Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen vill se partnerskap inom forskning och innovation för att ta itu med samhällsutmaningar

Bryssel den 21 september 2011 – EU-kommissionen uppmanar idag offentliga och privata aktörer att med gemensamma krafter tillämpa forsknings- och innovationslösningar på europeisk nivå för att lösa de stora utmaningar som samhället står inför. Kommissionens meddelande bygger på erfarenheter från pilotprojekt och drar upp riktlinjerna för åtgärder som ska leda till fler och effektivare offentlig-privata och offentlig-offentliga partnerskap.

I kommissionens meddelande sägs att när partnerskap på EU-nivå bedöms vara nödvändiga och användbara finns det ett behov av att göra administrationen enklare och mera flexibel. Flaskhalsar och hinder för gränsöverskridande forskning måste avlägsnas och alla parter, inklusive EU:s medlemsstater och den privata sektorn, måste göra långsiktiga finansiella åtaganden för projekten.

Forskning och innovation erbjuder inte bara lösningar på stora samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, effekterna av klimatändring och minskade resurser utan kan även skapa viktiga nya tillväxtmöjligheter. Frågorna är emellertid ofta alldeles för stora för att en medlemsstat eller ett företag ska kunna lösa dem på egen hand, särskilt med tanke på de nuvarande budgetåtstramningarna i den offentliga sektorn.

Förslag som bygger på den strategi som beskrivs i meddelandet kommer att ingå i kommissionens paket Horisont 2020 senare i år.

Europa måste använda sina resurser på bästa sätt för att hantera utmaningar som förbättrad hälsa, miljövänligare transporter och en modernisering av industribasen. Medlemsstaterna och näringslivet måste göra kraftiga och långsiktiga åtaganden för att bli engagerade i strategiska partnerskap. Att korta ner den tid det tar för innovativa och nya produkter att nå marknaden kommer att stärka den europeiska konkurrenskraften och främja den ekonomiska återhämtningen, säger EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Bakgrund

Ett antal initiativ är på gång på europeisk nivå. Ett exempel är EU-finansieringen för forskning som nu samordnas på ett bättre sätt för att hantera de cirka 6 000 kända sällsynta sjukdomar som påverkar över 20 miljoner europeiska medborgare. Det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky som stöds av EU och flygindustrin håller på att utveckla en ny och miljövänlig flygplansteknik. I enlighet med EU-kommissionens strategi Innovationsunionen har kommissionen även lanserat ett pilotprojekt om ett europeiskt innovationspartnerskap som fokuserar på aktivt och hälsosamt åldrande. Målet för detta pilotpartnerskap kommer vara att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år fram till 2020. I detta hänseende har partnerskapet följande tre kompletterande mål: att förbättra européernas hälsa och livskvalitet, att stödja hälso- och socialförsäkringssystemens långsiktiga hållbarhet och effektivitet samt att förbättra konkurrenskraften för EU:s industri.

Betydelsen av europeiskt partnerskap i forskning och innovation har redan betonats i kommissionens meddelande om att skapa en Innovationsunion” (se IP/10/1288) och MEMO/10/473). En del forsknings- och innovationsaktiviteter är så omfattande och komplexa att de kräver samordning på EU-nivå för att undvika dubbelarbete och ineffektiv användning av offentliga och privata budgetar. Tack vare partnerskap kan forsknings- och innovationscykeln även påskyndas vilket innebär att idéer snabbt och effektivt förvandlas till användbara produkter och tjänster.

Genom partnerskap sammanförs offentliga aktörer på europeisk och nationell nivå i offentlig-offentliga partnerskap samt offentliga och privata aktörer i offentlig-privata partnerskap med följande mål:

  • Att uppnå en kritisk massa för att säkerställa de stordriftsfördelar som krävs för att uppnå och upprätthålla konkurrenskraften och ta itu med betydande samhällsutmaningar.

  • Att röra sig från ett kortsiktigt till ett långsiktigt tillvägagångssätt.

  • Att främja utvecklingen av ett gemensamt synsätt och strategiska agendor.

  • Att bidra till utvecklingen från en projektbaserad metod till en metod för programplanering inom europeisk forskning och innovation. Detta kommer att säkerställa en bred inriktning som omfattar alla potentiella parter.

  • Att tillhandahålla skräddarsydda strukturer och arrangemang för ett partnerskap, beroende på dess art och målsättning.

Sjunde ramprogrammet för forskning har gett värdefulla kunskaper om olika former av partnerskap. Bland dessa ingår offentlig-offentliga partnerskap i forskning genom initiativ för gemensam programplanering och initiativ i enlighet med artikel 185, privat-offentliga partnerskap till följd av gemensamma teknikinitiativ, offentlig-privata partnerskap inom ramen för återhämtningsplanen och de europeiska näringslivsinitiativen i enlighet med den strategiska EU-planen för energiteknik.

MEMO/11/623

För mer information om det europeiska pilotinnovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

För mer information om initiativ för gemensam programplanering:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

För mer information om ERA-NET/initiativ i enlighet med artikel 185:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

För mer information om gemensamma teknikinitiativ:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

För mer information om offentlig-privata partnerskap inom ramen för återhämtningsplanen:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

För mer information om Innovationsunionen:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersoner :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar