Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Raziskave in inovacije: Komisija poziva k reševanju družbenih izzivov s partnerstvi

Bruselj, 21. septembra 2011 – Evropska komisija je danes povabila javne in zasebne akterje, naj z združenimi močmi na evropski ravni rešitve s področja raziskav in inovacij uporabijo za premagovanje izzivov, s katerimi se spopada družba. Komisija v sporočilu navaja prve izkušnje pri pilotnih projektih in opredeljuje ukrepe, ki bodo pripomogli k številnejšim in učinkovitejšim javno‑zasebnim in javno‑javnim partnerstvom.

Komisija v sporočilu predlaga, da je treba upravne ureditve v primeru potrebnih in koristnih partnerstev na ravni EU oblikovati tako, da so enostavnejše in prilagodljivejše. Odstraniti je treba ozka grla in ovire za čezmejne raziskave, poleg tega morajo vsi partnerji, tudi države članice EU in zasebni sektor, v zvezi s projekti sprejeti dolgoročne finančne obveze.

Raziskave in inovacije omogočajo rešitve za pomembne družbene izzive (npr. staranje prebivalstva, posledice podnebnih sprememb in manjšo razpoložljivost sredstev) ter pomembne nove priložnosti za rast. Vendar so težave pogosto prevelike, da bi jih lahko rešila ena sama država članica ali družba, zlasti zaradi sedanjega skrčenja proračunskih sredstev javnega sektorja.

Predlogi, ki izhajajo iz pristopa, opredeljenega v sporočilu, bodo del svežnja Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki ga bo Komisija predstavila pozneje letos.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan Quinn je povedala: „Evropa mora svoje vire čim bolje izkoristiti, da bi se lahko spopadla z izzivi, kot so izboljšanje zdravja, preoblikovanje prometa tako, da je ta okolju prijaznejši, ter posodabljanje industrijske baze. Države članice in industrija morajo sprejeti trdne dolgoročne obveze, da bodo sklenile strateška partnerstva. Skrajšanje časa do trženja inovativnih novih izdelkov in storitev bo zagotovilo vodilni položaj Evrope in spodbudilo naše gospodarsko okrevanje.“

Ozadje

Na evropski ravni že potekajo številne pobude. Z bolje usklajenim financiranjem raziskav v EU bomo na primer lahko obravnavali 6 000 znanih redkih bolezni, ki prizadenejo več kot 20 milijonov evropskih državljanov. V okviru skupne tehnološke pobude Čisto nebo, ki jo podpirata EU in letalska industrija, se razvija nova, okolju prijazna letalska tehnologija. Evropska komisija je v okviru strategije Unija Inovacij ustanovila tudi pilotsko evropsko partnerstvo za inovacije, ki je usmerjeno na dejavno in zdravo staranje. Cilj pilotskega partnerstva bo v Evropski uniji do leta 2020 za dve leti zvišati povprečno življenjsko dobo brez bolezni. V zvezi s tem si partnerstvo prizadeva za dosego treh dopolnjujočih se ciljev: izboljšati zdravje in kakovost življenja Evropejcev, podpirati dolgoročno trajnost in učinkovitost sistemov zdravstvenega in socialnega varstva ter izboljšati konkurenčnost industrije EU.

V sporočilu Komisije o oblikovanju Unije inovacij (glej IP/10/1288 in MEMO/10/473) je bil že poudarjen pomen evropskih partnerstev na področju raziskav in inovacij. Nekatere raziskovalne in inovacijske dejavnosti so tako obsežne in kompleksne, da je zanje potrebno usklajevanje na ravni EU, da bi se izognili podvajanju in neučinkoviti porabi javnih in zasebnih proračunskih sredstev. Partnerstva lahko tudi pospešijo raziskovalni in inovacijski ciklus, kar pomeni, da se zamisli hitro in učinkovito pretvorijo v koristne izdelke in storitve.

Partnerstva združujejo javne akterje na evropski in nacionalni ravni v javno‑javnih partnerstvih ter javne in zasebne akterje v javno‑zasebnih partnerstvih. Cilji so številni:

  • doseči kritično maso, da bi zagotovili stopnjo in obseg, ki sta potrebna za dosego in ohranjanje konkurenčnosti, ter rešili pomembne družbene izzive;

  • s kratkoročnega preiti na dolgoročni pristop;

  • olajšati razvoj skupne vizije in oblikovanje strateškega programa;

  • prispevati k razvoju od projektnega do programskega pristopa na področju evropskih raziskav in inovacij; tako bo zagotovljen širok pristop, ki združuje vse potencialne partnerje;

  • zagotoviti strukture in ureditve, ki so prilagojene posameznemu partnerstvu glede na njegovo naravo in cilje.

V okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj (7OP) so bile iz različnih oblik partnerstev pridobljene dragocene izkušnje. Ta vključujejo javno‑javna partnerstva na področju raziskav na podlagi pobud za skupno načrtovanje programov in pobud v skladu s členim 185, javno-zasebna partnerstva, ki izhajajo iz skupnih tehnoloških pobud, javno-zasebna partnerstva za oživitev gospodarstva in evropske industrijske pobude v okviru načrta SET.

MEMO/11/623

Več informacij o pilotskem evropskem partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje je na volji na spletni strani:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing.

Več informacij o pobudah za skupno načrtovanje programov najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm.

Za več informacij o shemi ERA‑NET / pobudah v skladu s členom 185 si oglejte spletno stran:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination.

Več informacij o skupnih tehnoloških pobudah najdete na spletni strani:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/.

Več informacij o javno-zasebnih partnerstvih za oživitev gospodarstva je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html.

Za več informacij o Uniji inovacij si oglejte spletno stran:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Kontakta :

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar