Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jednotný trh očima Evropanů: jak jej občané a podniky vidí, co jim působí starosti

Brusel 26. září 2011 – Evropští občané jsou obecně spokojeni s možnostmi, které jednotný trh nabízí, pokud jde o větší výběr produktů (74 %), více pracovních míst (52 %) a poctivou hospodářskou soutěž (47 %). Jednotný trh je však vnímán i jinak: podle 62 % dotázaných přináší prospěch pouze velkým společnostem, podle 51 % zhoršuje pracovní podmínky a 53 % se domnívá, že z něj neplynou výhody pro chudé a znevýhodněné občany. O práci v zahraničí do budoucna uvažuje 28 % dotázaných. To jsou jen některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometru o jednotném trhu. Vyplývá z nich rovněž, že mnoho Evropanů není o jednotném trhu a jeho přínosech informováno (35 %).

Některé příspěvky respondentů jsou shrnuty v tomto videu:

Evropská komise také sestavila seznam 20 problémů, se kterými se občané a podniky EU nejčastěji potýkají v zahraničí, ať už při cestování, stěhování či práci. Zpráva, kterou požaduje Akt o jednotném trhu (IP/11/469), se zabývá otázkami, jako je mimo jiné např. odborná kvalifikace, sociální zabezpečení, daňové překážky, přístup k financím a online nakupování.

Odstranění těchto překážek a zlepšení fungování jednotného trhu může přispět k posílení růstu a zvýšení důvěry v něj. Komise se proto zaměřuje na odstranění těchto problémů. V mnoha oblastech, kde byly problémy identifikovány, již práce probíhají. Například do konce roku 2011 předloží Komise návrhy na modernizaci systému pro uznávání odborných kvalifikací (IP/11/767) a zlepšení přístupu k příležitostem v oblasti veřejných zakázek (IP/11/785). Na základě návrhu Evropské komise z dubna 2011 by se měly v Evropě v následujících letech snížit náklady na patenty o 80 % (IP/11/470). Pro více podrobností o přijatých opatřeních viz MEMO/11/630.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Na tyto důležité otázky nás upozornili evropští občané a podniky. Sdělili nám, v jakých oblastech nefunguje jednotný trh tak, jak by měl. Na fóru o jednotném trhu, které se koná příští měsíc, budeme tyto překážky podrobně zkoumat a dohodneme se, doufám, na nejlepších způsobech jejich odstranění. Těším se, že účastníci přijdou s praktickými návrhy na zlepšení fungování jednotného trhu, a spoléhám na společné odhodlání všech dosáhnout konkrétních výsledků“.

Souvislosti

Eurobarometr

Výsledky průzkumu poskytují podrobnou analýzu toho, jak je jednotný trh vnímán jak v celé EU, tak i v jednotlivých členských státech. Analýza hodnotí sociální přístupy k základním zásadám jednotného trhu, jako je právo občanů pracovat v kterémkoli členském státě, a vytváří představu o tom, jaké země jsou myšlence jednotného trhu EU nakloněny nejvíce a jaké nejméně. Průzkum také srovnává postoje k zadávání veřejných zakázek, které mohou zahrnovat zahraniční společnosti, k padělání a pirátství, a k právům občanů.

20 hlavních problematických oblastí

Zpráva nabízí přehled o překážkách jednotného trhu, se kterými je možno se v praxi setkat. Vychází z analýzy stížností, jimiž se zabývala Komise a její asistenční služby (SOLVIT, Vaše Evropa – Poradenství, Síť „Enterprise Europe Network“, evropská spotřebitelská centra, kontaktní centrum Europe Direct, EURES – evropské zaměstnanecké služby), v kombinaci s výsledky nedávných průzkumů Eurobarometru a cílových skupin1.

Aniž by bylo určeno pořadí jejich důležitosti, bylo vymezeno 20 hlavních problematických oblastí. Na základě zkoumaných zkušeností z praxe určily útvary Komise u každého problematického místa jednu nebo více možných příčin (zda je tento problém způsoben nedostatkem informací či mezerami v právních předpisech či jejich provádění). Obecně zpráva o 20 hlavních problematických oblastech potvrzuje, že stále existuje propast mezi očekáváními a realitou jednotného trhu, která vychází z těchto vzájemně propojených nedostatků:

  • nedostatek informací: lidé často nedostatečně znají svá práva nebo jim správně nerozumějí a neví, kde informace nebo pomoc hledat;

  • mezery v provádění: v mnoha oblastech lze zaznamenat rozdíl mezi právním rámcem EU a způsobem, jakým je prováděn a uplatňován v praxi;

  • mezery v právních předpisech: v některých oblastech sám právní rámec EU neodpovídá očekáváním občanů a podniků.

Uvedená zpráva bude podkladem pro diskuzi na Fóru o jednotném trhu (SIMFO), které se bude konat ve dnech 2. - 4. října. Na organizaci fóra se podílejí polské předsednictví Rady EU a Evropský parlament. V rámci osmi pracovních seminářů se na něm sejdou občané, zúčastněné strany a tvůrci politik ze všech úrovní správy, aby společně diskutovali o stavu jednotného trhu a projednali následující problematiky: uznávání odborných kvalifikací, vysílání pracovníků a základní sociální práva či zlepšování fungování právních předpisů EU o zadávání veřejných zakázek.

Útvary Komise mají v úmyslu opakovat tento postup i v budoucnosti, aby bylo možno zhodnotit, kde bylo dosaženo pokroku a kde je naopak zapotřebí vynaložit více úsilí, aby jednotný trh dostál svému úkolu. Tímto způsobem budou zároveň poskytnuty informace do politické debaty o nových iniciativách, které je třeba přijmout.

Více informací:

20 hlavních problematických oblastí

výsledky průzkumu Eurobarometru

Fórum o jednotném trhu

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktní osoby :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar