Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vyrovnanejšie zastúpenie pohlaví: Kľúčová úloha ekonomických škôl pri riešení problému zastúpenia žien na vrcholných pozíciách

Brusel, 26. septembra 2011 Komisárka pre spravodlivosť, Viviane Redingová, sa dnes stretla s lídrami európskych ekonomických škôl, aby s nimi diskutovala o možnostiach dosiahnutia vyrovnanejšieho zastúpenia oboch pohlaví v predstavenstvách spoločností prostredníctvom podnecovania väčšieho počtu mladých žien ku kariére v ekonomickej sfére. Hoci 60 % absolventov vysokých škôl sú ženy, iba 12 % žien pôsobí v predstavenstvách najväčších európskych spoločností a len 3 % žien sú predsedníčkami predstavenstiev. Ekonomické školy sú pre mladé ženy významným zdrojom znalostí potrebných pre budovanie kariéry v ekonomickej sfére a pomáhajú im dostať sa na vrcholné pozície. Pripravujú ženy na ich profesijné kariéry prostredníctvom seminárov, vzdelávacích programov a poskytujú im možnosť nadväzovať kontakty. Ich iniciatívy sú reakciou na výzvu podpredsedníčky Komisie, Viviane Redingovej, adresovanú spoločnostiam, aby sa zaviazali k dobrovoľnému zvýšeniu počtu žien v predstavenstvách spoločností na 30 % do roku 2015 a 40 % do roku 2020 (MEMO/11/124).

„Ekonomické školy pomáhajú formovať myslenie budúcich lídrov. V nich ženy aj muži získavajú inšpiráciu pre svoje kariéry v ekonomickej sfére,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. My všetci musíme zabezpečiť, aby talentované ženy o takejto kariére vôbec uvažovali. Som nesmierne potešená, že sa do tohto procesu zapojili európske ekonomické školy. Upevňuje to moje presvedčenie, že sektor vzdelávania je odhodlaný čeliť príčinám nerovnosti.

Táto vynikajúca iniciatíva Európskej komisie je v plnom súlade s naším cieľom zamerania sa na hlavný problém európskych ekonomických škôl a podnikov a to ako odstrániť akúsi neviditeľnú prekážku, ktorá bráni našim ženským absolventkám v medzinárodnej kariére vo vysokých vedúcich pozíciách, hoci sú pre túto dráhu rovnako dobre pripravené ako muži, povedal Olivier Oger, dekan ekonomickej školy EDHEC.

Dnešné stretnutie bolo pre dekanov európskych ekonomických škôl a vrcholné manažérky príležitosťou pre diskusiu o úlohe žien v oblasti riadenia spoločností. Organizátormi stretnutia boli ekonomická škola EDHEC, Global Telecom Women's Network (GTWN) a spoločnosť McKinsey & Company.

Súvislosti

Keďže obyvateľstvo Európy starne, ženy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení cieľa zamestnanosti stanoveného v stratégii Európa 2020 na 75% (pozri IP/10/225). Súčasný stav je však možné zmeniť len spoločným úsilím vlád, sociálnych partnerov a podnikateľskej sféry.

V súčasnosti majú ženy v dozorných radách najväčších európskych spoločností len 12 % zastúpenie, pričom v 97 % prípadov stojí na čele týchto orgánov muž. V posledných rokoch bol v tejto oblasti zaznamenaný len mierny pokrok: podiel žien v riadiacich orgánoch sa v EÚ za posledných sedem rokov zvyšoval len o viac ako pol percentuálneho bodu ročne. Ak by tento trend pretrvával, bez prijatia akýchkoľvek opatrení bude trvať ďalších päťdesiat rokov, kým budú mať ženy a muži v dozorných radách primerané zastúpenie (minimálne 40 % každé pohlavie). Medzitým budú verejne obchodovateľné spoločnosti v EÚ aj naďalej prichádzať o talentované ženy.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová sa 1. marca stretla s výkonnými riaditeľmi a predsedami riadiacich orgánov verejne obchodovateľných spoločností, aby s nimi diskutovala na tému nedostatočného zastúpenia žien v predstavenstvách spoločností. Vyzvala všetky verejne obchodovateľné spoločnosti v Európe, aby podpísali iniciatívu „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ a dobrovoľne sa zaviazali zvýšiť zastúpenie žien v predstavenstvách na 30 % do roku 2015 a do roku 2020 na úroveň 40 % (pozri IP/11/242 a MEMO/11/124).

Iniciatívu pod názvom „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ možno nájsť na internetovej stránke podpredsedníčky Redingovej. Jej cieľom je monitorovať spoločnosti a ich snahu o zvyšovanie zastúpenia žien vo vedúcich pracovných pozíciách. Každá verejne obchodovateľná spoločnosť sa môže k tejto iniciatíve pripojiť a byť tak dobrým príkladom pre ostatných. V marci 2012 Európska komisia opäť zhodnotí, či došlo k dostatočnému pokroku v tejto oblasti a či boli vypracované dôveryhodné samoregulačné iniciatívy zamerané na posilnenie účasti žien v rozhodovacom proces. Na základe výsledkov potom Komisia rozhodne o ďalších krokoch.

Ďalšie informácie:

PREJAV/11/604

Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Európska komisia – vyvážené zastúpenie pohlaví v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktné osoby :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar