Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Единният пазар през очите на хората: „моментна снимка“ на вижданията и опасенията на гражданите и бизнеса

Брюксел, 26 септември 2011 г. — Европейските граждани като цяло са доволни от възможностите, които предлага единният пазар що се отнася до по-големия избор на продукти (74 %), повече работни места (52 %) и честна конкуренция (47 %). От друга страна, немалко от запитаните смятат, че единният пазар е от полза само за големите компании (62 %), че влошава условията на труд (51 %) и че не носи ползи за бедните хора и за хората в неравностойно положение (53 %). Двадесет и осем процента от анкетираните обмислят възможността да потърсят работа в чужбина в бъдеще. Това показват някои от по-важните резултати от последното проучване на Евробарометър за единния пазар. То също така разкрива, че много европейци не са информирани за единния пазар и за ползите от него (35 %).

Някои от аспектите, на които отзовалите се на анкетата са обърнали внимание, са обобщени в този видеоклип:

Европейската комисия обобщи 20 от най-често срещаните проблеми от гражданите и бизнеса в ЕС при пътуване, преместване или работа в чужбина. Докладът, който беше поискан съгласно Aкта за единния пазар (IP/11/469), разглежда въпроси, като например професионалните квалификации, социалната сигурност, данъчните бариери, достъпът до финансиране и пазаруването онлайн.

Премахването на тези пречки и подобряването на работата на единния пазар могат да помогнат за насърчаването на растежа и за повишаването на доверието в него. Ето защо Комисията се е съсредоточила върху премахването на тези проблеми. Продължава работата в много от установените проблемни области. Така например, до края на 2011 г. Комисията ще подготви предложения за модернизиране на системата за признаване на професионалните квалификации (IP/11/767) и за подобряване на достъпа до участие в обществени поръчки (IP/11/785). Вследствие на предложения на Европейската комисия, направени през април 2011 г., разходите за патенти в Европа през следващите години следва да бъдат намалени с 80 % (IP/11/470). За повече подробности по предприетите действия, вижте MEMO/11/630.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Европейските граждани и предприятия повдигнаха важни въпроси. Те ни показаха къде единният пазар не работи както трябва. На Форума за единния пазар следващия месец ние ще разгледаме по-подробно тези пречки и, да се надяваме, ще се споразумеем за най-добрите начини за тяхното премахване. Очаквам практически предложения на участниците за подобряване на действието на единния пазар и обща съпричастност към тяхното осъществяване.“

История на досието

Евробарометър

Изследването представя подробен анализ на степента, в която единният пазар е разбиран — както на равнище ЕС, така и в отделните държави-членки. То прави оценка на обществените нагласи към основни принципи на единния пазар, като например правото на гражданите да работят в която и да било държава-членка, а също така и дава общата картина за това кои държави са най-положително и най-отрицателно настроени към идеята за единен пазар на ЕС. Проучването също така проверява нагласите спрямо обществени поръчки, които могат да включват чуждестранни дружества, спрямо фалшифицирането и пиратството, както и спрямо правата на гражданите.

20 основни опасения

Докладът представя общата картина на пречките пред единния пазар, с които хората реално се сблъскват. Той се основава на анализ на жалбите, отправени към Комисията и нейните помощни служби (SOLVIT, „Вашата Европа — съвети“, мрежата Enterprise Europe, Европейските центрове на потребителите, Информационен център Europe Direct, EURES — Европейска служба по заетостта), и на резултатите от най-новите проучвания на Евробарометър и на фокусните групи1.

Двадесетте основни области, за които хората изпитват опасения, са откроени без да бъдат подреждани по важност. За всяко от изразените опасения Комисията е определила една или няколко възможни основни причини (дали проблемът е въпрос на информация, прилагане на правила или законодателни пропуски) въз основа на разгледаните практически примери. Като цяло, в доклада за 20-те основни опасения се потвърждава наличието на разминаване между очакванията и реалността в единния пазар, като това разминаване се дължи на следните взаимосвързани пропуски:

  • недостатъчно информация: Често хората не разполагат с достатъчно информация или не разбират в достатъчна степен своите права и не знаят къде да търсят информация или помощ;

  • пропуски в прилагането: В много области се наблюдава разлика между законодателната рамка на ЕС и начина, по който тя се прилага на практика;

  • законодателни пропуски: В някои области законодателната рамка на ЕС сама по себе си не съответства на очакванията на гражданите и бизнеса.

Докладът за 20-те основни опасения ще даде основата на обсъжданията на Форума за единния пазар, който ще се проведе на 2—4 октомври. Форумът, който се организира съвместно с полското Председателство на Съвета на ЕС и с Европейския парламент, ще даде среща на граждани, заинтересовани лица и ръководители от всички управленски равнища, за да бъде обсъдено състоянието на единния пазар. Това ще стане в рамките на осем работни групи, на които ще се обсъдят някои от установените проблеми, като например: признаване на професионалните квалификации, командироване на работници и основни социални права, подобряване на функционирането на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки.

Службите на Комисията възнамеряват да повторят тези анализи по-нататък, за да се прецени къде се отбелязва напредък и къде могат да бъдат направени още усилия, за да се подсигури действието на единния пазар в съответствие с обещаното от него. Това от своя страна ще бъде използвано в политическия дебат за предстоящите нови инициативи.

За повече информация:

20 основни опасения

резултати от проучването на Евробарометър

Форум за единния пазар

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

За контакт :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar