυχίες θα αποτελέσει τη βάση για συζητήσεις στο φόρουμ ενιαίας αγοράς (SIMFO) στις 2-4 Οκτωβρίου. Το SIMFO οργανώνεται παράλληλα με την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συμμετάσχουν πολίτες, εμπλεκόμενοι φορείς και πολιτικοί ιθύνοντες σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, ώστε να συζητήσουν την κατάσταση της ενιαίας αγοράς. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο των οκτώ ομάδων εργασίας, όπου θα συζητηθούν ορισμένες από τις προσδιορισθείσες ανησυχίες, όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η απόσπαση εργαζομένων και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως και η βελτίωση της λειτουργίας της ενωσιακής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σκοπεύουν να επαναλάβουν το εγχείρημα αυτό στο μέλλον, ώστε να βοηθήσουν στην εκτίμηση των σημείων στα οποία συντελέστηκε πρόοδος και, αντίθετα, εκείνων όπου θα μπορούσαν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά θα εκπληρώσει όσα υποσχέθηκε. Αυτό, με τη σειρά του, θα τροφοδοτήσει τον πολιτικό διάλογο σχετικά με νέες πρωτοβουλίες.

Περισσότερες πληροφορίες:

20 κυριότερες ανησυχίες

Αποτελέσματα Ευρωβαρομέτρου

Φόρουμ ενιαίας αγοράς

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar